Mötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

§1      Ordförande Anders Westkämper hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2      Mötet konstaterade att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning.

§3      Ordförande Anders Westkämper valdes att leda årsmötets förhandlingar. Dagordningen godkändes av mötet.

§4      Leif Blomstedt och Anders Lagervall valdes till justeringsmän.

§5      Protokollet från årsmötet 2013 godkändes och lades till handlingarna.

§6      Verksamhetsberättelsen för det gångna året godkändes och lades till handlingarna.

§7      Kassörens rapport godkändes och lades till handlingarna.

§8      Revisionsberättelsen lästes upp och ordföranden föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§9      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10    Bernt Bergman omvaldes till kassör för två år. Till suppleant för ett år omvaldes Staffan Bolvin. Gunnel Boström omvaldes till sekreterare och till hamnkapten för ett år valdes Mikael Sondén.

§11    Till medlemmar i valnämnden valdes Magnus Hansson och Mats Flodin för ett år.

§12    Beslutades om att avgifterna för år 2014 är oförändrade.

§13    Hamnkaptenen informerade om arbeten som utförts under året.

§14    Erik Ollas föreslog att klubben tar fram ett förslag till vimpel. Daniel Roos erbjöd sig att skissa på ett förslag.

§15    Ordföranden tackade för visat intresse. Hamnkapten Johan Ådén och assisterande hamnkaptenen Eric Boström avtackades av ordföranden och klubbens medlemmar.

Vid protokollet:

Gunnel Boström

Justeras:

Ordf. Anders Westkämper

Justeringsmän:

Leif Blomstedt

Anders Lagervall

Årsmötesprotokoll 2013

§1      Ordförande Rikard Bergsten hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2      Mötet konstaterade att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning.

§3      Ordförande Rikard Bergsten valdes att leda årsmötets förhandlingar. Dagordningen godkändes av mötet.

§4      Birgitta Stenbäck och Magnus Hansson valdes till justeringsmän.

§5      Protokollet från årsmötet 2012 godkändes och lades till handlingarna.

§6      Verksamhetsberättelsen för det gångna året godkändes och lades till handlingarna.

§7      Kassörens rapport godkändes och lades till handlingarna.

§8      Ordföranden läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§9      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10    Anders Westkämper valdes till ordförande för två år. Till suppleant för ett år valdes Staffan Bolvin. Eric Ollas omvaldes till revisor och Eric Boström och Johan Ådén omvaldes till hamnkaptener alla tre för två år.

§11    Till medlemmar i valnämnden valdes Magnus Hansson och Anders Ekberg för ett år.

§12    Beslutades om att avgifterna för år 2013 är oförändrade. Från och med i år kommer ett enhetspris att tillämpas för bommar. Priset blir 4000 kronor.

§13    Hamnkaptenen informerade om en förändring i hamnreglerna angående ej utnyttjad båtplats. Medlem som inte utnyttjat sin båtplats under två på varandra följande sommarsäsonger förlorar sin båtplats och blir passiv medlem. När medlemmen åter behöver en båtplats gäller §3 i hamnordningen.

§14    Styrelsen informerade om den flik som båtklubben har på Villaägarföreningens hemsida. På hemsidan finns båtklubbens stadgar, aktuella hamnregler, båtplatsförteckning och protokoll från årsmöten.

§15    Ordföranden tackade för visat intresse. Hamnkapten Eric Boström tackade Rikard för de insatser han gjort för klubben under tiden för sitt orförandeskap.

Vid protokollet

Gunnel Boström

Protokoll fört vid Överby Båtklubbs årsmöte den 26 maj 2012.

§1 Ordförande Rikard Bergsten hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Mötet konstaterade att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning.

§3 Ordförande Rikard Bergsten valdes att leda årsmötets förhandlingar. Dagordningen godkändes av mötet.

§4 Birgitta Stenbäck och Leif Blomstedt valdes till justeringsmän.

§5 Protokollet från årsmötet 2011 godkändes och lades till handlingarna.

§6 Verksamhetsberättelsen för det gångna året godkändes och lades till handlingarna.

§7 Kassörens rapport godkändes och lades till handlingarna.

§8 Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10 Bernt Bergman valdes till kassör och till sekreterare valdes Gunnel Boström båda för två år. Mats Plyhr omvaldes till suppleant för ett år.

§11 Till medlemmar i valnämnden valdes Magnus Hansson och Anders Ekberg för ett år.

§12 Beslutades om att avgifterna för år 2012 är oförändrade (alltså ingen halvering av båtplatsavgifterna längre).

§13 Hamnkaptenen informerade om säsongens förändring av båtplatser och att systemet med arbetsplikt i fortsättningen kommer att förändras något. Hamnkaptenen bestämmer hur många som behövs för arbete i hamnen och varje gång någon ställer upp med arbetsinsatser då hamnkaptenen kallar erhålls 200 kronor.

