Information om städavgift

Några medlemmar har hört av sig angående den nya städavgift som debiteras för första gången för verksamhetsåret 2023/2024. Nedan kommer en beskrivning av hur föreningens årsmöte har beslutat i frågan.

Vid stämman 2022 röstade majoriteten för att införa en städavgift. Vid årsmötet 2023 beslutades om att medlemsavgiften ska vara kvar på 600 kronor med ett tillägg om 200 kr avseende städavgift till säsongen 2023/24.

Tanken är, att vi gemensamt har ett ansvar för att sköta våra marker. Att göra det tillsammans vid två årligen återkommande städtillfällen har varit tradition inom villaägarföreningen under mycket lång tid. Det nya är introduktionen av en avgift som debiteras samtliga medlemmar vid årets fakturering och som krediteras dem som har deltagit vid städdag/ar (100 kr / tillfälle), alternativt har genomfört en städaktivitet vid annat tillfälle och som har presenterats för en person i styrelsen i förväg. Båtklubbar / bryggföreningar har egna städaktiviteter, sedan föreningen övergick till formen med avtal med bryggföreningar/båtklubb. Dessa planeras och genomförs av respektive klubb/förenings medlemmar och ingår inte i villaägareföreningens städning.

Besluten har kommunicerat i föreningens höstbrev 2022 samt även i det senaste höstbrevet. Stämmoprotokollen går att hitta på hemsidan.

Villaägarföreningen är en ekonomisk förening, varför det inte finns de begränsande lagregler som förhindrar bostadsrättsföreningar och samfälligheter att ta ut en städavgift. Styrelsens förhoppning är att många av föreningens medlemmar kommer att fortsatt vara engagerade i underhållet av våra marker antingen vid en gemensamt organiserad städdag eller vid andra tillfällen.

Styrelsen Vindö-Överby villaägareförening

Pub-kväll med Kazoos fredagen 4 augusti

Välkomna på PUB-kväll vid Sällskahuset, Sydvästvägen 16, fredagen den 4 augusti,
klockan 18.30-20.30 ca.

För er som missade en underbar PUB-kväll i fredags vill VÖV bjuda in er till Kazoos populära gästspel den 4/8 klockan 18.30!

Lättare förtäring och dryck finns att köpa.

Missa inte en oförglömlig kväll med familjen Hagenfeldt🎤🎶

Välkomna!

Styrelsen Vindö-Överby Villaägarförening

Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2023

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: söndagen den 6 augusti 2023 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid Sydvästvägen 16

Kallelse inklusive föredragningslista för verksamhetsåret 2022/2023 finns uppsatt 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.
Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida https://vindo-overby.se/. En uppsättning finns för läsning på plats i föreningens brevlåda vid Tammtorpsvägens anslagstavla.

OBS! Ta med egna handlingar till mötet, inga utskrifter kommer att finnas.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd
 6. Genomgång av årsredovisningen, utfall och detaljerad verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans och resultaträkning (inklusive utfall)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsepropositioner
  • Rutiner för återbetalning av städavgift (städavgift beslutad årsmötet 2022)
  • Förslag om inköp av hjärtstartare
  • Intresseförfrågan om intresse för trivselregler för föreningen
 11. Beslut om
  • verksamhetsplan/handlingsplan för fem år framåt och
  • budget för verksamhetsåret 2023/2024 samt inklusive fastställande av medlems- och städavgifter och
  • sista datum för betalning.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
 14. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
 15. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år
 16. Mötets avslutande
 17. Övriga frågor

Vindö-Överby den 3 juli 2023
Styrelsen
Vindö-Överby villaägareförening

Simskola 2023 – veckorna 30 och 31

Vindö-Överby Villaägareförening inbjuder till Simskola under vecka 30 och 31.

Simskolan riktar sig främst till barn i åldrarna 4-8 år och i år är Veera, Hedvig simlärare tillsammans med Marlon och Malcolm.

Samling: vid stora badet kl.10 den 24 juli för indelning i grupper.

På eftermiddagarna är det märkestagning i Långsjön för vuxna och barn. Passa på att ta årets simborgarmärke!

Kostnad: för barn som hör till medlemshushåll 1200kr för de som inte tillhör vår förening 1400kr. Syskonrabatt 200kr.  Vid enbart märkestagning betalar du kostnaden för de märken du tar.

Anmälan: sker genom anmälningsformuläret nedan här på VÖV:s hemsida https://vindo-overby.se/ . Anmälan är bindande och betalning ska vara föreningen tillhanda senast 10 juli 2023 för att säkra din plats.

