Ta chansen att anmäla ditt intresse eller nominera kandidater till styrelsen

Valberedningen har som uppdrag att ta fram förslag på Vindö-Överby Villaägarförenings styrelse inför föreningens kommande årsstämma.

Vårt mål är att föreslå kandidater till styrelsen som har:
 den kompetens, kunskap, intresse och engagemang som krävs för att driva arbetet med föreningens styrelse, administration, ekonomi, underhåll och skötsel, samt kontakt med medlemmar.
 en bra sammansättning (t.ex. kön, ålder, etnicitet, geografisk representation etc.)

Föreningens syfte är enligt stadgarna : ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö, äng),
underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro”.

Därför vill vi öppet beskriva urvalsprocessen och ge alla tillfälle att nominera kandidater. Se bifogat brev och nomineringsblankett.

Tacksam för din nominering senast den
5 juni!

Erbjudande om kontrollmätning TBT på båtar

VÖV erbjuder alla fastighetsägare att på egen bekostnad mäta
förekomsten av TBT i båtbottenfärgen söndagen den 24 april 2022.
För att underlätta för medlemmarna både praktiskt och ekonomiskt att skaffa intyg på att båtbotten är TBT fri innan sjösättningen våren 2022 har VÖV tillfrågat företaget Happy Boat om komma ut till Vindö söndagen den 24 april. Om du som båtägare väljer att skaffa ett intyg på att din botten är TBT fri är detta ett erbjudande som underlättar för dig att genomföra mätningen och uppskattningsvis till en billigare peng än om du gör det själv.
Innan VÖV vet hur många av er som vill delta i mätningen kan vi bara ange att kostnaden blir mellan 500 och 1500 kr/båtägare. Ett personligt mätintyg erhålls för 300 kr till.
Om du vill delta i mätningen söndagen den 24 april så skickar du ett mejl med följande uppgifter senast den 31 mars 2022 till VÖVs mejl: styrelsen@vindo-overby.se
Namn:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress där mät båten finns:
Ange om du vill mäta fler båtar och var de finns.
Ange om båten/båtarna har plats i: Barnviken, Överbyviken, Köksviken, ÖBK
Mejladress:
Mobil nummer:
Faktureringsadress:
Genom att skicka uppgifterna ovan till VÖV så accepterar du att delta i mätningen med ett kostnadsspann från 500 till 1 500 kr. Anmälan är bindande.
Med förhoppning att du tycker att det är ett intressant erbjudande för er som har båtar som är från 1995 och äldre och att du därför anmäler din båt till TBT mätningen senaste den 31 mars.

Bakgrund

En del medlemmar i VÖV som har båtplats i någon av våra bryggföreningar eller i ÖBK har redan fått information om att inga båtar som är målade med TBT färg får sjösättas under våren 2022. Bryggföreningarna och båtklubben har också informerats om deras ansvar att sammanställa alla intyg från respektive båtägare om att deras båt är TBT fri innan sjösättningen. Vid framtida tillsyn av våra hamnar kan myndigheten begära att få se denna dokumentation.
På föreningens hemsida kan du läsa om myndigheternas krav på att alla båtar som sjösätts under vårsäsongen 2022 ska vara fria från TBT färg i botten:
https://vindo-overby.se/miljoinspektion-brygg-och-batverksamhet/ .
Kravet omfattar båtar som är från 1995 eller äldre eftersom färgen förbjöds i slutet av
1980-talet.
Medlemmar med egna sjötomter omfattas också av kravet på att inte sjösätta båtar med TBT färg i botten. Det är båtägaren som har ansvaret för att kunna bevisa för tillsynsmyndigheten att båten är TBT fri om den är från 1995 eller äldre.
VÖV har i början av veckan informerat bryggföreningarna och båtklubb om att följande krav på intyg gäller för båtar med målad botten om de är från 1995 eller äldre.
Om båten är målad med bottenfärg måste du styrka med intyg att botten är fri från TBT. Det finns tre olika möjliga intyg.

De tre typerna av intyg är:

 1. Intyg om avsaknad av TBT från professionell mätning av bottenfärg
 2. Intyg från professionell totalsanering
 3. Intyg i form av tydlig fotodokumentation av hela botten från egen
  totalsanering.
  Intygen ska vara respektive bryggförening/båtklubb tillhanda innan du sjösätter båten
  våren 2022. För Köksviken skickas intygen till VÖVs mejl.
  Egen totalsanering, intyg typ 3 – Tänk på
  Vid saneringen ska du dokumentera saneringen med foton så att det framgår att hela
  botten är fri från färg. Vid sanering ska du också skydda mark och luft från gifterna i
  TBT färgen, se länk för sanering:
  https://www.varmdo.se/upplevaochgora/naturochfriluftsliv/batarochbatliv/hallbartbatliv/kravvidsaneringavbatbottenfarg.4.3f608de017ce4d060be61ccb.html

Miljöinspektion brygg- och båtverksamhet

Kraven på alla båtägare att verka för ett hållbart och miljösäkert båtliv ökar. Alla måste bidra till att minska miljöpåverkan som följd av användning av båtar. Mer information från kommunen om båtbottenfärger och ett hållbart båtliv finns här: Båtbottenfärg, Hållbart båtliv.

Värmdö kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, har genomfört en inspektion av båt- och bryggverksamhet inom föreningens områden. Protokoll från inspektionen.

Med anledning av detta ska vi i föreningen tillsammans säkerställa att inga båtar har TBT-färg på skrov. Försäljning av TBT-färg för användning på fritidsbåtar förbjöds redan 1989 och för alla svenska fartyg 2008. Sedan 2008 är det inte bara förbjudet att applicera båtbottenfärg innehållande TBT utan det får inte alls förekomma på skroven. Trots detta uppmäts höga halter av dessa farliga ämnen i Stockholms skärgård.

Alla båtar byggda före 1995 anses vara riskobjekt och måste dokumentera att TBT-färg inte finns på skrovet. I ett första steg kommer våra bryggföreningar och båtklubb att sammanställa information om samtliga båtar som har plats vid brygga inom villaägareföreningens mark och vatten. Hur föreningarna kan stötta medlemmarna i att skaffa intyg och säkerställa att endast godkända bottenfärger finns på båtarna är inte planerat. Vi tar gärna emot förslag. Respektive förening måste dokumentera en handlingsplan som beskriver hur utfasning av båtbottenfärg innehållandes TBT ska ske.

I samband med inspektionen har villaägareföreningen kompletterat de generella reglerna för båtplatsinnehav med ett avsnitt om miljö (3.6). Föreningens regler ska bidra till att minimera miljöpåverkan från verksamheten vid våra bryggor. Inga båtar med otillåten bottenfärg ska finnas vid våra bryggor. Reglerna finns här Båtplatser – Vindö Överby (vindo-overby.se)

Föreningarna kommer även att tydligare anslå miljöinformation vid bryggorna och på vår webbplats.

Höstbrev 2021 och städdag 23/10

Hej alla medlemmar i Vindö-Överby villaägareförening

Ytterligare en annorlunda sommar med Covid-19 och social distans är nu till ända och det är dags att ta tillvara det som våra trädgårdar och skogsmarker bjuder på. Här kommer information om höstens gemensamma städdag, inbetalning av medlemsavgiften med mera.