Nynäsbryggan och strandbryggan har fått T-järn och strandbryggan har också försetts med Y-bommar. Nu finns inga bojar längre.

§14 Styrelsen informerade om den flik som båtklubben har på Villaägarföreningens hemsida. På hemsidan finns båtklubbens stadgar, aktuella hamnregler, båtplatsförteckning och protokoll från årsmöten.

§15 Ordföranden tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Gunnel Boström

Protokoll fört vid Överby Båtklubbs årsmöte den 28 maj 2011.

§1      Ordförande Gustaf Dyrssen hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2      Mötet konstaterade att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning.

§3      Ordförande Gustaf Dyrssen valdes att leda årsmötets förhandlingar. Dagordningen godkändes av mötet.

§4      Jerker Stenbäck och Lotta Landegren valdes till justeringsmän.

§5      Protokollet från årsmötet 2010 godkändes och lades till handlingarna.

§6      Verksamhetsberättelsen för det gångna året godkändes och lades till handlingarna.

§7      Kassörens rapport godkändes och lades till handlingarna.

§8      Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§9      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10    Rikard Bergsten valdes till ordförande och till revisor valdes Erik Ollas båda för två år. Mats Plyhr omvaldes till suppleant för ett år. Eric Boström och Johan Ådén valdes till att gemensamt vara hamnkapten för två år.

§11    Till medlemmar i valnämnden valdes Magnus Hansson och Anders Ekberg för ett år.

§12    Beslutades om att avgifter för bommar höjs med 1000 kronor till 3000, 4000 respektive 5000 kronor beroende på bommens storlek. I övrigt kommer avgifterna för år 2011 vara oförändrade. Således halveras båtplatsavgifterna även år 2011.

§13    Hamnkaptenen informerade om säsongens förändring av båtplatser och påminde medlemmarna att se till att aktuella uppgifter finns i medlemsförteckningen.

§14    Styrelsen informerade om reviderade hamnregler. Utbyggnaden av Timbobryggan har gjorts under våren. I samband med detta har T-järn och sju nya bommar tillkommit. Till hösten kommer även Nynäsbryggan att uppdateras på motsvarande sätt.
Styrelsen informerade om den flik som båtklubben har på Villaägarföreningens hemsida. På hemsidan finns båtklubbens stadgar, aktuella hamnregler, båtplatsförteckning och protokoll från årsmöten.

§15    Ordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades med att tacka avgående ordföranden Gustaf Dyrssen för ett gott arbete.

Vid protokollet: Gunnel Boström

Justeras:

Ordf.: Gustaf Dyrssen

Justeringsmän: Jerker Stenbäck  Lotta Landegren

Protokoll fört vid Överby Båtklubbs årsmöte den 29 maj 2010.

§1      Ordförande Gustaf Dyrssen hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade  mötet  öppnat.

§2      Mötet konstaterade att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning.

§3      Dagordningen godkändes av mötet.

§4      Ordförande Gustaf Dyrssen valdes att leda årsmötets förhandlingar.

§5      Johan Ådén och Birgitta Stenbäck valdes till justeringsmän.

§6      Protokollet från årsmötet 2009 godkändes och lades till handlingarna.

§7      Verksamhetsberättelsen för det gångna året godkändes och lades till handlingarna.

§8      Kassörens rapport godkändes och lades till handlingarna.

§9      Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§10    Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11    Eric Boström och Johan Ådén valdes till att gemensamt vara hamnkapten för två år.  Gustaf Dyrssen stannar kvar som ordförande ytterligare ett år och till revisor valdes Erik Ollas för ett år. Bernt Bergman omvaldes till kassör och Gunnel Boström till sekreterare för två år. Mats Plyhr omvaldes till suppleant för ett år.

§12    Till medlemmar i valnämnden valdes Jerker Stenbäck och Rickard Bergsten för ett år.

§13    Beslutades om oförändrade avgifter för 2010. Således halveras båtplatsavgifterna även år 2010.

§14    Hamnkaptenen informerade om säsongens förändring av båtplatser och påminde medlemmarna att se till att aktuella uppgifter finns i medlemsförteckningen.

§15    Styrelsen informerade om att utbyggnaden av Timbobryggan kommer att göras i höst och i samband med detta kommer muddringsarbete utföras och jollebryggorna kommer att dras ut och förankras. Arbetet beräknas rymmas inom ramen för klubbens likvida tillgångar.

§16    Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet med att tacka avgående hamnkapten Rolf Björkman för ett gott arbete.

Vid protokollet

Gunnel Boström

Ordförande: Gustaf Dyrssen

Justeringsmän:

Johan Ådén

Birgitta Stenbäck