Avskrift av stadgar antagna 2018

Stadgar för Vindö-Överby Villaägareförening

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Vindö-Överby Villaägareförening, ekonomisk förening org.nr 714000-1681.
Föreningen har sitt säte i Överby, Djurö församling, Värmdö kommun i Stockholms län.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö och äng), underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro.

§3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan på ansökan hos styrelsen erhållas av varje ägare till fastighet belägen inom ett område markerad på särskild karta – se bilaga.

Medlemskap berättigar till deltagande i föreningens verksamhet med en röst per fastighet vid årsmötet och extra stämma. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med fullmakt. Ombud får företräda upp till tre medlemmar.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå inbetalda avgifter.

Styrelsen kan utesluta medlem som inte följer föreningens stadgar eller beslut och som därefter inte rättar sig efter styrelsens påpekande. Utesluten medlem har rätt att överklaga styrelsens beslut vid kommande årsmöte.

§4 Medlems skyldighet

Varje medlem, som önskar ta del av föreningens förmåner är skyldig att betala av årsmötet fastställda årsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§5 Insatser

Varje medlem ska erlägga en insats i föreningen om 3 timmars arbete under det förta medlemsåret.
Erlagd insats återbetalas ej.

§6 Årsavgifter och andra avgifter

Årsavgiften fastställs av årsmötet som också bestämmer när avgiften ska vara betald, dock senast 4 månader efter årsmötet.
Årsmötet kan dessutom besluta om extra avgifter för särskilda ändamål. Förslag om detta ska framgå av kallelse till årsmötet.

§7 Styrelsen

Styrelsen väljs vid årsmötet och ska bestå av ordförande, sex övriga ledamöter jämte två suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktioner föreningen kan behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
Ordförande väljs på ett år medan övriga ledamöter väljs på 2 år. Ledamot kan väljas om.

§8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret och förslag till budget till årsmötet.
Underhållsplan (5 årig) för området.

Styrelsen är beslutsför då minst 5 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Föreningens firma tecknas förutom av ordföranden av den eller de ledamöter styrelsen utser.

§9 Räkenskaperna

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 maj – 30 april. Årsredovisningen skall vara revisorerna tillhanda senast 1 juni.

§10 Revisorer

Revisorerna ska granska styrelsens sakliga och ekonomiska förvaltning och avge revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.

§11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen i augusti på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Alla medlemmarhar rätt att skriva motioner till årsmötet, motion skall lämnas till styrelsen senast den 1 juni.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Genomgång av årsredovisningen.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av balans och resultaträkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsepropositioner och motioner.
 10. Beslut om verksamhetsplan och budget, inklusive fastställande av medlemsavgifter.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ska växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt.
 13. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år.
 14. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år.
 15. Mötets avslutande
 16. Övriga frågor.

§12 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 15 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§13 Kallelse till årsmöte och extra föreningsstämma

Kallelse till årsmötet samt föredragningslista ska sättas upp på föreningens anslagstavlor och publiceras på föreningens hemsida senast 2 veckor och tidigast 6 veckor före årsmötet.

Kallelse till extra föreningsstämma ska ske på samma sätt som kallelse till årsmöte och genom skriftlig kallelse till varje medlem.

§14 Avyttring eller inteckning av fast egendom

a) Styrelsen får endast efter godkännande av två på varandra följande föreningsstämmor varav ett är ordinarie årsmöte, inteckna fast egendom.
b) Styrelsen får endast efter godkännande av två på varandra följande föreningsstämmor, varav ett är ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet av alla medlemmar, avyttra fast egendom.

§15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifllsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Röstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vis lika röstetl gäller den mening som föreningens ordförande bträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamöter i styrelsen har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet eller val av revisorer.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§16 Regler för ändring av stadgarna

För förändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 dels majoritet av de närvarande på två på varandra följande föreningsstämmor varav det andra skall vara ett ordinarie årsmöte.

§17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, beslut ska fattas med kvalificerad (tvåtredjedels) majoritet av de närvarande vid mötet.
Behållna tillgångar ska fördelas lika till samtliga medlemmar.

Bilaga – områdeskarta