Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: Söndagen den 7 augusti 2022 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid Sydvästvägen (mittemot fotbollsplanen)

Kallelse inklusive föredragningslista för verksamhetsåret 2021/2022 finns uppsatt 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.
Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida https://vindo-overby.se/villaagarforeningen/arsmoten/ . En omgång finns för läsning på plats i föreningens brevlåda vid Tammtorpsvägens anslagstavla.

OBS! Ta med egna handlingar till mötet, inga utskrifter kommer att finnas.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd
 6. Genomgång av årsredovisningen, utfall och detaljerad verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans och resultaträkning (inklusive utfall)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsepropositioner
 11. Angående införande av kodlås till sjösättningsrampen i Överbyviken till
  sjösättning våren 2023
 12. Uppdatering hamnregler för VÖV:s båtplatser i Köksviken
 13. Införande av städavgift från och med verksamhetsåret 2023/2024
 14. Förslag till upphandlingspolicy för varor och tjänster
 15. Förslag till generell skötselplan för VÖV:s sjöar och vatten från och med
  verksamhetsåret 2022/2023
 16. Regler för användning av VÖV:s mark från och med verksamhetsåret 2022/2023
 17. Behandling av motioner
 18. Motion angående hemställan om röjning av skog ner mot Stora
  Badet/klipporna
 19. Motion angående hundrastgård på föreningens mark
 20. Beslut om verksamhetsplan för fem år framåt och budget,
  inklusive fastställande av medlemsavgifter och sista datum för betalning.
 21. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 22. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år.
  Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
 23. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
 24. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år
 25. Mötets avslutande
 26. Övriga frågor