Ta chansen att anmäla ditt intresse eller nominera kandidater till styrelsen

Valberedningen har som uppdrag att ta fram förslag på Vindö-Överby Villaägarförenings styrelse inför föreningens kommande årsstämma.

Vårt mål är att föreslå kandidater till styrelsen som har:
 den kompetens, kunskap, intresse och engagemang som krävs för att driva arbetet med föreningens styrelse, administration, ekonomi, underhåll och skötsel, samt kontakt med medlemmar.
 en bra sammansättning (t.ex. kön, ålder, etnicitet, geografisk representation etc.)

Föreningens syfte är enligt stadgarna : ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö, äng),
underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro”.

Därför vill vi öppet beskriva urvalsprocessen och ge alla tillfälle att nominera kandidater. Se bifogat brev och nomineringsblankett.

Tacksam för din nominering senast den
5 juni!

Anmälan simskola

Simskola 2022 kommer att hållas v 29-30, 18/7-29/7, mån-fre på förmiddagen.
Simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.

Om den som anmäler barnen är medlem i Vindö-Överby Villaägareförening kostar skolan 1000:-/barn. För övriga är avgiften 1200:-/barn.
Syskonrabatt utgår med 200:- per tillkommande barn.
Vid platsbrist prioriteras villaägareföreningens medlemmar.

Exakta tider, gruppindelning med bland annat ”25:an” för de barn över 7 år vars vattenvana och kunskaper tillåter en satsning på att simma en lite längre sträcka på 25 meter och annan information skickas ut i slutet av juni.

Sista anmälningsdag 1 juli.

Villaägareföreningen

Vindö Överby Villaägareförening äger våra gemensamma marker. Vi medlemmar sköter tillsammans om denna skatt.

Föreningens syfte är enligt stadgarna : ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö, äng), underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro”.

Bli medlem i Vindö-Överby Villaägareförening
Är ni fastighetsägare inom föreningens område? Var medlem för att säkerställa våra marker och ta del av samhörigheten i föreningen.
Kontakta styrelsen och lämna namn, telefonnummer, adress, mailadress samt fastighetsbeteckning och adress på Vindö så kontaktar vi er.

Båtplatser

Föreningens hamn- och vattenområden är belägna vid Barnviken, Överby brygga, Köksviken och Stora Badet. Alla hamnar utom Köksviken förvaltas av båtklubb eller bryggförening genom avtal med villaägarföreningen. Ingenstans är dessa områden belastade med servitut eller andra begränsningar såsom muntliga avtal, hävd eller liknande.

Behörighet

Behörig att ha båtplats i föreningens båtvikar är fastighetsägare inom föreningens område som är medlem i Vindö -Överby Villaägareförening och som erlagt medlemsavgift för året. Endast en båtplats kan innehas per fastighet. Ytterligare plats kan erhållas endast i mån av plats, dvs då ej någon kö föreligger. Endast båtar för fritidsändamål (ej yrkes- eller annan kommersiell verksamhet) får förtöjas vid båtplatser eller svajbojar inom föreningens område.

I varje hamn finns en eller flera gästplatser. Kontakta respektive hamnansvarig för information.

Frågor

Om det är något du undrar över som gäller vikarna och båtplatser så kan du skicka din fråga till hamn[at]vindo-overby.se så återkommer vi med svar.

För frågor som rör specifik hamn är det bäst att kontakta den lokala föreningen direkt.

Generella regler för båtplatsinnehav

Generella regler för båtplatsinnehav i Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV)
Beslutade på årsmötet den 7 augusti 2016
. Reglerna har kompletterats med punkt 3.6 Miljö enligt styrelsebeslut 2021-10-06

1.      Bakgrund

Enligt stadgarna för Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV) ingår i föreningens ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens hamnvikar, bryggor och flottar mm i gott skick.

Föreningen upplåter nyttjanderätt av sin mark till båtklubb/bryggföreningar och enskilda medlemmar för placering av bryggor som kan användas för båtplatser. Nedan beskrivna generella regler är framtagna för att beskriva åtagande och ansvar gentemot medlemmarna i VÖV.

Föreningens mark- och vattenområden som berörs av de generella reglerna är belägna vid Barnviken, Överbyviken, Köksviken och Bäckmansfladen. VÖV äger dessutom mark och vatten vid bl.a. Långsjön och Bränneriträsket.

Det sammantagna antalet båtplatser är f.n ca 160 fördelade på

Barnviken(56)
Överbyvikens Bryggförening(29)
Överby Båtklubb(63)
Köksviken(13)

Båtklubb/Bryggförening lägger årligen upp information på VÖVs hemsida om hur många båtplatser som finns samt information om aktuellt köläge.

I var och en av vikarna skall finnas gästplatser som alla medlemmar i VÖV äger rätt att disponera beroende på tillgänglighet. Information om hur gästplatser bokas skall finnas på VÖV hemsida.

Sjösättningsrampen i Överbyviken liksom bojekan kan också disponeras av VÖVs medlemmar, se information på hemsidan.

2.      Organisation

Båtklubb/Bryggförening drivs som ideell förening med egen styrelse, årsmöte, stadgar, hamnregler och egen ekonomi vid sidan av VÖV. Deras hamnregler ersätter – förutsatt samma sakliga innebörd – dessa generella regler.

