Miljöinspektion brygg- och båtverksamhet

Kraven på alla båtägare att verka för ett hållbart och miljösäkert båtliv ökar. Alla måste bidra till att minska miljöpåverkan som följd av användning av båtar. Mer information från kommunen om båtbottenfärger och ett hållbart båtliv finns här: Båtbottenfärg, Hållbart båtliv.

Värmdö kommun, Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, har genomfört en inspektion av båt- och bryggverksamhet inom föreningens områden. Protokoll från inspektionen.

Med anledning av detta ska vi i föreningen tillsammans säkerställa att inga båtar har TBT-färg på skrov. Försäljning av TBT-färg för användning på fritidsbåtar förbjöds redan 1989 och för alla svenska fartyg 2008. Sedan 2008 är det inte bara förbjudet att applicera båtbottenfärg innehållande TBT utan det får inte alls förekomma på skroven. Trots detta uppmäts höga halter av dessa farliga ämnen i Stockholms skärgård.

Alla båtar byggda före 1995 anses vara riskobjekt och måste dokumentera att TBT-färg inte finns på skrovet. I ett första steg kommer våra bryggföreningar och båtklubb att sammanställa information om samtliga båtar som har plats vid brygga inom villaägareföreningens mark och vatten. Hur föreningarna kan stötta medlemmarna i att skaffa intyg och säkerställa att endast godkända bottenfärger finns på båtarna är inte planerat. Vi tar gärna emot förslag. Respektive förening måste dokumentera en handlingsplan som beskriver hur utfasning av båtbottenfärg innehållandes TBT ska ske.

I samband med inspektionen har villaägareföreningen kompletterat de generella reglerna för båtplatsinnehav med ett avsnitt om miljö (3.6). Föreningens regler ska bidra till att minimera miljöpåverkan från verksamheten vid våra bryggor. Inga båtar med otillåten bottenfärg ska finnas vid våra bryggor. Reglerna finns här Båtplatser – Vindö Överby (vindo-overby.se)

Föreningarna kommer även att tydligare anslå miljöinformation vid bryggorna och på vår webbplats.

Höstbrev 2021 och städdag 23/10

Hej alla medlemmar i Vindö-Överby villaägareförening

Ytterligare en annorlunda sommar med Covid-19 och social distans är nu till ända och det är dags att ta tillvara det som våra trädgårdar och skogsmarker bjuder på. Här kommer information om höstens gemensamma städdag, inbetalning av medlemsavgiften med mera.

Höststäddag lördag 23 oktober kl. 10.00 – 13.00

Pandemin restriktionerna upphör i slutet av september vilket gör att vi som är fullvaccinerade kan delta i höstens städdag om vi är friska och har tvättat händerna. Ta med egna redskap och verktyg – till exempel röjsax, motorsåg, sekatör, kratta, presenning eller dylikt att dra grenar på, och kolla att din olycksfallsförsäkring är aktiv. Vi hyr flismaskin som alternerar mellan våra valda städområden under dagen. Den 23 oktober flisar vi från våra gemensamma marker
och under söndagen finns det möjlighet att få eget ris flisat. Kontakta Johnny Brenemark för besked om tid och plats: 070 415 41 56.
Vi samlas på följande platser.:

 1. Långsjön.
  Vid Långsjön fortsätter arbetet från i våras med att ta hand om nedfallna träd och kvistar och transportera upp dessa till flismaskinen där Långsjövägen möter stigen ned till badplatsen samt översyn av bäcken från Mellanträsk. Birgitta Stenbäck finns på plats.
 2. Fotbollsplanen
  Befintliga fotbollsmål, inklusive nät nedmonteras och marken förbereds för uppsättning av nya mål på städdagen i våren 2022. Agneta Sundberg finns på plats. Johnny Brenemark är standby.
 3. Vägen ned från Tammstorpsvägen till Hopptornet.
  Röjning av sly och nedfallna träd längs vägen för att hålla vägen uppe för gång- och cykeltrafik. Birgitta Seeman och Ulla Nyberg finns på plats.
 4. Samling vid Boulebanan för röjning av sly längs vägen mellan Tammstorpsvägen och Sydvästvägen eftersom vägen ingår i föreningens gemensamma mark mellan vägarna.
  Erik Zetterman och Olle Bertfelt finns på plats.
 5. Bränneriträsket. Fortsatt röjning efter bäverns härjningar. Abborrkroksvägen och Lomsjövägen. Jacqueline Dazak.

