Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2021

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: Söndagen den 1 augusti 2021 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid sydvästvägen (vid fotbollsplanen)

På grund av fortsatt försiktighet kring Corona ombeds
medlemmar att närvara med en representant per
fastighet. Meddela namn och fastighet i förväg till
styrelsen via e-post styrelsen@vindo-overby.se,
senast 26 juli. Meddela även fullmakter i förväg. Röstlängd
upprättas över anmälda medlemmar.

Kallelse inklusive föredragningslista för
verksamhetsåret 2020/2021 finns uppsatt 2 veckor
före mötet på anslagstavlor inom
Villaägareföreningens område.

Länk till handlingar

Midsommar picknick

Midsommarafton står för dörren och VÖV vill gärna bjuda in er att fira med Kazoo. Även i år blir det på grund av pandemin ett enklare arrangemang.

15.00 på fotbollsplanen (vid Sydvästvägen) spelar Kazoo upp och inbjuder till ljuv lyssning av allsköns musik och till allsång. Tänk på att placera er på coronasäkert avstånd mellan picknickgrupperna.

Simskola 2021 fulltecknad

Villaägareföreningen ordnar simskola för barn v 29-30, 19/7-30/7, mån-fre på förmiddagen. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för Villaägareföreningens medlemmar och, i mån av plats, 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn.
Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” (för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter) och annan information skickas ut senare.

Vårbrev 2021

Snart är sommaren här
”Och Vindö strömmar blommar av segel och båtar i färg………..” Carl-Anton

Vårens gemensamma städdag äger rum den 24 april, kl 10 – 13.

På städdagen den 24 april kan alla medlemmar i VÖV bidra med arbetsinsatser för att hålla våra gemensamma marker och vatten tillgängliga för rekreation under övriga delar av året.
Städningen ska ske med beaktande av folkhälsomyndighetens rekommendationer med friska medlemmar som håller rekommenderade avstånd till personer som inte ingår i den egna inre kretsen. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.
Flismaskinen var ett välkommet inslag i höststäddagen och därför kommer det att finnas en på plats även under helgen 24 till 25 april. Den 24 april flisar vi från våra gemensamma marker och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för besked om tid och plats: 070 415 41 56.

Nytt för i år är att vi övergår till kontinuerlig städning av baden under året för att koncentrera våra insatser där behovet är störst. Det är alla badande medlemmars ansvar att städa undan tång och annat som flutit i land och hålla efter sly nere vid baden. Om du inte använder tången till gödsling på din fastighet lägger du den på en bra uppläggningsplats.

Vårstädningen koncentreras till fyra platser i år:

1. Vid Bränneriträsket kommer det att finnas utrustning för att sätta skydd på kvarstående lövträd. Samling vid Abborrkrokssvängen där Olle Bertfelt finns för planering av ytterligare insatser runt Bränneriträsket.

2. Vid Stora Badet prioriteras röjning i biotopen av träd som ramlat eller fällts på grund av olycksfallsrisken. Ädelträden ska sparas. Tillstånd för röjning finns från Skogsvårdsstyrelsen. Grövre grenar travas på lämpligt ställe och mindre grenar och ris samlas ihop för flisning där gångvägen ned från Tammstorpsvägen möter vägen bort mot Tammstorps området. Samling sker här och Agneta Sundberg finns på plats.

3. Området runt boulebanan vid Tammstorpsvägen behöver röjas på sly, mindre träd och buskar för att förhindra ytterligare igenväxning. Vägen på föreningens mark bort till Sydvästvägen behöver också röjas för att underlätta framkomligheten. Diket utmed vägen mellan vägarna behöver också röjas på vissa ställen. Fastighetsägare längs med diket uppmanas att hålla efter sin del av diket. Flismaskinen kommer att finnas vid Boulebanan och vid Sydvästvägen vid transformatorn. Samling boulebanan. Erik Zetterman finns på plats.

4. Vid Långsjön behöver nedfallna träd och kvistar tas om hand och transporteras upp till flismaskinen där Långsjövägen möter stigen nedtill badplatsen. Birgitta Stenbäck finns på plats.

Anmäl, senast 22 april, till styrelsen vilket område du väljer och om du vill ha smörgås och en dricka efter städningen vid Sällska huset från 1330, med covid – 19 avstånd. Du är också välkommen med frågor: styrelsen@vindo-overby.se

Alternativ till deltagande i städdagen

Om du inte kan delta under städdagen har styrelsen nedanstående projekt som kan utföras vid valfri tidpunkt:
Långsjön
A. Röja Bäverstigen mot Gökvägen
B. Rensa diket till mellanputten,
Stora Badet, Hopptorn
C. Röja sly intill första gångbron och framtill vattnet för att underlätta sjösättning av småbåtar.
D. Smart markering för att styra parkering av cyklar och barnvagnar bort från gångytan fram till första gångbron.
Nedre delen av vägen nedtill Stora Badet från Bäckmansvägen
E. Vägen upp från Badet till vändplan på vägen ned från Bäckmansvägen eroderar och behöver åtgärdas. Grus kommer att finnas för att köras ut från och med städdagen.
Bränneriträsket – Barnviken
F. Rensa diket mellan Bränneriträsket och Barnviken.
Eksjövägen
G. Många nedfallna träd finns att ta hand om längs vägen både på föreningens mark och på några fastigheter.
Anmäl till styrelsen om du väljer ett område. styrelsen@vindo-overby.se

Förhoppningen är att Midsommar

i år kan firas traditionsenligt på fotbollsplanen invid Sydvästvägen tack vare pågående
vaccination.

