Städning och röjning av våra områden

Varje år städar vi våra områden gemensamt i samband med höst- respektive vårstäddagarna. Fokus är vanligtvis att hålla våra gemensamma badplatser fina och röja stigar och tillfartsplatser från sly och nedfallna träd.

Ibland händer det att höst- och vinterstormarna fäller träd som kräver snabbare hantering än att vänta till höst- respektive vårstädtillfället. Om du upptäcker ett nedfallet träd som stör framkomligheten eller är risk för skada på person eller egendom välkomnar styrelsen att du omhändertar röjningen. Kontakta styrelsen för överenskommelse om hantering av ris och ved.

Höststäddagen 22 oktober

Vid den årets höststäddag var det många medlemmar som hjälptes åt att städa våra gemensamma marker. Det röjdes sly och nedfallna träd som flisades med hjälp av den inhyrda flismaskinen. Stigen till Stora Badet fick påfyllning av grus. Trampolinen plockades ner och täcktes med presenning för skydd mot snö och is under vintern.

Då bävern inte varit lika flitig vid Bränneriträsket och behovet av röjning där inte var lika stort så var det några medlemmar som tog sig an att röja vid Överby Kvarnväg.

Efter städningen bjöd föreningen på förtäring vid Sällska huset.

Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag, som planeras till
den 22 april 2023.

Styrelsen vill tacka alla som deltog vid höststäddagen!

Höstbrev 2022 och info om städdag den 22 oktober

Efter de senaste somrarna med covid fick vi äntligen en fin sommar med möjlighet till att åter umgås med varandra. Vi har firat midsommar, haft PUB och formellt årsmöte med 75 års firande tillsammans med vägföreningen i vårt område.

Här kommer information om höstens gemensamma städdag 22 oktober, inbetalning av medlemsavgiften med mera.

Höststäddag lördag 22 oktober kl. 10.00 – 14.00 inkl förtäring

Styrelsen föreslår att vi städar på platserna nedan. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vi hyr flismaskin som alternerar mellan våra valda städområden under dagen. Den 22 oktober flisar vi från våra gemensamma marker och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för bokning av tid och plats: 070 415 41 56. Först till kvarn gäller. Erbjudandet återkommer till våren. För frågor under städdagen, hör av dig till: 070 635 50 92. Vi samlas på följande platser:

 • Långsjön.

I år börjar vi vid diket som löper ut från Långsjön ut mot havet i slutet av Tammstorpsvägen. Birgitta Stenbäck och Claes Axelsson, finns på plats. Samling i slutet av Tammstorpsvägen vid diket.

 • Vägen från Sydvästvägen nedtill Stora Badet – innanför kedjan.

Vägrenen behöver befrias från sly och eventuellt träd som ramlat omkull.

Gruset vid vändplan på Sydvästvägen kan transporteras ned till stigen som leder från vägen innanför kedjan nedtill badet. Ta med skottkärra.

Det finns även sly vid badplatsen intill platsen där stigen kommer ned som kan tas ned.

Agneta Sundberg, Fanny Undén och  Susanna Jitoft finns vid nedgången från Bäckmannsvägen. Samling vid kedjan.

 • Vägen ned från Tammstorpsvägen till hopptornet och biotopen.

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden.

Birgitta Seeman och Ulla Nyberg finns på plats. Samling vid Tammstorpsvägen ned till hopptornet.

 • Nedplockning och täckning av trampolinen.

Trampolinen är nyrenoverad med ny matta. För att förlänga livet på den föreslår vi att den plockas ned och täcks med en presenning för skydd mot snö och is. 6 starka personer behövs. Hasse Jansson finns vid trampolinen. Samling vid trampolinen.

 • Bränneriträsket.

Fortsatt röjning efter bäverns härjningar. Jacqueline Daszak. Ulla Backe finns på plats. Samling: Abborrkroksvägen och Lomsjövägen.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.15. Därför är det viktigt att du anmäler dig så att vi vet vad som ska inhandlas.

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna som du vill delta i, senast torsdagen den 20 oktober. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.

Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag.

Midsommar

Midsommarafton firades traditionellt i år med dans, lekar och med musik från familjen Hagenfeldt. Lotterier för barn och vuxna uppskattades av deltagarna.

Simskola

Simlärarna Veera och Marlon ledde årets simskola, vecka 29 och 30, till alla barns och föräldrars förtjusning. Många glada barn lärde sig att simma och många simmärken togs på eftermiddagarna i Långsjön. Det finns plats i budgeten for utbildning av en till två simskolelärare inför nästa säsong. Föreningen betalar utbildning och lön under två säsongers simskola. Hör av dig till styrelsens mejl om du är intresserad.

Pub

Den välbesökta PUB kvällen avhölls den 2 augusti och familjen Hagenfeldts stod för den uppskattade underhållningen.

Årsmötet den 7 augusti

Årets årsmöte inledes med firandet av villaägareföreningens och vägföreningens 75 åriga historia. (VÖV fyllde förra året men då blev det inget firande på grund av pandemin.)

Vid årsmötet behandlades 6 propositioner och 2 motioner. Medlemsavgiften höjdes med 50 kronor till 600 kr/år. Avgiften ska betalas till den sista oktober den 31 oktober 2022. Den nya styrelsen fick några nya medlemmar, se nedan.

Viktiga beslut från årsmötet är:

 • Låsen vid föreningens båtbommar i Överbyviken och Barnviken ersätts med kodlås i samband med sjösättningen 2023. Kod mejlas ut till samtliga medlemmar. Om du får detta medlemsbrev via brev ombeds du att omgående meddela din mejladress till föreningen så att du inte går miste om koden. Bommen och kodlåsen administreras av Bryggföreningen i Överbyviken.
 • En städavgift om 200 kr införs från verksamhetsåret 2023/2024. Hela avgiften betalas tillbaka om du deltar vid både vår- och höststädningen.
 • En skötselplan för föreningens sjöar beslutades och relevanta delar ska inarbetas i föreningens femårsplan. Planen finns tillgänglig på föreningens hemsida.
 • Riktlinjerna för föreningens markinnehav uppdaterades med fokus på gränsen mellan föreningens och enskilda medlemmar. Om du utnyttjar föreningens mark på något sätt ombeds du att ta kontakt med styrelsen.
 • Köksviken fick nya hamnregler och föreningens upphandlingspolicy förtydligades.

Protokoll och övriga årsmöteshandlingar finns på föreningens hemsida, inkl valda revisorer och valberedning.

Styrelsen för 2022/2023 består av:

Agneta Sundbergordförande
Fanny Undénkassör, medlemsregister
Birgitta Stenbäcksekreterare
Jacqueline Miura Daszakledamot, mark och hamnansvarig
Johnny Brenemarkledamot
Birgitta Seemanledamot
Claes Axelsonledamot, ny
Ulla Nybergsuppleant
Susanna Jitoftsuppleant, ny

Inbetalning medlems- och eventuell båtavgift senast 31 oktober 2022

Medlemsavgift och eventuell båtavgift ska vara inbetalda senast 31 oktober 2021. Dessa faktureras via mejl till er som uppgett mejladress och via brev till övriga. Meddela oss om några uppgifter på fakturan inte stämmer beträffande din fastighet och gärna mejladress om du får fakturan via brev. Kom också ihåg att meddela framtida ändringar till föreningens kassör.

Avgifterna sätts in på föreningens Plusgirokonto 320957 – 4. Medlemsavgiften i VÖV är från och med verksamhetsåret 2022/2023, 600 kr. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen. Båtavgift 500 kr/plats för de med båtplats i Köksviken, enligt årsmötets beslut.

OBS! Alla som har båtplats i ÖBK, ÖBF och Barnviken betalar inte båtplatsavgift enligt respektive avtal med VÖV. Kom ihåg att medlemskap i VÖV krävs för rätt till båtplats i alla båtklubbar och bryggföreningar. Frågor om medlems-, båt- och fastighetsregister:
Kassör: Fanny Undén: fanny.unden@outlook.com

Älginformation

Styrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsen som informerar om att inom vårt område som inte är registrerad för älgjakt får vår viltvårdare skjuta en kalv mellan den 8 – 12 oktober. Under övrig älgjakt drivs älgarna från vårt område ut till intilliggande områden som har tillstånd.

Vi fick även nedanstående råd från länsstyrelsen för att hantera våra närgångna älgar: Därutöver kan det vara bra att uppmärksamma alla boende på att försöka skrämma bort de älgar som orsakar problem. De kan t.ex. skrika på dem, vissla i visselpipa, tuta med bilen, slå i kastruller eller på annat sätt göra det obekvämt för älgarna att vistas nära människor. De bör även tänka på att inte låta fallfrukt ligga utan ta bort det så snart som möjligt, liksom rishögar som älgar gärna står och äter från. Därutöver skulle de kunna sätta nät över mindre fruktträd för att göra det svårare för älgarna att komma åt dem.