Föreningen bjuder på förtäring vid Sällska huset efter städningen från kl 13.
Anmäl till styrelsen på mejl: styrelsen@vindo-overby.se vilken av platserna du vill delta i,
senast 20 oktober. Anmäl också hur många som kommer till städningen från er fastighet.
Du som inte har möjlighet att delta på städdagen eller har möjlighet att göra en egen städinsats under hösten får gärna stödja föreningens skötsel av våra gemensamma marker genom en extra insättning på föreningens konto 320957 – 4. Hör av dig till styrelsens mejl om du vill göra en städinsats vid annat tillfälle under hösten.
Hör också av dig om du har uppslag på städuppdrag till vårens städdag.

Midsommar
Midsommarafton firades även i år med allsång under familjen Hagenfeldts musikaliska ledning med deltagare som höll god social distans. Även i år var detta ett uppskattat avbrott i pandemihanteringen.
Simskola
Simlärarna Hedvig och Vega, ledde med stöd av hjälpläraren Kajsa, detta år simskolan till alla barns och föräldrars förtjusning. Många glada barn lärde sig att simma och många simmärken togs på eftermiddagarna i Långsjön.
PUB och övriga aktiviteter kunde tyvärr inte genomföras i år heller. Styrelsen hoppas på att 2022 blir ett år fyllt med aktiviteter

Viltvård

I jaktlagens 4§ står det följande om viltvård i Sverige:
”Viltet skall vårdas i syfte att:

 • bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som
  tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
 • främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling
  av viltstammarna.
  I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343)”
  Villaägareföreningens uppgift är att ombesörja viltvården på våra gemensamma marker. För att uppfylla kraven i Jaktlagens 4§ ingår föreningen femåriga avtal med en jakträttshavare.
  Jakträttshavaren ska vara en licenserad jägare och sköta föreningens viltvård inklusive underhållsjakt. Under de gångna fem åren och för de kommande fem åren har föreningen tecknat avtal med Per-Ove ”Pelle” Johansson. Han har jaktlicens och är en rutinerad
  viltvårdare och jägare. Föreningens viltvårdare har också rätt att anlita andra licenserade jägare för att utföra uppdraget som jakträttshavare.
  Pelles kontaktuppgifter är 070 319 06 52 eller pelle_johansson@hotmail.com.
  Mer information om viltvård och jakt publiceras under oktober på föreningens hemsida, inklusive länk till gällande jakttider i Stockholms län

Miljötillsyn av föreningens båtverksamhet

Föreningen har haft tillsyn från miljöavdelningen på Värmdö Kommun i mitten på september, avseende vår båt- och bryggverksamhet. Anledningen är att vi bedriver en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Fokus var hur föreningen hanterar vår egenkontroll av framför allt förbudet av TBT – bottenfärg. Föreningens uppgift är att tillsammans med våra bryggföreningar och vår båtklubb upprätta
en handlingsplan för rapport till kommunen om att TBT – färger inte förekommer på våra
båtar sommaren 2022.

Årsmötet

Årsmötet hölls också med social distans och genomfördes i god demokratisk anda. Styrelsen hade föreslagit oförändrad medlemsavgiften men årsmötet beslöt att höja den med 50 kr från 500 kr till 550 kr/år. Den nya styrelsen fick några nya medlemmar. En motion till årsmötet resulterade i tillsättningen av en arbetsgrupp med medlemmar som tillsammans med
styrelsens ska utreda och formulera vilka problem som finns i och kring föreningens sjöar.
Hör av dig till styrelsen om du vill delta i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har haft ett möte under september och planerar ytterligare ett möte på söndagen efter städdagen.
Protokoll och övriga årsmöteshandlingar finns på hemsidan.
Styrelsen för 2021/2022 består av:
Agneta Sundberg, ordförande
Erik Zetterman, vice ordförande, mark och hamnansvarig
Birgitta Stenbäck sekreterare
Ann-Charlotte Olsson, kassör, medlemsregister
Jacqueline Miura Daszak, ledamot
Johnny Brenemark ledamot
Birgitta Seeman, ledamot
Ulla Nyberg, suppleant
Olle Bertfelt, suppleant
Efter årsmötet har Ann-Charlotte Olsson, på egen begäran, valt att avgå som kassör och lämna
sin plats i styrelsen. Olle Bertfelt återinträder som kassör framtill årsmötet 2022.

Inbetalning medlems- och eventuell båtavgift senast 1 november 2021

Medlemsavgift och eventuell båtavgift ska vara inbetalda senast 1 november 2021. Dessa faktureras via mejl till er som uppgett mejladress och via brev till övriga. Meddela oss om några uppgifter på fakturan inte stämmer beträffande din fastighet och gärna mejladress om du får fakturan via brev. Kom också ihåg att meddela framtida ändringar till föreningens kassör.
Avgifterna sätts in på föreningens plusgirokonto 320957 – 4. Medlemsavgiften i VÖV är från och med verksamhetsåret 2021/2022, 550 kr. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.
Båtavgift 100 kr/plats för de med båtplats i Köksviken

OBS! Alla som har båtplats i ÖBK, ÖBF och Barnviken betalar inte båtplatsavgift enligt
respektive avtal med VÖV. Kom ihåg att medlemskap i VÖV krävs för rätt till båtplats i alla båtklubbar och bryggföreningar.
Frågor om medlems-, båt- och fastighetsregister: Kassör: Olle Bertfelt: olle.bertfelt@gmail.com
Kom ihåg att besöka föreningens hemsida och Facebooksida då och då! Utvecklingen av
föreningens sociala medier fortsätter. Hör av dig om du har utvecklingsförslag eller andra
uppslag. För att bli insläppt på föreningens Facebooksida ska du besvara de tre inledande frågorna.
Med varma hälsningar och ett stort tack för förtroendet!
Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Agneta Sundberg

Villaägareföreningen

Vindö Överby Villaägareförening äger våra gemensamma marker. Vi medlemmar sköter tillsammans om denna skatt.

Föreningens syfte är enligt stadgarna : ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta allmänningar (skog, sjö, äng), underhålla byggnader samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för gemensam samvaro”.

Bli medlem i Vindö-Överby Villaägareförening
Är ni fastighetsägare inom föreningens område? Var medlem för att säkerställa våra marker och ta del av samhörigheten i föreningen.
Kontakta styrelsen och lämna namn, telefonnummer, adress, mailadress samt fastighetsbeteckning och adress på Vindö så kontaktar vi er.

Båtplatser

Föreningens hamn- och vattenområden är belägna vid Barnviken, Överby brygga, Köksviken och Stora Badet. Alla hamnar utom Köksviken förvaltas av båtklubb eller bryggförening genom avtal med villaägarföreningen. Ingenstans är dessa områden belastade med servitut eller andra begränsningar såsom muntliga avtal, hävd eller liknande.

Behörighet

Behörig att ha båtplats i föreningens båtvikar är fastighetsägare inom föreningens område som är medlem i Vindö -Överby Villaägareförening och som erlagt medlemsavgift för året. Endast en båtplats kan innehas per fastighet. Ytterligare plats kan erhållas endast i mån av plats, dvs då ej någon kö föreligger. Endast båtar för fritidsändamål (ej yrkes- eller annan kommersiell verksamhet) får förtöjas vid båtplatser eller svajbojar inom föreningens område.

I varje hamn finns en eller flera gästplatser. Kontakta respektive hamnansvarig för information.

Frågor

Om det är något du undrar över som gäller vikarna och båtplatser så kan du skicka din fråga till hamn[at]vindo-overby.se så återkommer vi med svar.

För frågor som rör specifik hamn är det bäst att kontakta den lokala föreningen direkt.

Generella regler för båtplatsinnehav

Generella regler för båtplatsinnehav i Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV)
Beslutade på årsmötet den 7 augusti 2016
. Reglerna har kompletterats med punkt 3.6 Miljö enligt styrelsebeslut 2021-10-06

1.      Bakgrund

Enligt stadgarna för Vindö-Överby Villaägareförening (VÖV) ingår i föreningens ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att hålla föreningens hamnvikar, bryggor och flottar mm i gott skick.

Föreningen upplåter nyttjanderätt av sin mark till båtklubb/bryggföreningar och enskilda medlemmar för placering av bryggor som kan användas för båtplatser. Nedan beskrivna generella regler är framtagna för att beskriva åtagande och ansvar gentemot medlemmarna i VÖV.

Föreningens mark- och vattenområden som berörs av de generella reglerna är belägna vid Barnviken, Överbyviken, Köksviken och Bäckmansfladen. VÖV äger dessutom mark och vatten vid bl.a. Långsjön och Bränneriträsket.

