Miljöinspektion brygg- och båtverksamhet

Kraven på alla båtägare att verka för ett hållbart och miljösäkert båtliv ökar. Alla måste bidra till att minska miljöpåverkan som följd av användning av båtar. Mer information från kommunen om båtbottenfärger och ett hållbart båtliv finns här: Båtbottenfärg, Hållbart båtliv.

Värmdö kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, har genomfört en inspektion av båt- och bryggverksamhet inom föreningens områden. Protokoll från inspektionen.

Med anledning av detta ska vi i föreningen tillsammans säkerställa att inga båtar har TBT-färg på skrov. Försäljning av TBT-färg för användning på fritidsbåtar förbjöds redan 1989 och för alla svenska fartyg 2008. Sedan 2008 är det inte bara förbjudet att applicera båtbottenfärg innehållande TBT utan det får inte alls förekomma på skroven. Trots detta uppmäts höga halter av dessa farliga ämnen i Stockholms skärgård.

Alla båtar byggda före 1995 anses vara riskobjekt och måste dokumentera att TBT-färg inte finns på skrovet. I ett första steg kommer våra bryggföreningar och båtklubb att sammanställa information om samtliga båtar som har plats vid brygga inom villaägareföreningens mark och vatten. Hur föreningarna kan stötta medlemmarna i att skaffa intyg och säkerställa att endast godkända bottenfärger finns på båtarna är inte planerat. Vi tar gärna emot förslag. Respektive förening måste dokumentera en handlingsplan som beskriver hur utfasning av båtbottenfärg innehållandes TBT ska ske.

I samband med inspektionen har villaägareföreningen kompletterat de generella reglerna för båtplatsinnehav med ett avsnitt om miljö (3.6). Föreningens regler ska bidra till att minimera miljöpåverkan från verksamheten vid våra bryggor. Inga båtar med otillåten bottenfärg ska finnas vid våra bryggor. Reglerna finns här Båtplatser – Vindö Överby (vindo-overby.se)

Föreningarna kommer även att tydligare anslå miljöinformation vid bryggorna och på vår webbplats.

Höstbrev 2021 och städdag 23/10

Hej alla medlemmar i Vindö-Överby villaägareförening

Ytterligare en annorlunda sommar med Covid-19 och social distans är nu till ända och det är dags att ta tillvara det som våra trädgårdar och skogsmarker bjuder på. Här kommer information om höstens gemensamma städdag, inbetalning av medlemsavgiften med mera.

Höststäddag lördag 23 oktober kl. 10.00 – 13.00

Pandemin restriktionerna upphör i slutet av september vilket gör att vi som är fullvaccinerade kan delta i höstens städdag om vi är friska och har tvättat händerna. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vi hyr flismaskin som alternerar mellan våra valda städområden under dagen. Den 23 oktober flisar vi från våra gemensamma marker
och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för besked om tid och plats: 070 415 41 56.
Vi samlas på följande platser.:

 1. Långsjön.
  Vid Långsjön fortsätter arbetet från i våras med att ta hand om nedfallna träd och kvistar och transportera upp dessa till flismaskinen där Långsjövägen möter stigen ned till badplatsen samt översyn av bäcken från Mellanträsk. Birgitta Stenbäck finns på plats.
 2. Fotbollsplanen
  Befintliga fotbollsmål, inklusive nät nedmonteras och marken förbereds för uppsättning av nya mål på städdagen i våren 2022. Agneta Sundberg finns på plats. Johnny Brenemark är standby.
 3. Vägen ned från Tammstorpsvägen till Hopptornet.
  Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Birgitta Seeman och Ulla Nyberg finns på plats.
 4. Samling vid Boulebanan för röjning av sly längs vägen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen eftersom vägen ingår i föreningens gemensamma mark mellan vägarna.
  Erik Zetterman och Olle Bertfelt finns på plats.
 5. Bränneriträsket. Fortsatt röjning efter bäverns härjningar. Abborrkroksvägen och Lomsjövägen. Jacqueline Dazak.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.
Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se vilken av platserna du vill delta i,
senast 20 oktober. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet.
Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.
Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag.