Betalning sker till Postgiro 320957-4 eller Swish: 123 642 97 16 märk betalningen med simskola och barnets namn. Fyll i anmälningsformuläret nedan.

Synpunkter i samband med samråd kring nya föreskrifter för avfallshantering

Värmdö kommun genomförde samråd kring nya föreskrifter för avfallshantering under april. Villaägareföreningen skickade in synpunkter till kommunen, enligt nedan.

Vindö Överby Villaägareförening har tagit del av samrådshandlingar för nya föreskrifter för avfallshantering för Värmdö kommun Diarienummer: 2023TEN/0029.

Fastigheterna inom Villaägareföreningens område i Överby ligger i ett gammalt sommarstugeområde avstyckat på 30-talet. Kommunen har nyligen inventerat fastighetsägarnas anläggningar för grå och svartvatten. Flera har därför anlagt nya anläggningar och fått dessa godkända av kommunen. Området har vägar med 30-tals standard och en vägförening sköter underhåll både på sommar och vinter. Vägarna tillhör en samfällighetsförening reglerad och inrättad enligt anläggningslagen. Några vägar är smala och har mindre vändplaner där sopbilar, slambilar och andra stora leveranser vänder genom att backa upp på tomter. Föreningen förutsätter att detta ska fungera även i framtiden.

Villaägareföreningen anser att kommunen i upphandling av renhållning ska ställa krav på moderna, miljövänliga bilar utrustade med backkamera som klarar våra mindre vägar. 

Vidare så anser vi att renhållaren inte ska avgöra vägarna framkomlighet. Denne ska ha rapporteringsskyldighet men ansvaret ska åligga Värmdö Kommun.

Villaägareföreningen har erhållit ett svar från Avfallsenheten på Samhällsbyggnadskontoret som redovisas nedan:

Tack för era synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter.

Under samrådstiden cirkulerade felaktiga påståenden kring innehållet i det nya förslaget till avfallsföreskrifter, både på sociala medier och via ett mailutskick till flertalet vägföreningar och samfällighetsföreningar. I mail-utskicket bifogades en illustration som togs fram av avfallsenheten och enheten för avlopp och enskilt vatten, i maj 2022. Illustrationen är tänkt som en pedagogisk vägledning för fastighetsägare som ska installera nya enskilda avlopp, och är en vägledning. Måttangivelserna är ej bindande och ska ses som en rekommendation för säker framkomlighet. Broschyren är således inte en del av föreskriften och är inte tänkt att läsas tillsammans med föreskriften.

Skrivningarna kring farbar väg i förslaget till föreskrifter har inte ändrats från nuvarande föreskrift, utan har enbart formulerats om. Det finns inga angivelser om minsta vägbredd och höjd utan kraven är att vägen ska vara framkomlig. Farbarheten bedöms genom flera olika faktorer så som sikt, fritt utrymme bredvid vägen, bärighet, lutning etc. Ingenstans i föreskriften nämns kravet på en vägbredd på 3,5 meter och en vändplan på 18 meter.

Det står i upphandlingen att entreprenören ska anpassa sina fordon efter befintligt vägnät, men det är en balansgång mellan hur små bilar som kan användas för att sop-och slamtömningen fortfarande ska vara miljömässigt och ekonomiskt rationell. Vissa krav på framkomlighet behöver ställas I föreskriften. I förslaget används ordet ”Renhållaren”. Renhållaren definieras som kommunens avfallsorganisation och inte entreprenören. Detta har förtydligats i föreskriften.

Lyckad städdag och HLR-utbildning

I strålande solsken och den första riktigt varma dagen var det närmare 60-talet medlemmar som deltog i årets vårstäddag.

Det har gjorts fint vid våra bad, och trampolinen kom på plats. Det röjdes vid både biotopen och Timmerdalsträsket. Medan ett gäng tog sig an området vid Sällska huset.

Några medlemmar som inte kunde deltaga i städdagen har bidragit med egna insatser vid andra tillfällen.

Röjning av slånsly vid dansbanan

HLR-utbildning

Efter städning och den gemensamma förtäringen deltog 13 medlemmar i HLR-utbildningen. Under närmare två timmar fick deltagarna lära sig både hjärt- och lungräddning samt Heimlichmanöver.

