Generella regler för båtplatsinnehav

Generella regler för båtplatsinnehav i Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV)
Beslutade på årsmötet den 7 augusti 2016
. Reglerna har kompletterats med punkt 3.6 Miljö enligt styrelsebeslut 2021-10-06

1.      Bakgrund

Enligt stadgarna för Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV) ingår i föreningens ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens hamnvikar, bryggor och flottar mm i gott skick.

Föreningen upplåter nyttjanderätt av sin mark till båtklubb/bryggföreningar och enskilda medlemmar för placering av bryggor som kan användas för båtplatser. Nedan beskrivna generella regler är framtagna för att beskriva åtagande och ansvar gentemot medlemmarna i VÖV.

Föreningens mark- och vattenområden som berörs av de generella reglerna är belägna vid Barnviken, Överbyviken, Köksviken och Bäckmansfladen. VÖV äger dessutom mark och vatten vid bl.a. Långsjön och Bränneriträsket.

Det sammantagna antalet båtplatser är f.n ca 160 fördelade på

Barnviken(56)
Överbyvikens Bryggförening(29)
Överby Båtklubb(63)
Köksviken(13)

Båtklubb/Bryggförening lägger årligen upp information på VÖVs hemsida om hur många båtplatser som finns samt information om aktuellt köläge.

I var och en av vikarna skall finnas gästplatser som alla medlemmar i VÖV äger rätt att disponera beroende på tillgänglighet. Information om hur gästplatser bokas skall finnas på VÖV hemsida.

Sjösättningsrampen i Överbyviken liksom bojekan kan också disponeras av VÖVs medlemmar, se information på hemsidan.

2.      Organisation

Båtklubb/Bryggförening drivs som ideell förening med egen styrelse, årsmöte, stadgar, hamnregler och egen ekonomi vid sidan av VÖV. Deras hamnregler ersätter – förutsatt samma sakliga innebörd – dessa generella regler.

Överby Båtklubb(ÖBK) och Överbyvikens(ÖBF) Bryggförening samt efter bildande Barnvikens Bryggförening är hamnansvariga[1] inom sina områden genom sina styrelser och årsmöten.

För Köksviken är VÖV t.v. hamnansvarig.

Förhållandet mellan VÖV och respektive båtklubb/bryggförening regleras i nyttjanderättsavtal med en löptid på 5 år som förlängs automatiskt med 5 år om det inte finns särskilda skäl för uppsägning. I avtalet ska nedanstående regler ingå.

3. Regelverk

Dessa generella regler utgör fortsättning på de regler som sedan 1950-talet i olika formuleringar funnits som underlag för båtverksamheten. Nuvarande regler, senast ändrad 2015, finns publicerade på VÖVs hemsida.

3.1 Rätt till båtplats

Endast Medlem i Vindö-Överby Villaägareförening är behörig att inneha en båtplats i någon av föreningens hamnar. Med medlem jämställs nära familjeanhörig (förälder, make/maka/partner, barn, barnbarn).

Båtplatsinnehavare har endast nyttjanderätt till båtplatsen[2] och inte äganderätt. Däremot kan båtplatsinnehavare ha äganderätt och ägandeansvar för sin brygga/bryggandel. Vid utträde ur båtklubb/bryggförening gäller respektive båtklubbs/bryggföreningsregler för eventuell ersättning.

Ansökan om båtplats sker genom anmälan till VÖV och/eller båtklubb/båtförening.  Förmedling av båtplatser sköts av respektive hamnansvarig.

Rätten till båtplats upphör vid försäljning av fastigheten, eller om innehavaren bryter mot VÖVs eller båtklubbens/bryggföreningens regler.

Om medlemsavgift inte har betalats till VÖV på förfallodagen  riskeras att rätten till båtplats förfaller. Om båtplats inte har nyttjats de senaste två åren utan godtagbara skäl förfaller likaledes rätten till båtplatsen och den sägs upp av respektive båtklubb/bryggförening.

Båtplats upplåts endast för fritidsändamål och den får inte utnyttjas för kommersiella syften.

En medlem, kan i mån av utrymme och kösituation, ha mer än en båtplats

3.2   Bryggor och övriga anläggningar

Alla anläggningar skall utföras efter hamnansvarigs anvisningar och utföras professionellt med hänsyn till gällande lagar och föreskrifter.

Bryggmaterial, anläggningsarbete och underhåll bekostas av båtplatsinnehavaren eller enligt reglerna för respektive förening.

Hamnansvarig svarar för synlig och varaktig numrering av båtplatserna.

3.3  Avgifter

Avgift för båtplats och övriga kostnader regleras av hamnansvarig.

3.4  Säkerhet och underhåll

Bryggor, anläggningar och förtöjningar i hamnarna skall vara väl underhållna och inte utgöra någon säkerhetsrisk.

VÖV frånsäger sig allt ansvar för såväl materialskador som personskador. Det åligger respektive hamnansvarig att tillse att nödvändiga person- och ansvarsförsäkringar finns för respektive båtklubb/bryggförening.

3.5  Informationsplikt

Båtplatsinnehavare ska anmäla sina kontaktuppgifter (telefon, e-mail och adress) till hamnansvarig.

Ömsesidigt utbyte sker årligen av information om inbetalda medlems- och båtavgifter mellan VÖV och båtklubb/bryggföreningar.

Båtklubb/bryggförening skall årligen på VÖVs hemsida publicera uppgifter om sin verksamhet inkl stadgar och årsmötesprotokoll.

3.6 Miljö

Båtar och deras användning kan ha stor påverkan på miljön. Det är viktigt att alla båtägare är insatta i gällande regler. Varje båtägare har fullt ansvar för miljöaspekter för sin båt och dess användning.

Båtar som läggs vid bryggor i föreningens mark- och vattenområden ska helst inte vara behandlade med onödiga miljöpåverkande ämnen. Biocidfärger bör undvikas. Om båtbotten är behandlad får endast för Östersjön godkända färger finnas, detta gäller även äldre och eventuellt underliggande färglager. Läs gärna mer hos Transportstyrelsen om bottenfärger, regler och sanering.

På föreningens mark eller vatten får inga otillåtna eller miljöfarliga ämnen användas och båtar får ej rengöras.

Läckage och liknande av oljor, bränslen etc. (både på land och i vattnet) måste omgående tas omhand av båtägaren. Större läckage anmäls till Räddningstjänsten alternativt Kustbevakningen.

—————————————-

[1] Med hamnansvarig menas i detta dokument styrelsen för båtklubb/bryggförening .

[2] Men båtplats och bryggplats är inte samma sak även om uttrycken ofta används på det sättet.  Bryggkonstruktionen är en materiell nyttighet och båtplatsen i sjön är en immateriell nyttighet.

Båtplatsreglerna reglerar detta förhållande genom att bestämma att båtplatsinnehavare måste vara medlem i VÖV  och måste också  i övrigt följa gällande generella regler för båtplats.  Att så sker övervakas av hamnansvarig styrelse och hamnkapten som i detta sammanhang samarbetar med VÖV.