Vårbrev 2021

Snart är sommaren här
”Och Vindö strömmar blommar av segel och båtar i färg………..” Carl-Anton

Vårens gemensamma städdag äger rum den 24 april, kl 10 – 13.

På städdagen den 24 april kan alla medlemmar i VÖV bidra med arbetsinsatser för att hålla våra gemensamma marker och vatten tillgängliga för rekreation under övriga delar av året.
Städningen ska ske med beaktande av folkhälsomyndighetens rekommendationer med friska medlemmar som håller rekommenderade avstånd till personer som inte ingår i den egna inre kretsen. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.
Flismaskinen var ett välkommet inslag i höststäddagen och därför kommer det att finnas en på plats även under helgen 24 till 25 april. Den 24 april flisar vi från våra gemensamma marker och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för besked om tid och plats: 070 415 41 56.

Nytt för i år är att vi övergår till kontinuerlig städning av baden under året för att koncentrera våra insatser där behovet är störst. Det är alla badande medlemmars ansvar att städa undan tång och annat som flutit i land och hålla efter sly nere vid baden. Om du inte använder tången till gödsling på din fastighet lägger du den på en bra uppläggningsplats.

Vårstädningen koncentreras till fyra platser i år:

1. Vid Bränneriträsket kommer det att finnas utrustning för att sätta skydd på kvarstående lövträd. Samling vid Abborrkrokssvängen där Olle Bertfelt finns för planering av ytterligare insatser runt Bränneriträsket.

2. Vid Stora Badet prioriteras röjning i biotopen av träd som ramlat eller fällts på grund av olycksfallsrisken. Ädelträden ska sparas. Tillstånd för röjning finns från Skogsvårdsstyrelsen. Grövre grenar travas på lämpligt ställe och mindre grenar och ris samlas ihop för flisning där gångvägen ned från Tammstorpsvägen möter vägen bort mot Tammstorps området. Samling sker här och Agneta Sundberg finns på plats.

3. Området runt boulebanan vid Tammstorpsvägen behöver röjas på sly, mindre träd och buskar för att förhindra ytterligare igenväxning. Vägen på föreningens mark bort till Sydvästvägen behöver också röjas för att underlätta framkomligheten. Diket utmed vägen mellan vägarna behöver också röjas på vissa ställen. Fastighetsägare längs med diket uppmanas att hålla efter sin del av diket. Flismaskinen kommer att finnas vid Boulebanan och vid Sydvästvägen vid transformatorn. Samling boulebanan. Erik Zetterman finns på plats.

4. Vid Långsjön behöver nedfallna träd och kvistar tas om hand och transporteras upp till flismaskinen där Långsjövägen möter stigen nedtill badplatsen. Birgitta Stenbäck finns på plats.

Anmäl, senast 22 april, till styrelsen vilket område du väljer och om du vill ha smörgås och en dricka efter städningen vid Sällska huset från 1330, med covid – 19 avstånd. Du är också välkommen med frågor: styrelsen@vindo-overby.se

Alternativ till deltagande i städdagen

Om du inte kan delta under städdagen har styrelsen nedanstående projekt som kan utföras vid valfri tidpunkt:
Långsjön
A. Röja Bäverstigen mot Gökvägen
B. Rensa diket till mellanputten,
Stora Badet, Hopptorn
C. Röja sly intill första gångbron och framtill vattnet för att underlätta sjösättning av småbåtar.
D. Smart markering för att styra parkering av cyklar och barnvagnar bort från gångytan fram till första gångbron.
Nedre delen av vägen nedtill Stora Badet från Bäckmansvägen
E. Vägen upp från Badet till vändplan på vägen ned från Bäckmansvägen eroderar och behöver åtgärdas. Grus kommer att finnas för att köras ut från och med städdagen.
Bränneriträsket – Barnviken
F. Rensa diket mellan Bränneriträsket och Barnviken.
Eksjövägen
G. Många nedfallna träd finns att ta hand om längs vägen både på föreningens mark och på några fastigheter.
Anmäl till styrelsen om du väljer ett område. styrelsen@vindo-overby.se

Förhoppningen är att Midsommar

i år kan firas traditionsenligt på fotbollsplanen invid Sydvästvägen tack vare pågående
vaccination.

Vi återkommer med info om detta lite längre fram då vi vet mer om rådande rekommendationer. Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet eller är du intresserad av att hjälpa till att leda lekar, sälja kaffe/lotter eller med något annat, kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076-199 40 90.

Simskola äger rum vecka 29 och 30

Systrarna Veera och Hedvig kommer tillbaka denna sommar! Undervisningen sker vid Storabadet, vecka 29 och 30 (19/7 – 31/7) måndag-fredag på förmiddagarna med start kl 10.00. Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Simskoleavgiften är 1 000 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 1 200 kr för icke medlemmar. Syskonrabatt utgår med 200 kr per tillkommande barn. Anmälan sker via hemsidan: vindo-overby.se. Anmälan är bekräftad vid betalning.
Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” (för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter) och annan information skickas ut efter din anmälan och betalning.

Boule turnering och Pubkväll!

Vi hoppas detta kan genomföras i år! Håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer
information.

Årsmötet

Årsmötet går av stapeln söndagen den 1 augusti kl 11 vid Sällskahuset (Sydvästvägen).
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juni 2020.

Övrigt på gång inom VÖV

Formulär för att ansöka om båtplats inom VÖV finns på hemsidan.
• Styrelsen arbetar på att hitta en lösning med parkerade lastbilar nere vid Överby brygga.
• Text om föreningens viltvård på väg till hemsidan.
• Inventering av föreningens marker och sjöar pågår som underlag för framtida underhåll, tex hur vi ska hantera vassen i våra sjöar.
• Om anslutningen till vårens städdag blir låg kommer föreningen att behöva se över om skötseln av våra gemensamma marker och vatten i framtiden kan vila enbart på frivilliga insatser. Om du vill att frivillighets principen ska fortsätta råda inom föreningen är det viktigt att du kommer med på städdagen.
• Vissa fastighetsägare använder föreningens mark för odlingsbäddar, båtuppställningar, komposter med mera. Om du är en av dessa får du chans att rätta till det innan föreningen hör av sig!

Fridlysta växter

Till sist, tänk på att det finns fridlysta växter på våra gemensamma marker som berikar oss alla där de står och inte får grävas upp flyttas till annan plats.

Vi ses på städdagen på ett covid säkert sätt!

Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg

Villaägareföreningen

Vindö Överby Villaägareförening äger våra gemensamma marker. Vi medlemmar sköter tillsammans om denna skatt.

Föreningens syfte är enligt stadgarna : “Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö, äng), underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro”.

Bli medlem i Vindö-Överby Villaägareförening
Är ni fastighetsägare inom föreningens område? Var medlem för att säkerställa våra marker och ta del av samhörigheten i föreningen.
Kontakta styrelsen och lämna namn, telefonnummer, adress, mailadress samt fastighetsbeteckning och adress på Vindö så kontaktar vi er.

Båtplatser

Föreningens hamn- och vattenområden är belägna vid Barnviken, Överby brygga, Köksviken och Stora Badet. Alla hamnar utom Köksviken förvaltas av båtklubb eller bryggförening genom avtal med villaägarföreningen. Ingenstans är dessa områden belastade med servitut eller andra begränsningar såsom muntliga avtal, hävd eller liknande.

Behörighet

Behörig att ha båtplats i föreningens båtvikar är fastighetsägare inom föreningens område som är medlem i Vindö -Överby Villaägareförening och som erlagt medlemsavgift för året. Endast en båtplats kan innehas per fastighet. Ytterligare plats kan erhållas endast i mån av plats, dvs då ej någon kö föreligger. Endast båtar för fritidsändamål (ej yrkes- eller annan kommersiell verksamhet) får förtöjas vid båtplatser eller svajbojar inom föreningens område.

I varje hamn finns en eller flera gästplatser. Kontakta respektive hamnansvarig för information för information.

Frågor

Om det är något du undrar över som gäller vikarna och båtplatser så kan du skicka din fråga till hamn[at]vindo-overby.se så återkommer vi med svar.

För frågor som rör specifik hamn är det bäst att kontakta den lokala föreningen direkt.

Generella regler för båtplatsinnehav

Generella regler för båtplatsinnehav i Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV)
Beslutade på årsmötet den 7 augusti 2016

1.      Bakgrund

Enligt stadgarna för Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV) ingår i föreningens ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens hamnvikar, bryggor och flottar mm i gott skick.

Föreningen upplåter nyttjanderätt av sin mark till båtklubb/bryggföreningar och enskilda medlemmar för placering av bryggor som kan användas för båtplatser. Nedan beskrivna generella regler är framtagna för att beskriva åtagande och ansvar gentemot medlemmarna i VÖV.

Föreningens mark- och vattenområden som berörs av de generella reglerna är belägna vid Barnviken, Överbyviken, Köksviken och Bäckmansfladen. VÖV äger dessutom mark och vatten vid bl.a. Långsjön och Bränneriträsket.

Det sammantagna antalet båtplatser är f.n ca 160 fördelade på

Barnviken(56)
Överbyvikens Bryggförening(29)
Överby Båtklubb(63)
Köksviken(13)

Båtklubb/Bryggförening lägger årligen upp information på VÖVs hemsida om hur många båtplatser som finns samt information om aktuellt köläge.

