Lägesrapport från styrelsen – Jan 2016

På årsmötet 2015 fick styrelsen flera uppdrag och här kommer en kort lägesrapport.

Utreda organisationsform

Styrelsen har varit i kontakt med Bolagsverket och konstaterat att vi är en ekonomisk förening eftersom de ändringar som föreningen gjort under åren inte anmälts till Bolagsverket så gäller beslutet från 1947. Styrelsen arbetar nu för att se över om vi ska byta form, för och nackdelar med det och hur det i så fall kan ske. För detta arbete har en särskild arbetsgrupp bildats som kommer att vända sig till medlemmarna vid behov av förstärkning med nödvändig kompetens.

Båtorganisation

Föreningen har flera vikar där medlemmar kan söka båtplats. Styrelsen arbetar för att hitta ett gemensamt angreppssätt och ställa upp de regler och rutiner som kan gälla alla så att vi garanterar alla medlemmars rätt till båtplats eller kö till båtplats. I medlemsbrev och på hemsidan har medlemmarna ombetts anmäla sig att bidra till utredningen om intresse finns.

Distribution av medlemsregister

Styrelsen har varit i kontakt med Datainspektionen. Det krävs medgivande från medlemmar för att få distribuera medlemsregistret till och med på papper. Vi utreder hur detta medgivande ska tas in och sparas i medlemsregistret.

Informera och utbilda föreningens medlemmar om våra allmänningar

Styrelsen har kontakt med Värmdö kommuns ekolog och väntar på svar därifrån. Vi har också haft kontakt med skogsbolag för att se om det går att få en skötselplan.

Annat

En städdag är planerad till 23 april 2016 då bland annat bryggan vid Långsjön ska åtgärdas.

Simskola planeras i sommar.