Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening

kallas till ordinarie Årsmöte

Söndagen den 2 augusti 2015. Tid: kl 13:00

Plats: Dansbanan

Tydliggörande

Det är endast en fastighetsägare per betalande fastighet som är röstberättigad. (Glöm inte att ta med fullmakt om du inte står som fastighetsägare men representerar t.ex. en familjemedlem som är ägare.) För att röstlängden skall bli korrekt behöver du kunna identifiera dig och uppge din fastighetsbeteckning.

Alla bilagor finns tillgängliga i VÖVs brevlåda och på hemsidan senast 7 dagar innan årsmötet.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd för föreningsövergripande frågor.
 6. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 7. Verksamhetsberättelse 2014/2015, se bilaga 1.
 8. Revisionsberättelse, se bilaga 2.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning, se bilaga 3.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av ordförande i styrelsen.
 12. Val av styrelseledarmöter och suppleant.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning ledarmöter varav en sammankallande .
 15. Styrelsens propositioner, se bilaga 4
 16. Inkomna motioner, se bilaga 5
 17. Fastställande av budget för innevarande år, se bilaga 6
 18. Fastställande av årsavgift och eventuell extra avgift
 19. Mötets avslutande.
 20. Övriga frågor.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

I anslutning till Årsmötet bjuder VÖV alla på kaffe och kaka och dessutom lottas en rådjursstek ut till en medlem som närvarar på årsmötet.

Bilagor: