Information om städavgift

Några medlemmar har hört av sig angående den nya städavgift som debiteras för första gången för verksamhetsåret 2023/2024. Nedan kommer en beskrivning av hur föreningens årsmöte har beslutat i frågan.

Vid stämman 2022 röstade majoriteten för att införa en städavgift. Vid årsmötet 2023 beslutades om att medlemsavgiften ska vara kvar på 600 kronor med ett tillägg om 200 kr avseende städavgift till säsongen 2023/24.

Tanken är, att vi gemensamt har ett ansvar för att sköta våra marker. Att göra det tillsammans vid två årligen återkommande städtillfällen har varit tradition inom villaägarföreningen under mycket lång tid. Det nya är introduktionen av en avgift som debiteras samtliga medlemmar vid årets fakturering och som krediteras dem som har deltagit vid städdag/ar (100 kr / tillfälle), alternativt har genomfört en städaktivitet vid annat tillfälle och som har presenterats för en person i styrelsen i förväg. Båtklubbar / bryggföreningar har egna städaktiviteter, sedan föreningen övergick till formen med avtal med bryggföreningar/båtklubb. Dessa planeras och genomförs av respektive klubb/förenings medlemmar och ingår inte i villaägareföreningens städning.

Besluten har kommunicerat i föreningens höstbrev 2022 samt även i det senaste höstbrevet. Stämmoprotokollen går att hitta på hemsidan.

Villaägarföreningen är en ekonomisk förening, varför det inte finns de begränsande lagregler som förhindrar bostadsrättsföreningar och samfälligheter att ta ut en städavgift. Styrelsens förhoppning är att många av föreningens medlemmar kommer att fortsatt vara engagerade i underhållet av våra marker antingen vid en gemensamt organiserad städdag eller vid andra tillfällen.

Styrelsen Vindö-Överby villaägareförening

Höststäddag 21 oktober, kl 10.00

Välkommen till höststäddag lördag 21 oktober kl. 10.00 – 14.00 inkl förtäring.
Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning
eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.15.

1. Samling Boulebanan vid Tammstorpsvägen. Uppgifter att röja stigarna som leder till
Sydvästvägen och Bäckmansvägen. Susanna Jitoft leder arbetet mot Bäckmansvägen och Stefan Karlsson arbetet mot Sydvästvägen.

2. Samling Sällska huset. Uppgift att röja slånbärsbuskar och sly i området samt laga
midsommarstången. Agneta Sundberg leder arbetet och svarar tillsammans med Stefan
Karlsson för förtäringen vid Sällska huset.

3. Samling vid vägen nedtill Stora Badet från Tammstorpsvägen. Uppgift att röja sly och
nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Röjning av
sly i biotopen för att ge plats åt de större lövträden samt flisa vårens kvarlämnade hög.
Ulla Nyberg leder arbetet.

4. Samling vid trampolinen vid Stora Badet. Uppgift att plocka ned och täcka
trampolinen. 6 starka personer behövs. Hasse Jansson finns vid trampolinen.

5. Samling i slutet av Tammstorpsvägen innan diket mellan oss och
Tammstorpsföreningen. Uppgift att röja på vår sida av diket framtill sjön för att skapa
en kontakt med Långsjön från Tammstorpsvägen. Fanny Undén leder arbetet.

6. Samling vid Långsjöns badplats. Uppgift att röja efter bäverns härjningar i området.
Birgitta Stenbäck leder arbetet.

7. Samling vid Bränneriträskets södra badplats. Uppgift att röja kring badplatserna.
Jacqueline Miura Daszak leder arbetet.

8. Samling vid Timmerdalsträsket. Uppgift att fortsätta den påbörjade röjningen. Claes
Axelsson leder arbetet.

Anmälan senast onsdagen den 18 oktober, via formulär nedan eller mail till styrelsen@vindo-overby.se. Ange din fastighetsbeteckning, så att städavgiften kan återbetalas och ange även vilken av platserna 1 – 8 som du vill ansluta till.

Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet speciellt om ni vill ha förtäring.

Pub-kväll med Kazoos fredagen 4 augusti

Välkomna på PUB-kväll vid Sällskahuset, Sydvästvägen 16, fredagen den 4 augusti,
klockan 18.30-20.30 ca.

För er som missade en underbar PUB-kväll i fredags vill VÖV bjuda in er till Kazoos populära gästspel den 4/8 klockan 18.30!