I var och en av vikarna skall finnas gästplatser som alla medlemmar i VÖV äger rätt att disponera beroende på tillgänglighet. Information om hur gästplatser bokas skall finnas på VÖV hemsida.

Sjösättningsrampen i Överbyviken liksom bojekan kan också disponeras av VÖVs medlemmar, se information på hemsidan.

2.      Organisation

Båtklubb/Bryggförening drivs som ideell förening med egen styrelse, årsmöte, stadgar, hamnregler och egen ekonomi vid sidan av VÖV. Deras hamnregler ersätter – förutsatt samma sakliga innebörd – dessa generella regler.

Överby Båtklubb(ÖBK) och Överbyvikens(ÖBF) Bryggförening samt efter bildande Barnvikens Bryggförening är hamnansvariga[1] inom sina områden genom sina styrelser och årsmöten.

För Köksviken är VÖV t.v. hamnansvarig.

Förhållandet mellan VÖV och respektive båtklubb/bryggförening regleras i nyttjanderättsavtal med en löptid på 5 år som förlängs automatiskt med 5 år om det inte finns särskilda skäl för uppsägning. I avtalet ska nedanstående regler ingå.

3. Regelverk

Dessa generella regler utgör fortsättning på de regler som sedan 1950-talet i olika formuleringar funnits som underlag för båtverksamheten. Nuvarande regler, senast ändrad 2015, finns publicerade på VÖVs hemsida.

3.1 Rätt till båtplats

Endast Medlem i Vindö-Överby Villaägareförening är behörig att inneha en båtplats i någon av föreningens hamnar. Med medlem jämställs nära familjeanhörig (förälder, make/maka/partner, barn, barnbarn).

Båtplatsinnehavare har endast nyttjanderätt till båtplatsen[2] och inte äganderätt. Däremot kan båtplatsinnehavare ha äganderätt och ägandeansvar för sin brygga/bryggandel. Vid utträde ur båtklubb/bryggförening gäller respektive båtklubbs/bryggföreningsregler för eventuell ersättning.

Ansökan om båtplats sker genom anmälan till VÖV och/eller båtklubb/båtförening.  Förmedling av båtplatser sköts av respektive hamnansvarig.

Rätten till båtplats upphör vid försäljning av fastigheten, eller om innehavaren bryter mot VÖVs eller båtklubbens/bryggföreningens regler.

Om medlemsavgift inte har betalats till VÖV på förfallodagen  riskeras att rätten till båtplats förfaller. Om båtplats inte har nyttjats de senaste två åren utan godtagbara skäl förfaller likaledes rätten till båtplatsen och den sägs upp av respektive båtklubb/bryggförening.

Båtplats upplåts endast för fritidsändamål och den får inte utnyttjas för kommersiella syften.

En medlem, kan i mån av utrymme och kösituation, ha mer än en båtplats

3.2   Bryggor och övriga anläggningar

Alla anläggningar skall utföras efter hamnansvarigs anvisningar och utföras professionellt med hänsyn till gällande lagar och föreskrifter.

Bryggmaterial, anläggningsarbete och underhåll bekostas av båtplatsinnehavaren eller enligt reglerna för respektive förening.

Hamnansvarig svarar för synlig och varaktig numrering av båtplatserna.

3.3  Avgifter

Avgift för båtplats och övriga kostnader regleras av hamnansvarig.

3.4  Säkerhet och underhåll

Bryggor, anläggningar och förtöjningar i hamnarna skall vara väl underhållna och inte utgöra någon säkerhetsrisk.

VÖV frånsäger sig allt ansvar för såväl materialskador som personskador. Det åligger respektive hamnansvarig att tillse att nödvändiga person- och ansvarsförsäkringar finns för respektive båtklubb/bryggförening.

3.5  Informationsplikt

Båtplatsinnehavare ska anmäla sina kontaktuppgifter (telefon, e-mail och adress) till hamnansvarig.

Ömsesidigt utbyte sker årligen av information om inbetalda medlems- och båtavgifter mellan VÖV och båtklubb/bryggföreningar.

Båtklubb/bryggförening skall årligen på VÖVs hemsida publicera uppgifter om sin verksamhet inkl stadgar och årsmötesprotokoll.

—————————————-

[1] Med hamnansvarig menas i detta dokument styrelsen för båtklubb/bryggförening .

[2] Men båtplats och bryggplats är inte samma sak även om uttrycken ofta används på det sättet.  Bryggkonstruktionen är en materiell nyttighet och båtplatsen i sjön är en immateriell nyttighet.

Båtplatsreglerna reglerar detta förhållande genom att bestämma att båtplatsinnehavare måste vara medlem i VÖV  och måste också  i övrigt följa gällande generella regler för båtplats.  Att så sker övervakas av hamnansvarig styrelse och hamnkapten som i detta sammanhang samarbetar med VÖV.