Vi återkommer med info om detta lite längre fram då vi vet mer om rådande rekommendationer. Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola äger rum vecka 29 och 30

Systrarna Veera och Hedvig kommer tillbaka denna sommar! Undervisningen sker vid Storabadet, vecka 29 och 30 (19/7 – 31/7) måndag-fredag på förmiddagarna med start kl 10.00. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn. Anmälan sker via hemsidan: vindo-overby.se. Anmälan är bekräftad vid betalning.
Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” (för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter) och annan information skickas ut efter din anmälan och betalning.

Boule turnering och Pubkväll!

Vi hoppas detta kan genomföras i år! Håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer
information.

Årsmötet

Årsmötet går av stapeln söndagen den 1 augusti kl 11 vid Sällskahuset (Sydvästvägen).
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2020.

Övrigt på gång inom VÖV

Formulär för att ansöka om båtplats inom VÖV finns på hemsidan.
• Styrelsen arbetar på att hitta en lösning med parkerade lastbilar nere vid Överby brygga.
• Text om föreningens viltvård på väg till hemsidan.
• Inventering av föreningens marker och sjöar pågår som underlag för framtida underhåll, tex hur vi ska hantera vassen i våra sjöar.
• Om anslutningen till vårens städdag blir låg kommer föreningen att behöva se över om skötseln av våra gemensamma marker och vatten i framtiden kan vila enbart på frivilliga insatser. Om du vill att frivillighets principen ska fortsätta råda inom föreningen är det viktigt att du kommer med på städdagen.
• Vissa fastighetsägare använder föreningens mark för odlingsbäddar, båtuppställningar, komposter med mera. Om du är en av dessa får du chans att rätta till det innan föreningen hör av sig!

Fridlysta växter

Till sist, tänk på att det finns fridlysta växter på våra gemensamma marker som berikar oss alla där de står och inte får grävas upp flyttas till annan plats.

Vi ses på städdagen på ett covid säkert sätt!

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg

Gott nytt år

2020 har varit ett speciellt år. Med respekt för Corona pandemin har föreningen genomfört ett fåtal aktiviteter som midsommarmusik och årsmöte med god social distans. Förhoppningsvis ger vaccinationerna effekt så att vi kan genomföra våra traditionella aktiviteter under 2021.

Inför det nya året 2021 lanserar styrelsen en uppdatering av föreningens hemsida. Syftet är att det ska bli lättare att hitta relevant information. Saknar du något eller har förbättringsförslag angående hemsidan eller annan föreningsverksamhet är du välkommen med ett mejl till styrelsen.

Hemsidan är föreningens officiella informationskanal och förslag till förbättringar och förändringar skickas till styrelsens mejl. Föreningens Facebook sida används för snabb information och kontakt mellan medlemmar i föreningen. Insläppet på föreningens Facebook sida underlättas om de tre frågorna med anknytning till föreningens geografiska område fylls i.

Många fastighetsägare har tillbringat mer tid i sina fritidshus under 2020 och kunnat njuta av den fantastiska natur som finns på våra egna fastigheter och på våra allmänningar. Detta gäller även för jul- och nyårshelgerna vilket gör att många för första gången kommit i närkontakt med den viltvård som vanligtvis sker under dessa ledigheter. Både fastighetsägare och föreningens viltvårdare Pelle Johansson har uppmärksammat detta under de senaste veckorna. Styrelsen avser att under våren förbättra informationen angående föreningens viltvårdsinsatser och publicera detta på hemsidan.

Nu ser vi fram emot ett nytt år med förhoppningsvis bättre sociala förutsättningar än 2020 och att inledningen på 2021 har inslag av “riktig” vinter innan våren och en ny skön sommarsäsong stundar.

GOTT NYTT ÅR!
önskar
VÖVs styrelse

Höstbrev 2020

Hej alla Vindö-Överbybor!
En annorlunda sommar med Covid-19 och social distans är nu till ända och en fin höst bjuder på bär, frukt och svamp i mängder.


Höststäddag lördag 17/10-2020 kl. 10.00 – 13.00
Vi föreslår städning i mindre grupper för höstens städdag den 17 oktober. Röjning av stigar och marker är fokus även år! Ta med egna verktyg, till exempel röjsåg, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på samt kolla att olycksfallsförsäkringen är aktiv.