Midsommar
Midsommarafton firades även i år med allsång under familjen Hagenfeldts musikaliska ledning med deltagare som höll god social distans. Även i år var detta ett uppskattat avbrott i pandemihanteringen.
Simskola
Simlärarna Hedvig och Vega, ledde med stöd av hjälpläraren Kajsa, detta år simskolan till alla barns och föräldrars förtjusning. Många glada barn lärde sig att simma och många simmärken togs på eftermiddagarna i Långsjön.
PUB och övriga aktiviteter kunde tyvärr inte genomföras i år heller. Styrelsen hoppas på att 2022 blir ett år fyllt med aktiviteter

Viltvård

I jaktlagens 4§ står det följande om viltvård i Sverige:
”Viltet skall vårdas i syfte att:

 • bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som
  tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
 • främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling
  av viltstammarna.
  I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343)”
  Villaägareföreningens uppgift är att ombesörja viltvården på våra gemensamma marker. För att uppfylla kraven i Jaktlagens 4§ ingår föreningen femåriga avtal med en jakträttshavare.
  Jakträttshavaren ska vara en licenserad jägare och sköta föreningens viltvård inklusive underhållsjakt. Under de gångna fem åren och för de kommande fem åren har föreningen tecknat avtal med Per-Ove ”Pelle” Johansson. Han har jaktlicens och är en rutinerad
  viltvårdare och jägare. Föreningens viltvårdare har också rätt att anlita andra licenserade jägare för att utföra uppdraget som jakträttshavare.
  Pelles kontaktuppgifter är 070 319 06 52 eller pelle_johansson@hotmail.com.
  Mer information om viltvård och jakt publiceras under oktober på föreningens hemsida, inklusive länk till gällande jakttider i Stockholms län

Miljötillsyn av föreningens båtverksamhet

Föreningen har haft tillsyn från miljöavdelningen på Värmdö Kommun i mitten på september, avseende vår båt- och bryggverksamhet. Anledningen är att vi bedriver en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Fokus var hur föreningen hanterar vår egenkontroll av framför allt förbudet av TBT – bottenfärg. Föreningens uppgift är att tillsammans med våra bryggföreningar och vår båtklubb upprätta
en handlingsplan för rapport till kommunen om att TBT – färger inte förekommer på våra
båtar sommaren 2022.

Årsmötet

Årsmötet hölls också med social distans och genomfördes i god demokratisk anda. Styrelsen hade föreslagit oförändrad medlemsavgiften men årsmötet beslöt att höja den med 50 kr från 500 kr till 550 kr/år. Den nya styrelsen fick några nya medlemmar. En motion till årsmötet resulterade i tillsättningen av en arbetsgrupp med medlemmar som tillsammans med
styrelsens ska utreda och formulera vilka problem som finns i och kring föreningens sjöar.
Hör av dig till styrelsen om du vill delta i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har haft ett möte under september och planerar ytterligare ett möte på söndagen efter städdagen.
Protokoll och övriga årsmöteshandlingar finns på hemsidan.
Styrelsen för 2021/2022 består av:
Agneta Sundberg, ordförande
Erik Zetterman, vice ordförande, mark och hamnansvarig
Birgitta Stenbäck sekreterare
Ann-Charlotte Olsson, kassör, medlemsregister
Jacqueline Miura Daszak, ledamot
Johnny Brenemark ledamot
Birgitta Seeman, ledamot
Ulla Nyberg, suppleant
Olle Bertfelt, suppleant
Efter årsmötet har Ann-Charlotte Olsson, på egen begäran, valt att avgå som kassör och lämna
sin plats i styrelsen. Olle Bertfelt återinträder som kassör framtill årsmötet 2022.

