Vårbrev 2021

Snart är sommaren här
”Och Vindö strömmar blommar av segel och båtar i färg………..” Carl-Anton

Vårens gemensamma städdag äger rum den 24 april, kl 10 – 13.

På städdagen den 24 april kan alla medlemmar i VÖV bidra med arbetsinsatser för att hålla våra gemensamma marker och vatten tillgängliga för rekreation under övriga delar av året.
Städningen ska ske med beaktande av folkhälsomyndighetens rekommendationer med friska medlemmar som håller rekommenderade avstånd till personer som inte ingår i den egna inre kretsen. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.
Flismaskinen var ett välkommet inslag i höststäddagen och därför kommer det att finnas en på plats även under helgen 24 till 25 april. Den 24 april flisar vi från våra gemensamma marker och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för besked om tid och plats: 070 415 41 56.

Nytt för i år är att vi övergår till kontinuerlig städning av baden under året för att koncentrera våra insatser där behovet är störst. Det är alla badande medlemmars ansvar att städa undan tång och annat som flutit i land och hålla efter sly nere vid baden. Om du inte använder tången till gödsling på din fastighet lägger du den på en bra uppläggningsplats.

Vårstädningen koncentreras till fyra platser i år:

1. Vid Bränneriträsket kommer det att finnas utrustning för att sätta skydd på kvarstående lövträd. Samling vid Abborrkrokssvängen där Olle Bertfelt finns för planering av ytterligare insatser runt Bränneriträsket.

2. Vid Stora Badet prioriteras röjning i biotopen av träd som ramlat eller fällts på grund av olycksfallsrisken. Ädelträden ska sparas. Tillstånd för röjning finns från Skogsvårdsstyrelsen. Grövre grenar travas på lämpligt ställe och mindre grenar och ris samlas ihop för flisning där gångvägen ned från Tammstorpsvägen möter vägen bort mot Tammstorps området. Samling sker här och Agneta Sundberg finns på plats.

3. Området runt boulebanan vid Tammstorpsvägen behöver röjas på sly, mindre träd och buskar för att förhindra ytterligare igenväxning. Vägen på föreningens mark bort till Sydvästvägen behöver också röjas för att underlätta framkomligheten. Diket utmed vägen mellan vägarna behöver också röjas på vissa ställen. Fastighetsägare längs med diket uppmanas att hålla efter sin del av diket. Flismaskinen kommer att finnas vid Boulebanan och vid Sydvästvägen vid transformatorn. Samling boulebanan. Erik Zetterman finns på plats.

4. Vid Långsjön behöver nedfallna träd och kvistar tas om hand och transporteras upp till flismaskinen där Långsjövägen möter stigen nedtill badplatsen. Birgitta Stenbäck finns på plats.

Anmäl, senast 22 april, till styrelsen vilket område du väljer och om du vill ha smörgås och en dricka efter städningen vid Sällska huset från 1330, med covid – 19 avstånd. Du är också välkommen med frågor: styrelsen@vindo-overby.se

Alternativ till deltagande i städdagen

Om du inte kan delta under städdagen har styrelsen nedanstående projekt som kan utföras vid valfri tidpunkt:
Långsjön
A. Röja Bäverstigen mot Gökvägen
B. Rensa diket till mellanputten,
Stora Badet, Hopptorn
C. Röja sly intill första gångbron och framtill vattnet för att underlätta sjösättning av småbåtar.
D. Smart markering för att styra parkering av cyklar och barnvagnar bort från gångytan fram till första gångbron.
Nedre delen av vägen nedtill Stora Badet från Bäckmansvägen
E. Vägen upp från Badet till vändplan på vägen ned från Bäckmansvägen eroderar och behöver åtgärdas. Grus kommer att finnas för att köras ut från och med städdagen.
Bränneriträsket – Barnviken
F. Rensa diket mellan Bränneriträsket och Barnviken.
Eksjövägen
G. Många nedfallna träd finns att ta hand om längs vägen både på föreningens mark och på några fastigheter.
Anmäl till styrelsen om du väljer ett område. styrelsen@vindo-overby.se

Förhoppningen är att Midsommar

i år kan firas traditionsenligt på fotbollsplanen invid Sydvästvägen tack vare pågående
vaccination.

Vi återkommer med info om detta lite längre fram då vi vet mer om rådande rekommendationer. Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola äger rum vecka 29 och 30

Systrarna Veera och Hedvig kommer tillbaka denna sommar! Undervisningen sker vid Storabadet, vecka 29 och 30 (19/7 – 31/7) måndag-fredag på förmiddagarna med start kl 10.00. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn. Anmälan sker via hemsidan: vindo-overby.se. Anmälan är bekräftad vid betalning.
Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” (för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter) och annan information skickas ut efter din anmälan och betalning.

Boule turnering och Pubkväll!

Vi hoppas detta kan genomföras i år! Håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer
information.

Årsmötet

Årsmötet går av stapeln söndagen den 1 augusti kl 11 vid Sällskahuset (Sydvästvägen).
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2020.

Övrigt på gång inom VÖV

Formulär för att ansöka om båtplats inom VÖV finns på hemsidan.
• Styrelsen arbetar på att hitta en lösning med parkerade lastbilar nere vid Överby brygga.
• Text om föreningens viltvård på väg till hemsidan.
• Inventering av föreningens marker och sjöar pågår som underlag för framtida underhåll, tex hur vi ska hantera vassen i våra sjöar.
• Om anslutningen till vårens städdag blir låg kommer föreningen att behöva se över om skötseln av våra gemensamma marker och vatten i framtiden kan vila enbart på frivilliga insatser. Om du vill att frivillighets principen ska fortsätta råda inom föreningen är det viktigt att du kommer med på städdagen.
• Vissa fastighetsägare använder föreningens mark för odlingsbäddar, båtuppställningar, komposter med mera. Om du är en av dessa får du chans att rätta till det innan föreningen hör av sig!

Fridlysta växter

Till sist, tänk på att det finns fridlysta växter på våra gemensamma marker som berikar oss alla där de står och inte får grävas upp flyttas till annan plats.

Vi ses på städdagen på ett covid säkert sätt!

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg