Städning och röjning av våra områden

Varje år städar vi våra områden gemensamt i samband med höst- respektive vårstäddagarna. Fokus är vanligtvis att hålla våra gemensamma badplatser fina och röja stigar och tillfartsplatser från sly och nedfallna träd.

Ibland händer det att höst- och vinterstormarna fäller träd som kräver snabbare hantering än att vänta till höst- respektive vårstädtillfället. Om du upptäcker ett nedfallet träd som stör framkomligheten eller är risk för skada på person eller egendom välkomnar styrelsen att du omhändertar röjningen. Kontakta styrelsen för överenskommelse om hantering av ris och ved.

Höststäddagen 22 oktober

Vid den årets höststäddag var det många medlemmar som hjälptes åt att städa våra gemensamma marker. Det röjdes sly och nedfallna träd som flisades med hjälp av den inhyrda flismaskinen. Stigen till Stora Badet fick påfyllning av grus. Trampolinen plockades ner och täcktes med presenning för skydd mot snö och is under vintern.

Då bävern inte varit lika flitig vid Bränneriträsket och behovet av röjning där inte var lika stort så var det några medlemmar som tog sig an att röja vid Överby Kvarnväg.

Efter städningen bjöd föreningen på förtäring vid Sällska huset.

Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag, som planeras till
den 22 april 2023.

Styrelsen vill tacka alla som deltog vid höststäddagen!