Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2021

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: Söndagen den 1 augusti 2021 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid sydvästvägen (vid fotbollsplanen)

På grund av fortsatt försiktighet kring Corona ombeds
medlemmar att närvara med en representant per
fastighet. Meddela namn och fastighet i förväg till
styrelsen via e-post styrelsen@vindo-overby.se,
senast 26 juli. Meddela även fullmakter i förväg. Röstlängd
upprättas över anmälda medlemmar.

Kallelse inklusive föredragningslista för
verksamhetsåret 2020/2021 finns uppsatt 2 veckor
före mötet på anslagstavlor inom
Villaägareföreningens område.

Länk till handlingar