Inbetalning medlems- och eventuell båtavgift senast 1 november 2021

Medlemsavgift och eventuell båtavgift ska vara inbetalda senast 1 november 2021. Dessa faktureras via mejl till er som uppgett mejladress och via brev till övriga. Meddela oss om några uppgifter på fakturan inte stämmer beträffande din fastighet och gärna mejladress om du får fakturan via brev. Kom också ihåg att meddela framtida ändringar till föreningens kassör.
Avgifterna sätts in på föreningens plusgirokonto 320957 – 4. Medlemsavgiften i VÖV är från och med verksamhetsåret 2021/2022, 550 kr. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.
Båtavgift 100 kr/plats för de med båtplats i Köksviken

OBS! Alla som har båtplats i ÖBK, ÖBF och Barnviken betalar inte båtplatsavgift enligt
respektive avtal med VÖV. Kom ihåg att medlemskap i VÖV krävs för rätt till båtplats i alla båtklubbar och bryggföreningar.
Frågor om medlems-, båt- och fastighetsregister: Kassör: Olle Bertfelt: olle.bertfelt@gmail.com
Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då! Utvecklingen av
föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra
uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.
Med varma hälsningar och ett stort tack för förtroendet!
Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg

Arbetsgrupp sjöar och vatten

Arbetsgrupp för studie av tillståndet i föreningens sjöar/träsk under verksamhetsåret 2021/2022

Motionen till årsmötet angående förhållandena i Mellan- och Långträsk startade en diskussion på mötet om behov av en översyn av föreningens samtliga träsk.

Årsmötet beslutade därför att tillsätta en arbetsgrupp med representanter främst från varje träsk inom föreningens geografiska område. Syftet är att arbetsgruppen tillsammans med styrelsen ska arbeta fram en problembeskrivning eventuella åtgärder till nästa årsmöte.

På årsmötet antecknade sig 7 utöver styrelsen till arbetsgruppen, om det finns ytterligare som vill delta så kan de anmäla sig till styrelsen, senast 17 september 2021.

Bra badvatten vid föreningens bad

Föreningen tog badvattenprover i mitten av juli på alla bad. Stora badet, Köksviken, Barnviken, Långsjön och Bränneriträsket. Alla proverna visade på tjänligt vatten och låga förekomster av både e-colibakterier och intestinala enterokocker.

Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2021

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: Söndagen den 1 augusti 2021 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid sydvästvägen (vid fotbollsplanen)

På grund av fortsatt försiktighet kring Corona ombeds
medlemmar att närvara med en representant per
fastighet. Meddela namn och fastighet i förväg till
styrelsen via e-post styrelsen@vindo-overby.se,
senast 26 juli. Meddela även fullmakter i förväg. Röstlängd
upprättas över anmälda medlemmar.

Kallelse inklusive föredragningslista för
verksamhetsåret 2020/2021 finns uppsatt 2 veckor
före mötet på anslagstavlor inom
Villaägareföreningens område.

Länk till handlingar

Midsommar picknick

Midsommarafton står för dörren och VÖV vill gärna bjuda in er att fira med Kazoo. Även i år blir det på grund av pandemin ett enklare arrangemang.

15.00 på fotbollsplanen (vid Sydvästvägen) spelar Kazoo upp och inbjuder till ljuv lyssning av allsköns musik och till allsång. Tänk på att placera er på coronasäkert avstånd mellan picknickgrupperna.

Simskola 2021 fulltecknad

Villaägareföreningen ordnar simskola för barn v 29-30, 19/7-30/7, mån-fre på förmiddagen. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för Villaägareföreningens medlemmar och, i mån av plats, 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn.
Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” (för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter) och annan information skickas ut senare.

Vårbrev 2021

Snart är sommaren här
”Och Vindö strömmar blommar av segel och båtar i färg………..” Carl-Anton

Vårens gemensamma städdag äger rum den 24 april, kl 10 – 13.

