Stadgar och avgifter

Stadgar för Överby Båtklubb antagna vid årsmötet den 1 juni 2003

Klubbens ändamål

§ 1

Överby Båtklubbs ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen beträffande hamnplatser samt att främja båtsport.

Verksamhetsår

§ 2

Överby båtklubbs verksamhetsår omfattar tiden 1 maj-30 april påföljande år.

Medlemskap

§ 3

Medlemskap kan hos styrelsen sökas av lagfaren fastighetsägare, som är medlem i Vindö-Överby Villaägareförening. Klubbens styrelse kan dock medge avsteg om särskilda skäl föreligger.

Antagen medlem skall ta del av klubbens stadgar och hamnregler samt omedelbart erlägga fastställda avgifter.

Ekonomiskt ansvar och andra skyldigheter

§ 4

Mom 1. Medlem svarar för sin proportionella andel av klubbens skulder och övriga avtal.

Mom 2. Inträdesavgifter samt årsavgifter jämte avgift för båtplats beslutas av årsmötet.

Mom 3. Medlem är skyldig utöver vad som ovan i mom 2 stadgas erlägga extra utdebitering, som kan beslutas av års- eller extra möte.

Mom 4. Medlem är skyldig att delta i av klubben beslutat kollektivt arbete. Uteblivande utan godtagbart skäl kan beläggas med avgift, som styrelsen bestämmer.

Mom 5. Styrelsen får uppta lån eller ingå annan förbindelse överstigande 25 000 kronor endast efter bemyndigande av års- eller extra möte.

Mom 6. Vid utträde äger medlem rätt till en ersättning motsvarande 50 procent av medlemmens andel av anläggningstillgångarna.

Styrelsen

§ 5

Mom 1. Styrelsen består av tre personer: ordförande, sekreterare och kassör. För dessa utses en suppleant.

Mom 2. Styrelsen väljs för en tid av två år, samt avgår växelvis varje år med en respektive två ledamöter. Ordförande väljes till bestämd funktion och övrig styrelse ger rätt att konstituera sig själva på arbetsårets första sammanträde. Suppleant väljs för ett år.

Mom 3. Styrelseval sker på årsmötet. Valnämnden skall till årsmötet framlägga förslag till styrelsen.

Mom 4. Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Styrelsens åligganden

§ 6

Mom 1. För klubbens angelägenheter ansvarar styrelsen gemensamt. Om något obehörigen görs eller försummas av styrelseledamot i sådant uppdrag, som enligt uppgjord arbetsfördelning inom styrelsen överlämnats till honom/henne, görs han/hon ensam ansvarig därför.

Mom 2. Styrelsen är beslutsför när två ledamöter är ense om beslutet.

Mom 3. Ordföranden åligger det att opartiskt leda förhandlingarna vid såväl klubbens som styrelsens sammanträden, att vid årsmötet avgiva berättelse över det gångna året, att justera protokoll, att vaka över att beslut verkställs samt att representera klubben.

Mom 4. Kassören åligger det att föra klubbens räkenskaper, att upprätta matrikel, att uppbära alla avgifter, att avgiva rapport vid sammanträden samt att i av styrelsen beslutad bankinrättning insätta de medel, som ej behövs för löpande utgifter.

Mom 5. Sekreteraren åligger det att föra protokoll över alla sammanträden samt att vara sammankallande.

Mom 6. Vid ordinarie styrelseledamots frånvaro skall suppleanten träda i funktion.

Mom 7. Firman tecknas av två av styrelsens ledamöter gemensamt.

Revision

§ 7

Mom 1. Revisor väljs för två år på klubbens årsmöte. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i detta val.

Mom 2. Revisorn skall en gång per år granska räkenskaperna samt vid årsmötet avgiva revisionsberättelse vari ansvarsfrihet för styrelsen skall till- eller avstyrkas.

Mom 3. Revisorn skall en gång om året gemensamt med hamnkaptenen inventera klubbens inventarier.

Hamnkaptenen

§ 8

Mom 1. Hamnkaptenen utses för en tid av två år. Hamnkaptenen är skyldig att närvara vid årsmöten samt när han kallas till styrelsemöten.

Mom 2. Instruktion för hamnkaptenen fastställs enligt regler för hamnen. Sådana regler fastställs av styrelsen.

Möten

§ 9

Mom 1. Årsmötet är klubbens högsta styrande organ. På årsmötet beslutas ärenden av principiell betydelse och frågor av större ekonomisk vikt. Årsmötet skall hållas under årets andra kvartal.

Mom 2. Vid årsmötet skall förutom övriga ärenden behandlas:

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Godkännande av dagordningen.
Val av ordförande att leda sammanträdets förhandlingar.
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
Övriga frågor, som stadgeenligt skall behandlas.
Vid årsmötet skall dessutom behandlas:

Föredragning av styrelseberättelse.
Föredragning av revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fråga om storlek av års- och inträdesavgifter, ersättning vid utträde samt avgift för båtplats.
Val av styrelse, revisor och suppleant.
Tillsättande av valnämnd.
Medlemmarna skall minst 10 dagar före årsmötet kallas till mötet. Kallelsen till extra möte skall ske senast en vecka före mötet.

Vid årsmötet har varje enskild medlem rätt att föreslå kandidater utöver dem som föreslagits av valnämnd.

Mom 3. Extra möte hålls då styrelsen eller minst hälften av klubbens medlemmar därom skriftligen anhållit hos ordföranden med angivande av de ärenden de därvid önskar få behandlade. På extra möte kan behandlas sådana frågor som är av principiell eller stor ekonomisk betydelse. På sådant möte får inga andra frågor tas upp än dem som angivits i kallelse.

Mom 4. Alla beslut fattas med enkel majoritet om ej annat framgår av stadgarna. Frånvarande får nöja sig med de närvarandes beslut.

Rösträtt

§ 10

Röstberättigad är varje personligen närvarande medlem som erlagt fastställda avgifter. Röstning med fullmakt är tillåten.

Uteslutning

§ 11

Medlem, som inte följer föreskrivna regler, fattade beslut, skadar klubbens anseende, eller på annat sätt motverkar klubbens ändamål kan av styrelsen tilldelas varning eller uteslutas. Sålunda utesluten medlem kan överklaga styrelsens beslut till kommande årsmöte. Överklagande av sådana beslut görs skriftligen och ingives till styrelsen senast fjorton dagar efter delgivet beslut.

Klubbens upplösning

§ 12

Mom 1. Skulle fråga uppstå om klubbens upplösning skall kallelse därom ske till klubbens medlemmar. Beslutet skall fattas på två på varandra följande möten, varav ett årsmöte. Beslut skall fattas med två tredjedelars röstmajoritet.

Mom 2. Fattas beslut om klubbens upplösning, skall klubbens tillgångar tillfalla medlemmarna.

Stadgeändringar

§ 13

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före det sammanträde på vilket det skall behandlas. Ändring av stadgarna skall med enkel majoritet godkännas på två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

Avgifter i Överby båtklubb 2017

Inträdesavgift 8 500 kronor (Inkl bomavgift 4 000:-)
Medlemsavgift 250 kronor
Arbetsplikt 200 kronor (återbetalas efter utfört arbete)

Båtplatsavgifter:
Strandbryggan 200 kronor
Inre pontonbryggan (Nynäs) 400 kronor, liten plats
600 kronor, stor plats
Yttre pontonbryggan (Timbo) 400 kronor, ytterplats
600 kronor, innerplats