Pub-kväll med Kazoos fredagen 4 augusti

Välkomna på PUB-kväll vid Sällskahuset, Sydvästvägen 16, fredagen den 4 augusti,
klockan 18.30-20.30 ca.

För er som missade en underbar PUB-kväll i fredags vill VÖV bjuda in er till Kazoos populära gästspel den 4/8 klockan 18.30!

Lättare förtäring och dryck finns att köpa.

Missa inte en oförglömlig kväll med familjen Hagenfeldt🎤🎶

Välkomna!

Styrelsen Vindö-Överby Villaägarförening

Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2023

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: söndagen den 6 augusti 2023 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid Sydvästvägen 16

Kallelse inklusive föredragningslista för verksamhetsåret 2022/2023 finns uppsatt 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.
Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida https://vindo-overby.se/. En uppsättning finns för läsning på plats i föreningens brevlåda vid Tammtorpsvägens anslagstavla.

OBS! Ta med egna handlingar till mötet, inga utskrifter kommer att finnas.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd
 6. Genomgång av årsredovisningen, utfall och detaljerad verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans och resultaträkning (inklusive utfall)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsepropositioner
  • Rutiner för återbetalning av städavgift (städavgift beslutad årsmötet 2022)
  • Förslag om inköp av hjärtstartare
  • Intresseförfrågan om intresse för trivselregler för föreningen
 11. Beslut om
  • verksamhetsplan/handlingsplan för fem år framåt och
  • budget för verksamhetsåret 2023/2024 samt inklusive fastställande av medlems- och städavgifter och
  • sista datum för betalning.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
 14. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
 15. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år
 16. Mötets avslutande
 17. Övriga frågor

Vindö-Överby den 3 juli 2023
Styrelsen
Vindö-Överby villaägareförening

PUB-kväll med musik – fredag 21 juli

Välkomna på PUB-kväll vid Sällskahuset, Sydvästvägen 16, fredagen den 21 juli,
ca klockan 19.00-21.00.

Grillen är tänd för de som vill ta med något att grilla (om ej eldningsförbud råder) och lättare förtäring och dryck finns att köpa.

Kom och lyssna på Anna och Mathias som spelar somriga lugna covers och eget material!

🎶🎵🎶

Välkomna!

Styrelsen