Miljöinspektion brygg- och båtverksamhet

Kraven på alla båtägare att verka för ett hållbart och miljösäkert båtliv ökar. Alla måste bidra till att minska miljöpåverkan som följd av användning av båtar. Mer information från kommunen om båtbottenfärger och ett hållbart båtliv finns här: Båtbottenfärg, Hållbart båtliv.

Värmdö kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, har genomfört en inspektion av båt- och bryggverksamhet inom föreningens områden. Protokoll från inspektionen.

Med anledning av detta ska vi i föreningen tillsammans säkerställa att inga båtar har TBT-färg på skrov. Försäljning av TBT-färg för användning på fritidsbåtar förbjöds redan 1989 och för alla svenska fartyg 2008. Sedan 2008 är det inte bara förbjudet att applicera båtbottenfärg innehållande TBT utan det får inte alls förekomma på skroven. Trots detta uppmäts höga halter av dessa farliga ämnen i Stockholms skärgård.

Alla båtar byggda före 1995 anses vara riskobjekt och måste dokumentera att TBT-färg inte finns på skrovet. I ett första steg kommer våra bryggföreningar och båtklubb att sammanställa information om samtliga båtar som har plats vid brygga inom villaägareföreningens mark och vatten. Hur föreningarna kan stötta medlemmarna i att skaffa intyg och säkerställa att endast godkända bottenfärger finns på båtarna är inte planerat. Vi tar gärna emot förslag. Respektive förening måste dokumentera en handlingsplan som beskriver hur utfasning av båtbottenfärg innehållandes TBT ska ske.

I samband med inspektionen har villaägareföreningen kompletterat de generella reglerna för båtplatsinnehav med ett avsnitt om miljö (3.6). Föreningens regler ska bidra till att minimera miljöpåverkan från verksamheten vid våra bryggor. Inga båtar med otillåten bottenfärg ska finnas vid våra bryggor. Reglerna finns här Båtplatser – Vindö Överby (vindo-overby.se)

Föreningarna kommer även att tydligare anslå miljöinformation vid bryggorna och på vår webbplats.

Höstbrev 2021 och städdag 23/10

Hej alla medlemmar i Vindö-Överby villaägareförening

Ytterligare en annorlunda sommar med Covid-19 och social distans är nu till ända och det är dags att ta tillvara det som våra trädgårdar och skogsmarker bjuder på. Här kommer information om höstens gemensamma städdag, inbetalning av medlemsavgiften med mera.

Höststäddag lördag 23 oktober kl. 10.00 – 13.00

Pandemin restriktionerna upphör i slutet av september vilket gör att vi som är fullvaccinerade kan delta i höstens städdag om vi är friska och har tvättat händerna. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vi hyr flismaskin som alternerar mellan våra valda städområden under dagen. Den 23 oktober flisar vi från våra gemensamma marker
och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för besked om tid och plats: 070 415 41 56.
Vi samlas på följande platser.:

 1. Långsjön.
  Vid Långsjön fortsätter arbetet från i våras med att ta hand om nedfallna träd och kvistar och transportera upp dessa till flismaskinen där Långsjövägen möter stigen ned till badplatsen samt översyn av bäcken från Mellanträsk. Birgitta Stenbäck finns på plats.
 2. Fotbollsplanen
  Befintliga fotbollsmål, inklusive nät nedmonteras och marken förbereds för uppsättning av nya mål på städdagen i våren 2022. Agneta Sundberg finns på plats. Johnny Brenemark är standby.
 3. Vägen ned från Tammstorpsvägen till Hopptornet.
  Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Birgitta Seeman och Ulla Nyberg finns på plats.
 4. Samling vid Boulebanan för röjning av sly längs vägen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen eftersom vägen ingår i föreningens gemensamma mark mellan vägarna.
  Erik Zetterman och Olle Bertfelt finns på plats.
 5. Bränneriträsket. Fortsatt röjning efter bäverns härjningar. Abborrkroksvägen och Lomsjövägen. Jacqueline Dazak.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.
Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se vilken av platserna du vill delta i,
senast 20 oktober. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet.
Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.
Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag.

Midsommar
Midsommarafton firades även i år med allsång under familjen Hagenfeldts musikaliska ledning med deltagare som höll god social distans. Även i år var detta ett uppskattat avbrott i pandemihanteringen.
Simskola
Simlärarna Hedvig och Vega, ledde med stöd av hjälpläraren Kajsa, detta år simskolan till alla barns och föräldrars förtjusning. Många glada barn lärde sig att simma och många simmärken togs på eftermiddagarna i Långsjön.
PUB och övriga aktiviteter kunde tyvärr inte genomföras i år heller. Styrelsen hoppas på att 2022 blir ett år fyllt med aktiviteter

Viltvård

I jaktlagens 4§ står det följande om viltvård i Sverige:
”Viltet skall vårdas i syfte att:

 • bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som
  tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
 • främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling
  av viltstammarna.
  I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343)”
  Villaägareföreningens uppgift är att ombesörja viltvården på våra gemensamma marker. För att uppfylla kraven i Jaktlagens 4§ ingår föreningen femåriga avtal med en jakträttshavare.
  Jakträttshavaren ska vara en licenserad jägare och sköta föreningens viltvård inklusive underhållsjakt. Under de gångna fem åren och för de kommande fem åren har föreningen tecknat avtal med Per-Ove ”Pelle” Johansson. Han har jaktlicens och är en rutinerad
  viltvårdare och jägare. Föreningens viltvårdare har också rätt att anlita andra licenserade jägare för att utföra uppdraget som jakträttshavare.
  Pelles kontaktuppgifter är 070 319 06 52 eller pelle_johansson@hotmail.com.
  Mer information om viltvård och jakt publiceras under oktober på föreningens hemsida, inklusive länk till gällande jakttider i Stockholms län

Miljötillsyn av föreningens båtverksamhet

Föreningen har haft tillsyn från miljöavdelningen på Värmdö Kommun i mitten på september, avseende vår båt- och bryggverksamhet. Anledningen är att vi bedriver en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Fokus var hur föreningen hanterar vår egenkontroll av framför allt förbudet av TBT – bottenfärg. Föreningens uppgift är att tillsammans med våra bryggföreningar och vår båtklubb upprätta
en handlingsplan för rapport till kommunen om att TBT – färger inte förekommer på våra
båtar sommaren 2022.

Årsmötet

Årsmötet hölls också med social distans och genomfördes i god demokratisk anda. Styrelsen hade föreslagit oförändrad medlemsavgiften men årsmötet beslöt att höja den med 50 kr från 500 kr till 550 kr/år. Den nya styrelsen fick några nya medlemmar. En motion till årsmötet resulterade i tillsättningen av en arbetsgrupp med medlemmar som tillsammans med
styrelsens ska utreda och formulera vilka problem som finns i och kring föreningens sjöar.
Hör av dig till styrelsen om du vill delta i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har haft ett möte under september och planerar ytterligare ett möte på söndagen efter städdagen.
Protokoll och övriga årsmöteshandlingar finns på hemsidan.
Styrelsen för 2021/2022 består av:
Agneta Sundberg, ordförande
Erik Zetterman, vice ordförande, mark och hamnansvarig
Birgitta Stenbäck sekreterare
Ann-Charlotte Olsson, kassör, medlemsregister
Jacqueline Miura Daszak, ledamot
Johnny Brenemark ledamot
Birgitta Seeman, ledamot
Ulla Nyberg, suppleant
Olle Bertfelt, suppleant
Efter årsmötet har Ann-Charlotte Olsson, på egen begäran, valt att avgå som kassör och lämna
sin plats i styrelsen. Olle Bertfelt återinträder som kassör framtill årsmötet 2022.

Inbetalning medlems- och eventuell båtavgift senast 1 november 2021

Medlemsavgift och eventuell båtavgift ska vara inbetalda senast 1 november 2021. Dessa faktureras via mejl till er som uppgett mejladress och via brev till övriga. Meddela oss om några uppgifter på fakturan inte stämmer beträffande din fastighet och gärna mejladress om du får fakturan via brev. Kom också ihåg att meddela framtida ändringar till föreningens kassör.
Avgifterna sätts in på föreningens plusgirokonto 320957 – 4. Medlemsavgiften i VÖV är från och med verksamhetsåret 2021/2022, 550 kr. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.
Båtavgift 100 kr/plats för de med båtplats i Köksviken

OBS! Alla som har båtplats i ÖBK, ÖBF och Barnviken betalar inte båtplatsavgift enligt
respektive avtal med VÖV. Kom ihåg att medlemskap i VÖV krävs för rätt till båtplats i alla båtklubbar och bryggföreningar.
Frågor om medlems-, båt- och fastighetsregister: Kassör: Olle Bertfelt: olle.bertfelt@gmail.com
Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då! Utvecklingen av
föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra
uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.
Med varma hälsningar och ett stort tack för förtroendet!
Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg