Kallelse till ordinarie årsmöte 2016

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening

kallas till ordinarie Årsmöte

Söndagen den 7 augusti 2016. Tid: kl 11:00

Plats: Dansbanan vid Sydvästvägen

Tydliggörande

Det är endast en fastighetsägare per betalande fastighet som är röstberättigad. Glöm inte att ta med fullmakt om du inte står som fastighetsägare men representerar t.ex. en familjemedlem som är ägare. För att röstlängden skall bli korrekt behöver du kunna identifiera dig och uppge din fastighetsbeteckning.

Alla bilagor finns tillgängliga på VÖVs anslagstavlor och på hemsidan senast 10 dagar innan årsmötet.

Föredragningslista samt bilagor

1. Mötets öppnas, fastställande av röstlängd, årsmötets utlysande

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4. Fasställande av dagordning

5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

6. Verksamhetsberättelse 2015/2016

VerksamhetsberättelseVÖV2015_2016

7. Revisionsberättelse

RevisionsberättelseVÖV2016

8. Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning

FörslagVÖVBokslut2015_ 2016

FörslagVÖVBokslut2015_2016-underskriven

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande i styrelsen

11. Val av styrelseledamöter och suppleant

12. Val av revisorer och revisorssuppleant

13. Val av valberedningens ledamöter varav en är sammankallande

14. Styrelsens Propositioner

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform.

Prop1VÖV2016_FöreningensOrganisationsform

FörslagVÖVNyaStadgar2016

Proposition 2. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida båtorganisation.

Prop2VÖV2016_GenerellaReglerBåtplats

FörslagVÖV2016GenerellaReglerBåtplats

Proposition 3. Proposition angående behandling av personuppgift i medlemsregister

Prop3VÖV2016_Personuppgifter&Medlemsregister

15. Motioner

16. Fastställande av budget för innevarande år

FörslagVÖVFemårsplan2016_ 2021

FörslagVÖVBudget2016_ 2017

17. Fastställande av årsavgift.

18. Mötet avslutande

19. Övriga frågor

Vänliga hälsningar
Styrelsen