På städdagen den 24 april kan alla medlemmar i VÖV bidra med arbetsinsatser för att hålla våra gemensamma marker och vatten tillgängliga för rekreation under övriga delar av året.
Städningen ska ske med beaktande av folkhälsomyndighetens rekommendationer med friska medlemmar som håller rekommenderade avstånd till personer som inte ingår i den egna inre kretsen. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.
Flismaskinen var ett välkommet inslag i höststäddagen och därför kommer det att finnas en på plats även under helgen 24 till 25 april. Den 24 april flisar vi från våra gemensamma marker och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för besked om tid och plats: 070 415 41 56.

Nytt för i år är att vi övergår till kontinuerlig städning av baden under året för att koncentrera våra insatser där behovet är störst. Det är alla badande medlemmars ansvar att städa undan tång och annat som flutit i land och hålla efter sly nere vid baden. Om du inte använder tången till gödsling på din fastighet lägger du den på en bra uppläggningsplats.

Vårstädningen koncentreras till fyra platser i år:

1. Vid Bränneriträsket kommer det att finnas utrustning för att sätta skydd på kvarstående lövträd. Samling vid Abborrkrokssvängen där Olle Bertfelt finns för planering av ytterligare insatser runt Bränneriträsket.

2. Vid Stora Badet prioriteras röjning i biotopen av träd som ramlat eller fällts på grund av olycksfallsrisken. Ädelträden ska sparas. Tillstånd för röjning finns från Skogsvårdsstyrelsen. Grövre grenar travas på lämpligt ställe och mindre grenar och ris samlas ihop för flisning där gångvägen ned från Tammstorpsvägen möter vägen bort mot Tammstorps området. Samling sker här och Agneta Sundberg finns på plats.

3. Området runt boulebanan vid Tammstorpsvägen behöver röjas på sly, mindre träd och buskar för att förhindra ytterligare igenväxning. Vägen på föreningens mark bort till Sydvästvägen behöver också röjas för att underlätta framkomligheten. Diket utmed vägen mellan vägarna behöver också röjas på vissa ställen. Fastighetsägare längs med diket uppmanas att hålla efter sin del av diket. Flismaskinen kommer att finnas vid Boulebanan och vid Sydvästvägen vid transformatorn. Samling boulebanan. Erik Zetterman finns på plats.

4. Vid Långsjön behöver nedfallna träd och kvistar tas om hand och transporteras upp till flismaskinen där Långsjövägen möter stigen nedtill badplatsen. Birgitta Stenbäck finns på plats.

Anmäl, senast 22 april, till styrelsen vilket område du väljer och om du vill ha smörgås och en dricka efter städningen vid Sällska huset från 1330, med covid – 19 avstånd. Du är också välkommen med frågor: styrelsen@vindo-overby.se

Alternativ till deltagande i städdagen

Om du inte kan delta under städdagen har styrelsen nedanstående projekt som kan utföras vid valfri tidpunkt:
Långsjön
A. Röja Bäverstigen mot Gökvägen
B. Rensa diket till mellanputten,
Stora Badet, Hopptorn
C. Röja sly intill första gångbron och framtill vattnet för att underlätta sjösättning av småbåtar.
D. Smart markering för att styra parkering av cyklar och barnvagnar bort från gångytan fram till första gångbron.
Nedre delen av vägen nedtill Stora Badet från Bäckmansvägen
E. Vägen upp från Badet till vändplan på vägen ned från Bäckmansvägen eroderar och behöver åtgärdas. Grus kommer att finnas för att köras ut från och med städdagen.
Bränneriträsket – Barnviken
F. Rensa diket mellan Bränneriträsket och Barnviken.
Eksjövägen
G. Många nedfallna träd finns att ta hand om längs vägen både på föreningens mark och på några fastigheter.
Anmäl till styrelsen om du väljer ett område. styrelsen@vindo-overby.se

Förhoppningen är att Midsommar

i år kan firas traditionsenligt på fotbollsplanen invid Sydvästvägen tack vare pågående
vaccination.

Vi återkommer med info om detta lite längre fram då vi vet mer om rådande rekommendationer. Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola äger rum vecka 29 och 30

Systrarna Veera och Hedvig kommer tillbaka denna sommar! Undervisningen sker vid Storabadet, vecka 29 och 30 (19/7 – 31/7) måndag-fredag på förmiddagarna med start kl 10.00. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn. Anmälan sker via hemsidan: vindo-overby.se. Anmälan är bekräftad vid betalning.
Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” (för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter) och annan information skickas ut efter din anmälan och betalning.

Boule turnering och Pubkväll!

Vi hoppas detta kan genomföras i år! Håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer
information.

Årsmötet

Årsmötet går av stapeln söndagen den 1 augusti kl 11 vid Sällskahuset (Sydvästvägen).
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2020.

Övrigt på gång inom VÖV

Formulär för att ansöka om båtplats inom VÖV finns på hemsidan.
• Styrelsen arbetar på att hitta en lösning med parkerade lastbilar nere vid Överby brygga.
• Text om föreningens viltvård på väg till hemsidan.
• Inventering av föreningens marker och sjöar pågår som underlag för framtida underhåll, tex hur vi ska hantera vassen i våra sjöar.
• Om anslutningen till vårens städdag blir låg kommer föreningen att behöva se över om skötseln av våra gemensamma marker och vatten i framtiden kan vila enbart på frivilliga insatser. Om du vill att frivillighets principen ska fortsätta råda inom föreningen är det viktigt att du kommer med på städdagen.
• Vissa fastighetsägare använder föreningens mark för odlingsbäddar, båtuppställningar, komposter med mera. Om du är en av dessa får du chans att rätta till det innan föreningen hör av sig!

Fridlysta växter

Till sist, tänk på att det finns fridlysta växter på våra gemensamma marker som berikar oss alla där de står och inte får grävas upp flyttas till annan plats.

Vi ses på städdagen på ett covid säkert sätt!

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg

Gott nytt år

2020 har varit ett speciellt år. Med respekt för Corona pandemin har föreningen genomfört ett fåtal aktiviteter som midsommarmusik och årsmöte med god social distans. Förhoppningsvis ger vaccinationerna effekt så att vi kan genomföra våra traditionella aktiviteter under 2021.

Inför det nya året 2021 lanserar styrelsen en uppdatering av föreningens hemsida. Syftet är att det ska bli lättare att hitta relevant information. Saknar du något eller har förbättringsförslag angående hemsidan eller annan föreningsverksamhet är du välkommen med ett mejl till styrelsen.

Hemsidan är föreningens officiella informationskanal och förslag till förbättringar och förändringar skickas till styrelsens mejl. Föreningens Facebook sida används för snabb information och kontakt mellan medlemmar i föreningen. Insläppet på föreningens Facebook sida underlättas om de tre frågorna med anknytning till föreningens geografiska område fylls i.

Många fastighetsägare har tillbringat mer tid i sina fritidshus under 2020 och kunnat njuta av den fantastiska natur som finns på våra egna fastigheter och på våra allmänningar. Detta gäller även för jul- och nyårshelgerna vilket gör att många för första gången kommit i närkontakt med den viltvård som vanligtvis sker under dessa ledigheter. Både fastighetsägare och föreningens viltvårdare Pelle Johansson har uppmärksammat detta under de senaste veckorna. Styrelsen avser att under våren förbättra informationen angående föreningens viltvårdsinsatser och publicera detta på hemsidan.

Nu ser vi fram emot ett nytt år med förhoppningsvis bättre sociala förutsättningar än 2020 och att inledningen på 2021 har inslag av “riktig” vinter innan våren och en ny skön sommarsäsong stundar.

GOTT NYTT ÅR!
önskar
VÖVs styrelse