Vid ett hjärtstopp är det allra viktigaste att hjärt-lung-räddning, HLR kommer igång snabbt. Utbildaren, Yvonne Haglöf från Riskförbundet HjärtLung, tipsade om flera nyttiga länkar som du hittar här nedanför, och framförallt tipsades om att bli SMS-livräddare.

SMS-livräddare

Systemet SMS-livräddare länkas samman av en app för smartphones. Systemet ansluts till larmcentralen. När 112 får samtal om en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp, går ett larm samtidigt ut till ambulans och frivilliga livräddare som befinner sig i närheten. Livräddaren bekräftar larmet i appen och får en karta till den drabbade personen och till närmaste hjärtstartare. De frivilliga tar sig till platsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulans eller räddningstjänst anländer.

Du som inte hade möjlighet att deltaga i utbildningstillfället kan ta del av utbildningsfilmer på HLR-rådets hemsida. Och vet du om att om du larmar 112 via 112-appen får larmoperatören upp din position och kan lokalisera dig mycket snabbare.

HLR-rådet: https://www.hlr.nu/
SMS-livräddare: https://www.smslivraddare.se/
112-appen: https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen/

Ett stort tack till alla som deltagit i städning och HLR-utbildning!

Styrelsen

Vårbrev – mars 2023

Snart är sommaren här

”och Vindö strömmar blommar av segel och båtar i färg………..” Carl-Anton

Vårstäddag lördagen den 22 april, kl 10.00-14.00

Föreningens städdag äger rum lördagen den 22 april med start kl 10.00 och avslutning med förtäring från kl 13.15 vid Sällska huset. För att planera både städinsatser och inköp behöver vi din anmälan senast den 5 april, via mail till styrelsen@vindo-overby.se. Årets samlingsplatser redovisas nedan.

Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vid vårstädningen samlas slyet till högar på lämplig plats och tas om hand och flisas under städdagen i höst.

I direkt anslutning till vårstäddagen har styrelsen beslutat att erbjuda medlemmarna en HLR-utbildning. Se mer info nedan.

Hör av dig till styrelsen om du har förslag på städuppdrag under vårstäddagen, mail: styrelsen@vindo-overby.se

Vi samlas på följande platser:

 • Röjning stigen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen

Röjning runt boulebanan och röjning av sly för att hålla vägen öppen för gående. Om möjligt ta sly intill diket för att underlätta vattentransport. Susanna Jitoft finns på plats.

Samling boulebanan.

 • Grusning av stigen på vägen från Sydvästvägen nedtill Stora Badet

Gruset vid vändplan på Sydvästvägen transporteras ned till stigen som leder från vändplan nedtill badstranden. Ta med skottkärra till grustransporten. Det finns även sly vid badplatsen som kan tas ned. Samt sly på badbergen bort mot trampolinen. Fanny Undén finns på plats.

Samling vid kedjan mellan Sydvästvägen och vägen nedtill Badet.

 • Montering av badstege och trampolin vid Hopptornet

Det som behövs för montering av trampolinen förutom 5 – 6 starka personer finns under presenningen vid trampolinen. Badstegen är placerad under gångbron ut till Hopptornet. Claes Axelsson och Johnny Brenemark finns på plats.

Samling vid trampolinens vinterförvaring.

 • Vägen ned från Tammstorpsvägen till Hopptornet och biotopen

Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden. Ulla Nyberg finns på plats.

Samling vid Tammstorpsvägen ned till Hopptornet.

 • Timmerdalsträsket

Fortsatt röjning vid Timmerdalsträsket. Kicki Seeman finns på plats.

Samling Abborrkroks-vägen – Överbykvarnväg

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.15. Därför är det viktigt att du anmäler dig så att vi vet vad som ska inhandlas.

Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se och ange vilken av platserna 1 – 5 som du vill delta i, senast onsdagen den 5 april. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.

Erbjudande: HLR utbildning

Under hösten har styrelsen sett över möjligheterna att införskaffa en hjärtstartare och i samband med detta står det klart att det allra viktigaste vid ett hjärtstopp är att hjärt-lung-räddning, HLR kommer igång snabbt.  Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2–3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst.

Styrelsen vill därför erbjuda medlemmarna ett utbildningstillfälle om 1 till 1,5 timme i samband med vår städdagen den 22 april. Utbildningen kommer att genomföras under eftermiddagen vid Sällska Huset.  

Utbildningen kostar inget för dig som medlem i VÖV.  Om du är anmäld men uteblir vid kurstillfället kommer du att debiteras kursavgiften, 400 kr. 

