Hej alla Vindö-Överbybor!
En annorlunda sommar med Covid-19 och social distans är nu till ända och en fin höst bjuder på bär, frukt och svamp i mängder.


Höststäddag lördag 17/10-2020 kl. 10.00 – 13.00
Vi föreslår städning i mindre grupper för höstens städdag den 17 oktober. Röjning av stigar och marker är fokus även år! Ta med egna verktyg, till exempel röjsåg, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på samt kolla att olycksfallsförsäkringen är aktiv.

Till städdagen och dagen efter hyr vi en flismaskin som tar hand om skörden av föreningens grenar och kvistar från städdagen. Om du har förhinder att delta den 17 oktober kan du hjälpa till med flisning den 18 oktober. Schema för flismaskinens placering under helgen publiceras
på föreningens Facebook sida. OBS! Privata rishögar kan inte hanteras under föreningens städdag.

Välj en av följande platser för samling på städdagen:
Långsjön Mittemot Långsjövägen 30
Stora badet Samling vid soptunnan på Bäckmansvägen
Boulebanan Tammstorpsvägen
Köksviken Sydvästvägen
Bränneriträsket Lomsjövägen

Anmäl gärna om ni deltar i städdagen till styrelsen[at]vindo-overby.se, senast 15 oktober.


Midsommar
Midsommarafton firades med allsång under familjen Hagenfeldts musikaliska ledning med ett begränsat antal deltagare och med social distans. Det annorlunda firandet var mycket uppskattat.


Simskola
Simlärararna Hedvig och Vega ledde även detta år simskolan till alla barns och föräldrars förtjusning. Många glada barn lärde sig att simma och många simmärken togs i Långsjön.

PUB och övriga aktiviteter återkommer förhoppningsvis nästa år!

Årsmötet
Årsmötet hölls också med social distans och genomfördes i god demokratisk anda. Den nya styrelsen fick några nya medlemmar och en ny ordförande. Jacqueline avtackades för sina år som ordförande i föreningen. Protokoll och övriga årsmöteshandlingar finns på sidan Årsmöten

Styrelsen för 2020/2021 består av:

  • Agneta Sundberg ordförande
  • Erik Zetterman vice ordförande, mark och hamnansvarig
  • Birgitta Stenbäck sekreterare
  • Olle Bertfelt Kassör, medlemsregister
  • Jacqueline Miura Daszak ledamot
  • Johnny Brenemark ledamot
  • Josefin Wulff ledamot
  • Birgitta Seeman suppleant
  • Mikael Jast suppleant

Inbetalning av medlemsavgift och eventuell båtavgift senast 31 oktober 2020
Medlemsavgift och eventuella båtplatsavgifter, för verksamhetsåret 2020/2021 faktureras via mejl till er som uppgett mejladress och via brev till övriga. Meddela oss om några uppgifter på fakturan inte stämmer beträffande din fastighet och gärna mejladress om du får fakturan via brev. Kom också ihåg att meddela framtida ändringar till föreningens kassör.

Avgifterna sätts in på föreningens Plusgirokonto 320957-4.

Medlemsavgiften i VÖV är 500 kr. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.
Båtavgift 100kr/plats för de med båtplats i Köksviken.
OBS! Alla som har båtplats i ÖBK, ÖBF och från och med i år Barnviken betalar inte båtplatsavgift enligt respektive avtal med VÖV. Kom ihåg att medlemskap krävs i VÖV för alla båtklubbar och bryggföreningar.

Frågor om medlems-, båt- och fastighetsregister
Kassör: Olle Bertfelt: styrelsen@vindo-overby.se

Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då!
Utvecklingen av föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.

Med varma hälsningar och ett stort tack för förtroendet!
Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg

Utdrag ur Riksförbundet enskilda vägföreningars hemsida – 2020

VÖV har hämtat denna information från riksförbundet enskilda vägars, REV, hemsida angående användandet av motorsåg och röjsåg för kostnadsfritt, frivilligt arbete på föreningens marker.

Fråga:
Vad gäller vid användandet av motorsåg och röjsåg inom samfällighetsförenings område. Får medlemmar utan ”motorsågskörkort” röja inom föreningens område?

Svar:
Den 1 december 2012 trädde nya regler i kraft kring användandet av motorsågar och röjsågar. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1.
Reglerna innebär bl.a. följande:
Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt godkända teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras.  Kravet på ”teoretiska kunskaper” börjar gälla från den 1 januari 2015. Dokumentation som styrker detta ska finnas (”motorsågskörkort”).
Den som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med kraven ovan ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr per användare.
Fastighetsägare som röjer på egen mark omfattas inte av kraven på dokumenterade kunskaper.
Föreskrifterna reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Bedömningen av om en samfällighetsförening ska ses som arbetsgivare beror bl.a. på om arbetet är frivilligt och om någon ersättning lämnas.
REVs bedömning är att medlemmar även framöver kan röja på samfällighetsföreningens område utan ”motorsågskörkort” eller annan särskild utbildning, om
–  arbetet är frivilligt, och
–  någon ersättning inte betalas ut.

Tänk på att arbete med motorsågar och röjsågar alltid innebär en olycksrisk.

Publicerat inför städdagen den 17 oktober 2020