Föreningen har 4 sjöar inom sitt område, Timmerdalsträsket, Bränneriträsket, Mellanträsket och Långträsket. Utöver dessa finns även några våtmarker som också har betydelse för vårt områdes vatten.

Inom Vindö är färskvatten en bristvara. För hushållsanvändning har vi borrade brunnar där vi hämtar upp grundvatten. I samband med längre perioder av torka och att fler människor vistas långa perioder i sina fritidshus och/eller bosätter sig permanent ökar belastningen på våra gemensamma grundvattenresurser. Var därför försiktiga med användningen av detta vatten. Det finns många tips på hur man kan vara försiktig, t ex snålspolande toaletter, snabbdusch, använd regnvatten till blommorna.

Vattnet i våra gemensamma sjöar är av mycket god kvalitet och i Bränneriträsket och Långträsk är det under större delen av året drickbart. Eftersom föreningen äger vattnet i sjöarna är detta en gemensam tillgång som finns som en reserv för oss alla.

Vattenkvalité

All verksamhet inom ett sjösystems tillrinningsområde påverkar vattenkvalitén på än det ena eller det andra sättet. Inom våra sjöars tillrinningsområde har vi varken något storskaligt lantbruk eller några industrier, utan den enskilt största påverkanskällan för våra sjöar är vi själva. Kommunens inventering och tillsyn av enskilda avlopp i området är därav den i särklass viktigaste miljöåtgärden för våra sjöars fortsatta välbefinnande. Varje enskild fastighetsägare kan minska sin påverkan på sjöarnas ekologiska och kemiska status genom att begränsa sitt användande av icke ekologiska gödsel och bekämpningsmedel i trädgård. Tvagning i sjön med schampo och tvål sker fördelaktigt med miljömärkta produkter.

Kontroller av vattenkvaliteten

Föreningen tar vattenprover vid våra badplatser vartannat år och resultaten, som redovisas på hemsidan, har hittills varit utan anmärkning.

I Långträsket tas prover på vattenkvaliteten för bad och livsmedelskonsumtion årligen genom Tammstorps samfällighetsförening. Provtagningen sker veckovis under sommarmånaderna och analysresultaten, som anslås på föreningens pumphus, visar på en god vattenkvalitet.

Vattenfluktuationer och ett förändrat klimat

I ett naturligt sjösystem fluktuerar vattenstånden efter årstider och nederbörd. Våtmarker och sjöar som svämmas över har en buffrande och vattenhållande förmåga som både renar vattnet och bidrar till grundvattenbildning. Detta är ekosystemtjänster som vi har stor nytta av inför ett förändrat klimat med intensivare skyfall och längre perioder av torka.

I takt med ett förändrat klimat kommer nederbörden förändras med längre perioder av torka och fler intensiva skyfall.

För att underlätta vattenavrinningen finns diken längs vägarna. Vägföreningen uppmanar på sin hemsida varje fastighetsägare att medverka till att rensa diken längs sina gränser och att rensa vägtrummor under infartsvägarna. För mer information hänvisar vi till vägföreningens hemsida.

Diken regleras i lagstiftning och det är inte tillåtet att minska, bredda eller fördjupa dessa. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Växtlighet i våra träsk

Beträffande borttagande av växtligheten i sjöar har ny kunskap kommit fram som visar att det finns flera perspektiv att ta hänsyn till. Grundregeln är att all lös växtlighet ska tas upp ur sjön och komposteras eller transporteras till återvinningsstation.

Åtgärder som påverkar föreningens vattenområden ska anmälas i god tid till föreningens styrelse.