Anmäl dig till kursen genom att maila till styrelsen@vindo.se. Ange namn och fastighetsbeteckning i din anmälan. Det behöver det finnas minst 10 anmälda för att utbildningen ska genomföras. Vi återkommer med detaljerad information närmare utbildningstillfället. Anmäl dig senast den 5 april 2023.

Kod till VÖVs sjösättningsramp i Överbyviken

Nytt för i år är att föreningens sjösättningsramp har fått ett kodlås. Du hittar koden till rampen för eget bruk, i mailutskicket av ”Vårbrev 2023”. Koden gäller även under sjösättningsperioden i Barnviken.

Traditionellt midsommarfirande

I år firar vi midsommar traditionsenligt på̊ fotbollsplanen invid Sydvästvägen. Mer info kommer på hemsidan och på Facebook. Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, brygga kaffe, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola äger preliminärt rum vecka 29 och 30

Föreningen har ännu inte några simlärare på plats till sommarens simundervisning. Vi tar tacksamt emot tips på ungdomar som har utbildning och vill arbeta som simlärare under sommaren 2023. Kontakta styrelsen@vindo-overby.se

Undervisningen sker preliminärt vid Stora badet, vecka 29 och 30, måndag-fredag på förmiddagarna med start kl 1000. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn. Anmälan och betalning i förväg sker via hemsidan: vindo-overby.se. Anmälan öppnar 1 juni till 1 juli och är bekräftad vid betalning.

Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” (för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter) och annan information skickas ut efter din anmälan och betalning.

Musik- och pubkväll

Styrelsen hoppas kunna genomföra musik- och pubkväll under sommaren. Håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer information.

Årsmöte söndagen den 6 augusti 2023

Årsmötet går av stapeln söndagen den 6 augusti kl 11 vid Sällska huset (Sydvästvägen). Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2023.

Övrigt på gång inom VÖV

 • Vissa fastighetsägare har använt föreningens mark för odlingsbäddar, båtuppställningar, komposter med mera. Om du är en av de fastighetsägare som föreningen kontaktade förra året återkommer föreningen med uppföljning under 2023.
 • Värmdö kommun följer upp förra årets TBT mätningar inom föreningen och båtklubb och bryggföreningar sammanställer uppgifter om det aktuella läget inom sitt område och skickar intill kommunen och villaägareföreningen.
 • I år är det dags att ta badvattenprov på våra badplatser enligt föreningens handlingsplan.  

Värna om våra växter och djur

Till sist, tänk på att det finns fridlysta växter på våra gemensamma marker som berikar oss alla där de står och inte får grävas upp flyttas till annan plats. Dock välkomnar styrelsen att du omhändertar röjningen om du upptäcker ett nedfallet träd som stör framkomligheten eller om det är risk för skada på person eller egendom. Kontakta styrelsen för överenskommelse om hantering av ris och ved.

Under våren är den period då många av de vilda djuren i naturen har ungar. Det är därför viktigt att du håller din hund kopplad när ni är ute.

Vi ses på städdagen och gärna vid HLR utbildningen! 

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,

genom Agneta Sundberg

Städning och röjning av våra områden

Varje år städar vi våra områden gemensamt i samband med höst- respektive vårstäddagarna. Fokus är vanligtvis att hålla våra gemensamma badplatser fina och röja stigar och tillfartsplatser från sly och nedfallna träd.

Ibland händer det att höst- och vinterstormarna fäller träd som kräver snabbare hantering än att vänta till höst- respektive vårstädtillfället. Om du upptäcker ett nedfallet träd som stör framkomligheten eller är risk för skada på person eller egendom välkomnar styrelsen att du omhändertar röjningen. Kontakta styrelsen för överenskommelse om hantering av ris och ved.

Höststäddagen 22 oktober

Vid den årets höststäddag var det många medlemmar som hjälptes åt att städa våra gemensamma marker. Det röjdes sly och nedfallna träd som flisades med hjälp av den inhyrda flismaskinen. Stigen till Stora Badet fick påfyllning av grus. Trampolinen plockades ner och täcktes med presenning för skydd mot snö och is under vintern.

Då bävern inte varit lika flitig vid Bränneriträsket och behovet av röjning där inte var lika stort så var det några medlemmar som tog sig an att röja vid Överby Kvarnväg.

Efter städningen bjöd föreningen på förtäring vid Sällska huset.

Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag, som planeras till
den 22 april 2023.

Styrelsen vill tacka alla som deltog vid höststäddagen!