Lättare förtäring och dryck finns att köpa.

Missa inte en oförglömlig kväll med familjen Hagenfeldt🎤🎶

Välkomna!

Styrelsen Vindö-Överby Villaägarförening

Kallelse till Årsmöte Vindö-Överby Villaägareförening 2023

Medlemmar i Vindö-Överby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte
Tid: söndagen den 6 augusti 2023 kl 11:00
Plats: Framför Sällska huset vid Sydvästvägen 16

Kallelse inklusive föredragningslista för verksamhetsåret 2022/2023 finns uppsatt 2 veckor före mötet på anslagstavlor inom Villaägareföreningens område.
Handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida https://vindo-overby.se/. En uppsättning finns för läsning på plats i föreningens brevlåda vid Tammtorpsvägens anslagstavla.

OBS! Ta med egna handlingar till mötet, inga utskrifter kommer att finnas.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare, som även är rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning och röstlängd
 6. Genomgång av årsredovisningen, utfall och detaljerad verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans och resultaträkning (inklusive utfall)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsepropositioner
  • Rutiner för återbetalning av städavgift (städavgift beslutad årsmötet 2022)
  • Förslag om inköp av hjärtstartare
  • Intresseförfrågan om intresse för trivselregler för föreningen
 11. Beslut om
  • verksamhetsplan/handlingsplan för fem år framåt och
  • budget för verksamhetsåret 2023/2024 samt inklusive fastställande av medlems- och städavgifter och
  • sista datum för betalning.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid på två år. Val skall ske växelvis så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt
 14. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid på ett år
 15. Val av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande – för ett år
 16. Mötets avslutande
 17. Övriga frågor

Vindö-Överby den 3 juli 2023
Styrelsen
Vindö-Överby villaägareförening

Simskola 2023 – veckorna 30 och 31

Vindö-Överby Villaägareförening inbjuder till Simskola under vecka 30 och 31.

Simskolan riktar sig främst till barn i åldrarna 4-8 år och i år är Veera, Hedvig simlärare tillsammans med Marlon och Malcolm.

Samling: vid stora badet kl.10 den 24 juli för indelning i grupper.

På eftermiddagarna är det märkestagning i Långsjön för vuxna och barn. Passa på att ta årets simborgarmärke!

Kostnad: för barn som hör till medlemshushåll 1200kr för de som inte tillhör vår förening 1400kr. Syskonrabatt 200kr.  Vid enbart märkestagning betalar du kostnaden för de märken du tar.

Anmälan: sker genom anmälningsformuläret nedan här på VÖV:s hemsida https://vindo-overby.se/ . Anmälan är bindande och betalning ska vara föreningen tillhanda senast 10 juli 2023 för att säkra din plats.

Betalning sker till Postgiro 320957-4 eller Swish: 123 642 97 16 märk betalningen med simskola och barnets namn. Fyll i anmälningsformuläret nedan.

MIDSOMMAR PÅ ÖVERBY!

Midsommarafton, kl 14.00-16.00

på fotbollsplanen, Sydvästvägen

Vi startar med att klä stången. Ta med dig blommor och blad.

Vi klär och reser stången gemensamt och dansar till levande musik, framförd av familjen Hagenfeldt.

Kaffe med tillbehör, godis och lotter till försäljning. Det finns även fiskdamm till barnen!

Hjärtligt välkomna!

Vindö-Överby Villaägareförening

Synpunkter i samband med samråd kring nya föreskrifter för avfallshantering

Värmdö kommun genomförde samråd kring nya föreskrifter för avfallshantering under april. Villaägareföreningen skickade in synpunkter till kommunen, enligt nedan.

Vindö Överby Villaägareförening har tagit del av samrådshandlingar för nya föreskrifter för avfallshantering för Värmdö kommun Diarienummer: 2023TEN/0029.

Fastigheterna inom Villaägareföreningens område i Överby ligger i ett gammalt sommarstugeområde avstyckat på 30-talet. Kommunen har nyligen inventerat fastighetsägarnas anläggningar för grå och svartvatten. Flera har därför anlagt nya anläggningar och fått dessa godkända av kommunen. Området har vägar med 30-tals standard och en vägförening sköter underhåll både på sommar och vinter. Vägarna tillhör en samfällighetsförening reglerad och inrättad enligt anläggningslagen. Några vägar är smala och har mindre vändplaner där sopbilar, slambilar och andra stora leveranser vänder genom att backa upp på tomter. Föreningen förutsätter att detta ska fungera även i framtiden.