Enligt 9 § jaktlagen (1987:259) är det polisen ni ska kontakta om ni anser att en älg medför fara för människors säkerhet ”Om ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors säkerhet, får Polismyndigheten låta avliva djuret, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning”.

Sociala medier

Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då! Utvecklingen av föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.

Med varma hälsningar och ett stort tack för förtroendet!

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,

genom Agneta Sundberg

styrelsen@vindo-overby.se

Kallelse till årsmöte Vindö-Överby villaägareförening 2022

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: Söndagen den 7 augusti 2022 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid Sydvästvägen (mittemot fotbollsplanen)

Kallelse inklusive föredragningslista för verksamhetsåret 2021/2022 finns uppsatt 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.
Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida https://vindo-overby.se/villaagarforeningen/arsmoten/ . En omgång finns för läsning på plats i föreningens brevlåda vid Tammtorpsvägens anslagstavla.

OBS! Ta med egna handlingar till mötet, inga utskrifter kommer att finnas.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd
 6. Genomgång av årsredovisningen, utfall och detaljerad verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans och resultaträkning (inklusive utfall)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsepropositioner
 11. Angående införande av kodlås till sjösättningsrampen i Överbyviken till
  sjösättning våren 2023
 12. Uppdatering hamnregler för VÖV:s båtplatser i Köksviken
 13. Införande av städavgift från och med verksamhetsåret 2023/2024
 14. Förslag till upphandlingspolicy för varor och tjänster
 15. Förslag till generell skötselplan för VÖV:s sjöar och vatten från och med
  verksamhetsåret 2022/2023
 16. Regler för användning av VÖV:s mark från och med verksamhetsåret 2022/2023
 17. Behandling av motioner
 18. Motion angående hemställan om röjning av skog ner mot Stora
  Badet/klipporna
 19. Motion angående hundrastgård på föreningens mark
 20. Beslut om verksamhetsplan för fem år framåt och budget,
  inklusive fastställande av medlemsavgifter och sista datum för betalning.
 21. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 22. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år.
  Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
 23. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
 24. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år
 25. Mötets avslutande
 26. Övriga frågor

Midsommar 2022

KVÄLLEN INNAN MIDSOMMARAFTON 19.00

är det gemensamma förberedelser på fotbollsplanen på Sydvästvägen.Vi bär fram stången, tar fram bänkar, bockar och bord.

Anmäl er gärna till styrelsen@vindo-overby.se

MIDSOMMARAFTON

13.30 Stången smyckas med blommor,

musiken spelar upp kl 15 och vi dansar, leker och umgås! Kaffe, bullar, godis och lotter till försäljning!

Hjärtligt välkomna!

Vindö-Överby Villaägareförening

Simskola 2022

Simskola 2022 kommer att hållas v 29-30, 18/7-29/7, mån-fre på förmiddagen.
Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Om den som anmäler barnen är medlem i Vindö-Överby Villaägareförening kostar skolan 1000:-/barn. För övriga är avgiften 1200:-/barn.
Syskonrabatt utgår med 200:- per tillkommande barn.
Vid platsbrist prioriteras villaägareföreningens medlemmar.

Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter och annan information skickas ut i slutet av juni.

Anmälan till simskolan är stängd.

Ta chansen att anmäla ditt intresse eller nominera kandidater till styrelsen

Valberedningen har som uppdrag att ta fram förslag på Vindö-Överby Villaägarförenings styrelse inför föreningens kommande årsstämma.

Vårt mål är att föreslå kandidater till styrelsen som har:
 den kompetens, kunskap, intresse och engagemang som krävs för att driva arbetet med föreningens styrelse, administration, ekonomi, underhåll och skötsel, samt kontakt med medlemmar.
 en bra sammansättning (t.ex. kön, ålder, etnicitet, geografisk representation etc.)

Föreningens syfte är enligt stadgarna : ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö, äng),
underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro”.

Därför vill vi öppet beskriva urvalsprocessen och ge alla tillfälle att nominera kandidater. Se bifogat brev och nomineringsblankett.

Tacksam för din nominering senast den
5 juni!