Överby Båtklubb(ÖBK) och Överbyvikens(ÖBF) Bryggförening samt efter bildande Barnvikens Bryggförening är hamnansvariga[1] inom sina områden genom sina styrelser och årsmöten.

För Köksviken är VÖV t.v. hamnansvarig.

Förhållandet mellan VÖV och respektive båtklubb/bryggförening regleras i nyttjanderättsavtal med en löptid på 5 år som förlängs automatiskt med 5 år om det inte finns särskilda skäl för uppsägning. I avtalet ska nedanstående regler ingå.

3. Regelverk

Dessa generella regler utgör fortsättning på de regler som sedan 1950-talet i olika formuleringar funnits som underlag för båtverksamheten. Nuvarande regler, senast ändrad 2015, finns publicerade på VÖVs hemsida.

3.1 Rätt till båtplats

Endast Medlem i Vindö-Överby Villaägareförening är behörig att inneha en båtplats i någon av föreningens hamnar. Med medlem jämställs nära familjeanhörig (förälder, make/maka/partner, barn, barnbarn).

Båtplatsinnehavare har endast nyttjanderätt till båtplatsen[2] och inte äganderätt. Däremot kan båtplatsinnehavare ha äganderätt och ägandeansvar för sin brygga/bryggandel. Vid utträde ur båtklubb/bryggförening gäller respektive båtklubbs/bryggföreningsregler för eventuell ersättning.

Ansökan om båtplats sker genom anmälan till VÖV och/eller båtklubb/båtförening.  Förmedling av båtplatser sköts av respektive hamnansvarig.

Rätten till båtplats upphör vid försäljning av fastigheten, eller om innehavaren bryter mot VÖVs eller båtklubbens/bryggföreningens regler.

Om medlemsavgift inte har betalats till VÖV på förfallodagen  riskeras att rätten till båtplats förfaller. Om båtplats inte har nyttjats de senaste två åren utan godtagbara skäl förfaller likaledes rätten till båtplatsen och den sägs upp av respektive båtklubb/bryggförening.

Båtplats upplåts endast för fritidsändamål och den får inte utnyttjas för kommersiella syften.

En medlem, kan i mån av utrymme och kösituation, ha mer än en båtplats

3.2   Bryggor och övriga anläggningar

Alla anläggningar skall utföras efter hamnansvarigs anvisningar och utföras professionellt med hänsyn till gällande lagar och föreskrifter.

Bryggmaterial, anläggningsarbete och underhåll bekostas av båtplatsinnehavaren eller enligt reglerna för respektive förening.

Hamnansvarig svarar för synlig och varaktig numrering av båtplatserna.

3.3  Avgifter

Avgift för båtplats och övriga kostnader regleras av hamnansvarig.

3.4  Säkerhet och underhåll

Bryggor, anläggningar och förtöjningar i hamnarna skall vara väl underhållna och inte utgöra någon säkerhetsrisk.

VÖV frånsäger sig allt ansvar för såväl materialskador som personskador. Det åligger respektive hamnansvarig att tillse att nödvändiga person- och ansvarsförsäkringar finns för respektive båtklubb/bryggförening.

3.5  Informationsplikt

Båtplatsinnehavare ska anmäla sina kontaktuppgifter (telefon, e-mail och adress) till hamnansvarig.

Ömsesidigt utbyte sker årligen av information om inbetalda medlems- och båtavgifter mellan VÖV och båtklubb/bryggföreningar.

Båtklubb/bryggförening skall årligen på VÖVs hemsida publicera uppgifter om sin verksamhet inkl stadgar och årsmötesprotokoll.

3.6 Miljö

Båtar och deras användning kan ha stor påverkan på miljön. Det är viktigt att alla båtägare är insatta i gällande regler. Varje båtägare har fullt ansvar för miljöaspekter för sin båt och dess användning.

Båtar som läggs vid bryggor i föreningens mark- och vattenområden ska helst inte vara behandlade med onödiga miljöpåverkande ämnen. Biocidfärger bör undvikas. Om båtbotten är behandlad får endast för Östersjön godkända färger finnas, detta gäller även äldre och eventuellt underliggande färglager. Läs gärna mer hos Transportstyrelsen om bottenfärger, regler och sanering.

På föreningens mark eller vatten får inga otillåtna eller miljöfarliga ämnen användas och båtar får ej rengöras.

Läckage och liknande av oljor, bränslen etc. (både på land och i vattnet) måste omgående tas omhand av båtägaren. Större läckage anmäls till Räddningstjänsten alternativt Kustbevakningen.

—————————————-

[1] Med hamnansvarig menas i detta dokument styrelsen för båtklubb/bryggförening .

[2] Men båtplats och bryggplats är inte samma sak även om uttrycken ofta används på det sättet.  Bryggkonstruktionen är en materiell nyttighet och båtplatsen i sjön är en immateriell nyttighet.

Båtplatsreglerna reglerar detta förhållande genom att bestämma att båtplatsinnehavare måste vara medlem i VÖV  och måste också  i övrigt följa gällande generella regler för båtplats.  Att så sker övervakas av hamnansvarig styrelse och hamnkapten som i detta sammanhang samarbetar med VÖV.