Höststäddag lördag 23 oktober kl. 10.00 – 13.00

Pandemin restriktionerna upphör i slutet av september vilket gör att vi som är fullvaccinerade kan delta i höstens städdag om vi är friska och har tvättat händerna. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vi hyr flismaskin som alternerar mellan våra valda städområden under dagen. Den 23 oktober flisar vi från våra gemensamma marker
och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för besked om tid och plats: 070 415 41 56.
Vi samlas på följande platser.:

 1. Långsjön.
  Vid Långsjön fortsätter arbetet från i våras med att ta hand om nedfallna träd och kvistar och transportera upp dessa till flismaskinen där Långsjövägen möter stigen ned till badplatsen samt översyn av bäcken från Mellanträsk. Birgitta Stenbäck finns på plats.
 2. Fotbollsplanen
  Befintliga fotbollsmål, inklusive nät nedmonteras och marken förbereds för uppsättning av nya mål på städdagen i våren 2022. Agneta Sundberg finns på plats. Johnny Brenemark är standby.
 3. Vägen ned från Tammstorpsvägen till Hopptornet.
  Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Birgitta Seeman och Ulla Nyberg finns på plats.
 4. Samling vid Boulebanan för röjning av sly längs vägen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen eftersom vägen ingår i föreningens gemensamma mark mellan vägarna.
  Erik Zetterman och Olle Bertfelt finns på plats.
 5. Bränneriträsket. Fortsatt röjning efter bäverns härjningar. Abborrkroksvägen och Lomsjövägen. Jacqueline Dazak.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.
Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se vilken av platserna du vill delta i,
senast 20 oktober. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet.
Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.
Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag.

Midsommar
Midsommarafton firades även i år med allsång under familjen Hagenfeldts musikaliska ledning med deltagare som höll god social distans. Även i år var detta ett uppskattat avbrott i pandemihanteringen.
Simskola
Simlärarna Hedvig och Vega, ledde med stöd av hjälpläraren Kajsa, detta år simskolan till alla barns och föräldrars förtjusning. Många glada barn lärde sig att simma och många simmärken togs på eftermiddagarna i Långsjön.
PUB och övriga aktiviteter kunde tyvärr inte genomföras i år heller. Styrelsen hoppas på att 2022 blir ett år fyllt med aktiviteter

Viltvård

I jaktlagens 4§ står det följande om viltvård i Sverige:
”Viltet skall vårdas i syfte att:

 • bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som
  tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
 • främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling
  av viltstammarna.
  I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343)”
  Villaägareföreningens uppgift är att ombesörja viltvården på våra gemensamma marker. För att uppfylla kraven i Jaktlagens 4§ ingår föreningen femåriga avtal med en jakträttshavare.
  Jakträttshavaren ska vara en licenserad jägare och sköta föreningens viltvård inklusive underhållsjakt. Under de gångna fem åren och för de kommande fem åren har föreningen tecknat avtal med Per-Ove ”Pelle” Johansson. Han har jaktlicens och är en rutinerad
  viltvårdare och jägare. Föreningens viltvårdare har också rätt att anlita andra licenserade jägare för att utföra uppdraget som jakträttshavare.
  Pelles kontaktuppgifter är 070 319 06 52 eller pelle_johansson@hotmail.com.
  Mer information om viltvård och jakt publiceras under oktober på föreningens hemsida, inklusive länk till gällande jakttider i Stockholms län

Miljötillsyn av föreningens båtverksamhet

Föreningen har haft tillsyn från miljöavdelningen på Värmdö Kommun i mitten på september, avseende vår båt- och bryggverksamhet. Anledningen är att vi bedriver en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Fokus var hur föreningen hanterar vår egenkontroll av framför allt förbudet av TBT – bottenfärg. Föreningens uppgift är att tillsammans med våra bryggföreningar och vår båtklubb upprätta
en handlingsplan för rapport till kommunen om att TBT – färger inte förekommer på våra
båtar sommaren 2022.

