Föreningen tog badvattenprover i mitten av juli på alla bad. Stora badet, Köksviken, Barnviken, Långsjön och Bränneriträsket. Alla proverna visade på tjänligt vatten och låga förekomster av både e-colibakterier och intestinala enterokocker.