Villaägareföreningen anser att kommunen i upphandling av renhållning ska ställa krav på moderna, miljövänliga bilar utrustade med backkamera som klarar våra mindre vägar. 

Vidare så anser vi att renhållaren inte ska avgöra vägarna framkomlighet. Denne ska ha rapporteringsskyldighet men ansvaret ska åligga Värmdö Kommun.

Villaägareföreningen har erhållit ett svar från Avfallsenheten på Samhällsbyggnadskontoret som redovisas nedan:

Tack för era synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter.

Under samrådstiden cirkulerade felaktiga påståenden kring innehållet i det nya förslaget till avfallsföreskrifter, både på sociala medier och via ett mailutskick till flertalet vägföreningar och samfällighetsföreningar. I mail-utskicket bifogades en illustration som togs fram av avfallsenheten och enheten för avlopp och enskilt vatten, i maj 2022. Illustrationen är tänkt som en pedagogisk vägledning för fastighetsägare som ska installera nya enskilda avlopp, och är en vägledning. Måttangivelserna är ej bindande och ska ses som en rekommendation för säker framkomlighet. Broschyren är således inte en del av föreskriften och är inte tänkt att läsas tillsammans med föreskriften.

Skrivningarna kring farbar väg i förslaget till föreskrifter har inte ändrats från nuvarande föreskrift, utan har enbart formulerats om. Det finns inga angivelser om minsta vägbredd och höjd utan kraven är att vägen ska vara framkomlig. Farbarheten bedöms genom flera olika faktorer så som sikt, fritt utrymme bredvid vägen, bärighet, lutning etc. Ingenstans i föreskriften nämns kravet på en vägbredd på 3,5 meter och en vändplan på 18 meter.

Det står i upphandlingen att entreprenören ska anpassa sina fordon efter befintligt vägnät, men det är en balansgång mellan hur små bilar som kan användas för att sop-och slamtömningen fortfarande ska vara miljömässigt och ekonomiskt rationell. Vissa krav på framkomlighet behöver ställas I föreskriften. I förslaget används ordet ”Renhållaren”. Renhållaren definieras som kommunens avfallsorganisation och inte entreprenören. Detta har förtydligats i föreskriften.

Lyckad städdag och HLR-utbildning

I strålande solsken och den första riktigt varma dagen var det närmare 60-talet medlemmar som deltog i årets vårstäddag.

Det har gjorts fint vid våra bad, och trampolinen kom på plats. Det röjdes vid både biotopen och Timmerdalsträsket. Medan ett gäng tog sig an området vid Sällska huset.

Några medlemmar som inte kunde deltaga i städdagen har bidragit med egna insatser vid andra tillfällen.

Röjning av slånsly vid dansbanan

HLR-utbildning

Efter städning och den gemensamma förtäringen deltog 13 medlemmar i HLR-utbildningen. Under närmare två timmar fick deltagarna lära sig både hjärt- och lungräddning samt Heimlichmanöver.

Vid ett hjärtstopp är det allra viktigaste att hjärt-lung-räddning, HLR kommer igång snabbt. Utbildaren, Yvonne Haglöf från Riskförbundet HjärtLung, tipsade om flera nyttiga länkar som du hittar här nedanför, och framförallt tipsades om att bli SMS-livräddare.

SMS-livräddare

Systemet SMS-livräddare länkas samman av en app för smartphones. Systemet ansluts till larmcentralen. När 112 får samtal om en person som drabbats av misstänkt hjärtstopp, går ett larm samtidigt ut till ambulans och frivilliga livräddare som befinner sig i närheten. Livräddaren bekräftar larmet i appen och får en karta till den drabbade personen och till närmaste hjärtstartare. De frivilliga tar sig till platsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulans eller räddningstjänst anländer.

Du som inte hade möjlighet att deltaga i utbildningstillfället kan ta del av utbildningsfilmer på HLR-rådets hemsida. Och vet du om att om du larmar 112 via 112-appen får larmoperatören upp din position och kan lokalisera dig mycket snabbare.

HLR-rådet: https://www.hlr.nu/
SMS-livräddare: https://www.smslivraddare.se/
112-appen: https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen/

Ett stort tack till alla som deltagit i städning och HLR-utbildning!

Styrelsen