Värmdö kommun genomförde samråd kring nya föreskrifter för avfallshantering under april. Villaägareföreningen skickade in synpunkter till kommunen, enligt nedan.

Vindö Överby Villaägareförening har tagit del av samrådshandlingar för nya föreskrifter för avfallshantering för Värmdö kommun Diarienummer: 2023TEN/0029.

Fastigheterna inom Villaägareföreningens område i Överby ligger i ett gammalt sommarstugeområde avstyckat på 30-talet. Kommunen har nyligen inventerat fastighetsägarnas anläggningar för grå och svartvatten. Flera har därför anlagt nya anläggningar och fått dessa godkända av kommunen. Området har vägar med 30-tals standard och en vägförening sköter underhåll både på sommar och vinter. Vägarna tillhör en samfällighetsförening reglerad och inrättad enligt anläggningslagen. Några vägar är smala och har mindre vändplaner där sopbilar, slambilar och andra stora leveranser vänder genom att backa upp på tomter. Föreningen förutsätter att detta ska fungera även i framtiden.

Villaägareföreningen anser att kommunen i upphandling av renhållning ska ställa krav på moderna, miljövänliga bilar utrustade med backkamera som klarar våra mindre vägar. 

Vidare så anser vi att renhållaren inte ska avgöra vägarna framkomlighet. Denne ska ha rapporteringsskyldighet men ansvaret ska åligga Värmdö Kommun.

Villaägareföreningen har erhållit ett svar från Avfallsenheten på Samhällsbyggnadskontoret som redovisas nedan:

Tack för era synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter.

Under samrådstiden cirkulerade felaktiga påståenden kring innehållet i det nya förslaget till avfallsföreskrifter, både på sociala medier och via ett mailutskick till flertalet vägföreningar och samfällighetsföreningar. I mail-utskicket bifogades en illustration som togs fram av avfallsenheten och enheten för avlopp och enskilt vatten, i maj 2022. Illustrationen är tänkt som en pedagogisk vägledning för fastighetsägare som ska installera nya enskilda avlopp, och är en vägledning. Måttangivelserna är ej bindande och ska ses som en rekommendation för säker framkomlighet. Broschyren är således inte en del av föreskriften och är inte tänkt att läsas tillsammans med föreskriften.

Skrivningarna kring farbar väg i förslaget till föreskrifter har inte ändrats från nuvarande föreskrift, utan har enbart formulerats om. Det finns inga angivelser om minsta vägbredd och höjd utan kraven är att vägen ska vara framkomlig. Farbarheten bedöms genom flera olika faktorer så som sikt, fritt utrymme bredvid vägen, bärighet, lutning etc. Ingenstans i föreskriften nämns kravet på en vägbredd på 3,5 meter och en vändplan på 18 meter.

Det står i upphandlingen att entreprenören ska anpassa sina fordon efter befintligt vägnät, men det är en balansgång mellan hur små bilar som kan användas för att sop-och slamtömningen fortfarande ska vara miljömässigt och ekonomiskt rationell. Vissa krav på framkomlighet behöver ställas I föreskriften. I förslaget används ordet ”Renhållaren”. Renhållaren definieras som kommunens avfallsorganisation och inte entreprenören. Detta har förtydligats i föreskriften.