Välkomnande och tillgängliga grönområden gör Överby till en grönare och skönare plats.
Många uppskattar naturen och särskilt den i närheten av sin fastighet. Föreningens mark och
vatten utgör en mycket viktig resurs för att säkra växtlighet och djurliv samt åtkomst till naturen. Om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och rishögar eller bebyggs med skjul eller bodar blir det svårare att ta del av naturen. All föreningens marker och vatten ska vara – och kännas – tillgängliga för alla.
Vad gäller för föreningens mark och vatten?
Åtgärder på föreningens mark och vatten som det saknas tillstånd för är att betrakta som olovliga. Till exempel är alla former av anläggningar eller byggnadsverk utanför den egna tomten olovliga. Det kan vara kompost, vedupplag, skjul eller bod, studsmatta, pool, odling, uppställning av bilar, båtar och husvagnar, eller något annat som gör att marken upplevs som privat. Huvudregeln för föreningens fastigheter, både mark och vatten, som ligger intill privata tomter ska kunna användas av alla. Om någon fastighetsägare önskar bruka föreningens mark för tillfälliga ändamål måste tillstånd ges av styrelsen före användning.
Vad säger lagen?
Enligt Brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Att placera ut en anläggning såsom ett vedupplag, byggnad, kompost eller båt på föreningens mark och vatten utan tillstånd är med andra ord inte tillåtet. Att använda annans mark för privat bruk är att betrakta som egenmäktigt förfarande.
Vad gör föreningen?
Om styrelsen upptäcker olovliga anläggningar på föreningens ägor informerar den de berörda om gällande lagstiftning. Fastighetsägaren kommer att bli ombedd om åtgärd som ska genomföras inom en viss tid. Det kan efter samråd med jurist även bli aktuellt med en polisanmälan om fastighetsägaren vägrar utföra åtgärden.
Vid de fall där olovliga anläggningar upptäcks och det inte finns någon uppenbar ägare
kommer information att anslås på den aktuella platsen. Efter en viss tid informeras polisen
och föreningen tar bort anläggningen.
Hur ska du som fastighetsägare agera?
• Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
Om du använder gemensam mark utanför din tomtgräns för någon form av anläggning
eller byggnadsverk (till exempel upplag, kompost, uppställning av fordon eller om du
har ett byggnadsverk utanför den egna tomten) – Ta bort eventuella anläggningar som
du har utanför din egen tomt snarast möjligt. Är det en stor anläggning som tar lång
tid att ta bort så kontakta styrelsen för att komma överens om en tidplan.
• Vid tidsbegränsat behov kan man söka tillstånd hos styrelsen och då kan
överenskommelse/avtal tecknas om tillfällig markupplåtelse.