ÖBK håller årsmöte 29 maj kl. 10:00

Kallelse till årsmöte för ÖBK

Överby Båtklubb håller årsmöte söndagen den 29 maj kl 10.00 i hamnen.

Dagordningen är:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande att leda mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Godkännande av protokoll från föregående årsmöte
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Kassörens rapport
 9. Föredragning av revisorn
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Val av kassör, sekreterare, suppleant och hamnkapten
 12. Tillsättande av valnämnd
 13. Avgifter år 2016
 14. Information från hamnkapten och förslag till fördelning av båtplatser
 15. Motion om stadgeändring som bordlades förra årsmötet
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Välkommen!