Årsmötet

Årsmötet hölls också med social distans och genomfördes i god demokratisk anda. Styrelsen hade föreslagit oförändrad medlemsavgiften men årsmötet beslöt att höja den med 50 kr från 500 kr till 550 kr/år. Den nya styrelsen fick några nya medlemmar. En motion till årsmötet resulterade i tillsättningen av en arbetsgrupp med medlemmar som tillsammans med
styrelsens ska utreda och formulera vilka problem som finns i och kring föreningens sjöar.
Hör av dig till styrelsen om du vill delta i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har haft ett möte under september och planerar ytterligare ett möte på söndagen efter städdagen.
Protokoll och övriga årsmöteshandlingar finns på hemsidan.
Styrelsen för 2021/2022 består av:
Agneta Sundberg, ordförande
Erik Zetterman, vice ordförande, mark och hamnansvarig
Birgitta Stenbäck sekreterare
Ann-Charlotte Olsson, kassör, medlemsregister
Jacqueline Miura Daszak, ledamot
Johnny Brenemark ledamot
Birgitta Seeman, ledamot
Ulla Nyberg, suppleant
Olle Bertfelt, suppleant
Efter årsmötet har Ann-Charlotte Olsson, på egen begäran, valt att avgå som kassör och lämna
sin plats i styrelsen. Olle Bertfelt återinträder som kassör framtill årsmötet 2022.

Inbetalning medlems- och eventuell båtavgift senast 1 november 2021

Medlemsavgift och eventuell båtavgift ska vara inbetalda senast 1 november 2021. Dessa faktureras via mejl till er som uppgett mejladress och via brev till övriga. Meddela oss om några uppgifter på fakturan inte stämmer beträffande din fastighet och gärna mejladress om du får fakturan via brev. Kom också ihåg att meddela framtida ändringar till föreningens kassör.
Avgifterna sätts in på föreningens plusgirokonto 320957 – 4. Medlemsavgiften i VÖV är från och med verksamhetsåret 2021/2022, 550 kr. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.
Båtavgift 100 kr/plats för de med båtplats i Köksviken

OBS! Alla som har båtplats i ÖBK, ÖBF och Barnviken betalar inte båtplatsavgift enligt
respektive avtal med VÖV. Kom ihåg att medlemskap i VÖV krävs för rätt till båtplats i alla båtklubbar och bryggföreningar.
Frågor om medlems-, båt- och fastighetsregister: Kassör: Olle Bertfelt: olle.bertfelt@gmail.com
Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då! Utvecklingen av
föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra
uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.
Med varma hälsningar och ett stort tack för förtroendet!
Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg

Arbetsgrupp sjöar och vatten

Arbetsgrupp för studie av tillståndet i föreningens sjöar/träsk under verksamhetsåret 2021/2022

Motionen till årsmötet angående förhållandena i Mellan- och Långträsk startade en diskussion på mötet om behov av en översyn av föreningens samtliga träsk.

Årsmötet beslutade därför att tillsätta en arbetsgrupp med representanter främst från varje träsk inom föreningens geografiska område. Syftet är att arbetsgruppen tillsammans med styrelsen ska arbeta fram en problembeskrivning eventuella åtgärder till nästa årsmöte.

På årsmötet antecknade sig 7 utöver styrelsen till arbetsgruppen, om det finns ytterligare som vill delta så kan de anmäla sig till styrelsen, senast 17 september 2021.

Bra badvatten vid föreningens bad

Föreningen tog badvattenprover i mitten av juli på alla bad. Stora badet, Köksviken, Barnviken, Långsjön och Bränneriträsket. Alla proverna visade på tjänligt vatten och låga förekomster av både e-colibakterier och intestinala enterokocker.

Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2021

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: Söndagen den 1 augusti 2021 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid sydvästvägen (vid fotbollsplanen)

På grund av fortsatt försiktighet kring Corona ombeds
medlemmar att närvara med en representant per
fastighet. Meddela namn och fastighet i förväg till
styrelsen via e-post styrelsen@vindo-overby.se,
senast 26 juli. Meddela även fullmakter i förväg. Röstlängd
upprättas över anmälda medlemmar.

Kallelse inklusive föredragningslista för
verksamhetsåret 2020/2021 finns uppsatt 2 veckor
före mötet på anslagstavlor inom
Villaägareföreningens område.

Länk till handlingar