Medlemsregister

Vindö-Överby villaägareföreningens förteckningar med personuppgifter

Allmänt
Den 25 maj 2018 införs nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som innebär nya krav kring hantering av personuppgifter. Det är en EU-förordning med nytt regelverk kring hantering av personuppgifter. Den nya dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen.

Hur hanterar VÖV- personuppgifter?
Villaägareföreningen har en förteckning över de fastigheter som ingår i föreningens geografiska område och en årligt upprättat medlemsförteckning för att kunna sköta föreningens administration.  En medlemsförteckning förs i enlighet med lagen om ekonomisk förening (3 kap § 6). Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig för villaägareförenings hantering av personuppgifter och styrelsen ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med GDPR. I fastighets/medlemsregistret finns registrerat, namn på fastighetsägare, fastighet i Överby, adress i Överby, hemadress, mailadress, om ni har båtplats eller inte i föreningens båtklubb/bryggföreningar.

Båtklubben/bryggföreningarna har personuppgiftsansvar för sin hantering av personuppgifter.

Fastighetsregistret används för att årligen upprätta en medlemsförteckning för de som har betalt medlemsavgift och eventuell båtavgift och därför är medlemmar i föreningen, sköta fakturering och medlemsutskick. I medlemsförteckningen kan även finnas uppgifter om den som normalt betalar fakturan vilket inte alltid är densamma som är fastighetsägare. Fastighetsförteckningen och medlemsförteckningen administreras av föreningens kassör som har behörighet till dessa.

Villaägareföreningen har även ett nyckelregister över de medlemmar som har nyckel till båtrampen. Detta register administreras av Överbyvikens bryggförening och föreningens kassör.

Utdrag/Rättelse
I enlighet med bestämmelserna i GDPR har du rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till styrelsen för att få besked om vilka personuppgifter om dig som sparats och hur föreningarna behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter som handlar om dig. Vänd dig till styrelsen.

 Enkäter
Vid enkäter från VÖV kommer inte personuppgifter att hämtas in.

 

Hemsida och facebook
Föreningen använder hemsida och facebook för publicering av intressant information till medlemmarna