I jaktlagens 4§ (1987:259), anges vad som gäller om viltvård inom föreningens gemensamma marker.

”Viltet skall vårdas i syfte att
– bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
– främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.

I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren.”

Jaktlag (1987:259)

För att hantera viltvård och jakträtt inom föreningens gemensamma marker upprättar föreningen, enligt vår handlingsplan, ett avtal vart femte år med en person som blir föreningens viltvårdare och jakträttshavare.

Krav på föreningens jakträttshavare är jaktlicens, god kännedom om området och erfarenhet av viltvård och jakt i tätbebyggt område. Föreningens viltvårdare har rätt att anlita andra licenserade jägare, som uppfyller föreningens krav, för att utföra uppdraget som jakträttshavare.

Du som vill veta när det är jakt för olika djurslag hänvisas till Svenska Jägareförbundets hemsida med information om jakttider.

Jakträttshavarens huvudsakliga uppgifter är att:

  • söka upp och avliva skadat vilt.
  • se till att främst rådjursstammen hålls på lämplig nivå i enlighet med jaktlagen
  • fånga och avliva djur som gör skada eller är främmande i vår natur.

Angående skyddsjakt på älg är föreningens marker för små och för utspridda för att vara med i ett viltvårdsområde där det får bedrivas älgjakt. Därför sker ingen avskjutning av älg på föreningens marker. Däremot kan utdrivning av älg ske från våra områden till områden där jakträtt för älg finns.

Angående bäver och risk för att träd blir förstörda rekommenderas att skydda träd i riskzon genom att sätta metallnät, tex hönsnät, runt trädets nedre del. Läs mer om samexistens med bävern här.

Medlemmar i föreningen kan man få hjälp med viltvård på sin fastighet av föreningens jakträttshavare. Kontaktuppgifter finns nedan för konsultation.

För skyddsjakt och övrig viltvård utanför föreningens gemensamma områden hänvisas till Värmdö kommuns viltvårdare.

Föreningens jakträttshavare för perioden 2021 till och med 2026 är Per-Ove ”Pelle” Johansson. Hans kontaktuppgifter är 070-319 06 52 eller pelle_johansson@hotmail.com.

Karta över fastigheter inom föreningens område som godkänner jakt på sin fastighet ska uppdateras under 2022 av jakträttshavaren.

Fiske

Fiske inom föreningens område följer riktlinjerna som gäller inom Värmdö kommun och som anges på kommunens hemsida.