Till städdagen och dagen efter hyr vi en flismaskin som tar hand om skörden av föreningens grenar och kvistar från städdagen. Om du har förhinder att delta den 17 oktober kan du hjälpa till med flisning den 18 oktober. Schema för flismaskinens placering under helgen publiceras
på föreningens Facebook sida. OBS! Privata rishögar kan inte hanteras under föreningens städdag.

Välj en av följande platser för samling på städdagen:
Långsjön Mittemot Långsjövägen 30
Stora badet Samling vid soptunnan på Bäckmansvägen
Boulebanan Tammstorpsvägen
Köksviken Sydvästvägen
Bränneriträsket Lomsjövägen

Anmäl gärna om ni deltar i städdagen till styrelsen[at]vindo-overby.se, senast 15 oktober.


Midsommar
Midsommarafton firades med allsång under familjen Hagenfeldts musikaliska ledning med ett begränsat antal deltagare och med social distans. Det annorlunda firandet var mycket uppskattat.


Simskola
Simlärararna Hedvig och Vega ledde även detta år simskolan till alla barns och föräldrars förtjusning. Många glada barn lärde sig att simma och många simmärken togs i Långsjön.

PUB och övriga aktiviteter återkommer förhoppningsvis nästa år!

Årsmötet
Årsmötet hölls också med social distans och genomfördes i god demokratisk anda. Den nya styrelsen fick några nya medlemmar och en ny ordförande. Jacqueline avtackades för sina år som ordförande i föreningen. Protokoll och övriga årsmöteshandlingar finns på sidan Årsmöten

Styrelsen för 2020/2021 består av:

  • Agneta Sundberg ordförande
  • Erik Zetterman vice ordförande, mark och hamnansvarig
  • Birgitta Stenbäck sekreterare
  • Olle Bertfelt Kassör, medlemsregister
  • Jacqueline Miura Daszak ledamot
  • Johnny Brenemark ledamot
  • Josefin Wulff ledamot
  • Birgitta Seeman suppleant
  • Mikael Jast suppleant

Inbetalning av medlemsavgift och eventuell båtavgift senast 31 oktober 2020
Medlemsavgift och eventuella båtplatsavgifter, för verksamhetsåret 2020/2021 faktureras via mejl till er som uppgett mejladress och via brev till övriga. Meddela oss om några uppgifter på fakturan inte stämmer beträffande din fastighet och gärna mejladress om du får fakturan via brev. Kom också ihåg att meddela framtida ändringar till föreningens kassör.

Avgifterna sätts in på föreningens Plusgirokonto 320957-4.

Medlemsavgiften i VÖV är 500 kr. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.
Båtavgift 100kr/plats för de med båtplats i Köksviken.
OBS! Alla som har båtplats i ÖBK, ÖBF och från och med i år Barnviken betalar inte båtplatsavgift enligt respektive avtal med VÖV. Kom ihåg att medlemskap krävs i VÖV för alla båtklubbar och bryggföreningar.

Frågor om medlems-, båt- och fastighetsregister
Kassör: Olle Bertfelt: styrelsen@vindo-overby.se

Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då!
Utvecklingen av föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.

Med varma hälsningar och ett stort tack för förtroendet!
Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg

Utdrag ur Riksförbundet enskilda vägföreningars hemsida – 2020

VÖV har hämtat denna information från riksförbundet enskilda vägars, REV, hemsida angående användandet av motorsåg och röjsåg för kostnadsfritt, frivilligt arbete på föreningens marker.

Fråga:
Vad gäller vid användandet av motorsåg och röjsåg inom samfällighetsförenings område. Får medlemmar utan ”motorsågskörkort” röja inom föreningens område?

Svar:
Den 1 december 2012 trädde nya regler i kraft kring användandet av motorsågar och röjsågar. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1.
Reglerna innebär bl.a. följande:
Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt godkända teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras.  Kravet på ”teoretiska kunskaper” börjar gälla från den 1 januari 2015. Dokumentation som styrker detta ska finnas (”motorsågskörkort”).
Den som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med kraven ovan ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr per användare.
Fastighetsägare som röjer på egen mark omfattas inte av kraven på dokumenterade kunskaper.
Föreskrifterna reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Bedömningen av om en samfällighetsförening ska ses som arbetsgivare beror bl.a. på om arbetet är frivilligt och om någon ersättning lämnas.
REVs bedömning är att medlemmar även framöver kan röja på samfällighetsföreningens område utan ”motorsågskörkort” eller annan särskild utbildning, om
–  arbetet är frivilligt, och
–  någon ersättning inte betalas ut.

Tänk på att arbete med motorsågar och röjsågar alltid innebär en olycksrisk.

Publicerat inför städdagen den 17 oktober 2020