Det sammantagna antalet båtplatser är f.n ca 160 fördelade på

Barnviken(56)
Överbyvikens Bryggförening(29)
Överby Båtklubb(63)
Köksviken(13)

Båtklubb/Bryggförening lägger årligen upp information på VÖVs hemsida om hur många båtplatser som finns samt information om aktuellt köläge.

I var och en av vikarna skall finnas gästplatser som alla medlemmar i VÖV äger rätt att disponera beroende på tillgänglighet. Information om hur gästplatser bokas skall finnas på VÖV hemsida.

Sjösättningsrampen i Överbyviken liksom bojekan kan också disponeras av VÖVs medlemmar, se information på hemsidan.

2.      Organisation

Båtklubb/Bryggförening drivs som ideell förening med egen styrelse, årsmöte, stadgar, hamnregler och egen ekonomi vid sidan av VÖV. Deras hamnregler ersätter – förutsatt samma sakliga innebörd – dessa generella regler.

Överby Båtklubb(ÖBK) och Överbyvikens(ÖBF) Bryggförening samt efter bildande Barnvikens Bryggförening är hamnansvariga[1] inom sina områden genom sina styrelser och årsmöten.

För Köksviken är VÖV t.v. hamnansvarig.

Förhållandet mellan VÖV och respektive båtklubb/bryggförening regleras i nyttjanderättsavtal med en löptid på 5 år som förlängs automatiskt med 5 år om det inte finns särskilda skäl för uppsägning. I avtalet ska nedanstående regler ingå.

3. Regelverk

Dessa generella regler utgör fortsättning på de regler som sedan 1950-talet i olika formuleringar funnits som underlag för båtverksamheten. Nuvarande regler, senast ändrad 2015, finns publicerade på VÖVs hemsida.

3.1 Rätt till båtplats

Endast Medlem i Vindö-Överby Villaägareförening är behörig att inneha en båtplats i någon av föreningens hamnar. Med medlem jämställs nära familjeanhörig (förälder, make/maka/partner, barn, barnbarn).

Båtplatsinnehavare har endast nyttjanderätt till båtplatsen[2] och inte äganderätt. Däremot kan båtplatsinnehavare ha äganderätt och ägandeansvar för sin brygga/bryggandel. Vid utträde ur båtklubb/bryggförening gäller respektive båtklubbs/bryggföreningsregler för eventuell ersättning.

Ansökan om båtplats sker genom anmälan till VÖV och/eller båtklubb/båtförening.  Förmedling av båtplatser sköts av respektive hamnansvarig.

Rätten till båtplats upphör vid försäljning av fastigheten, eller om innehavaren bryter mot VÖVs eller båtklubbens/bryggföreningens regler.

Om medlemsavgift inte har betalats till VÖV på förfallodagen  riskeras att rätten till båtplats förfaller. Om båtplats inte har nyttjats de senaste två åren utan godtagbara skäl förfaller likaledes rätten till båtplatsen och den sägs upp av respektive båtklubb/bryggförening.

Båtplats upplåts endast för fritidsändamål och den får inte utnyttjas för kommersiella syften.

En medlem, kan i mån av utrymme och kösituation, ha mer än en båtplats

3.2   Bryggor och övriga anläggningar

Alla anläggningar skall utföras efter hamnansvarigs anvisningar och utföras professionellt med hänsyn till gällande lagar och föreskrifter.

Bryggmaterial, anläggningsarbete och underhåll bekostas av båtplatsinnehavaren eller enligt reglerna för respektive förening.

Hamnansvarig svarar för synlig och varaktig numrering av båtplatserna.

3.3  Avgifter

Avgift för båtplats och övriga kostnader regleras av hamnansvarig.

3.4  Säkerhet och underhåll

Bryggor, anläggningar och förtöjningar i hamnarna skall vara väl underhållna och inte utgöra någon säkerhetsrisk.

VÖV frånsäger sig allt ansvar för såväl materialskador som personskador. Det åligger respektive hamnansvarig att tillse att nödvändiga person- och ansvarsförsäkringar finns för respektive båtklubb/bryggförening.

3.5  Informationsplikt

Båtplatsinnehavare ska anmäla sina kontaktuppgifter (telefon, e-mail och adress) till hamnansvarig.

Ömsesidigt utbyte sker årligen av information om inbetalda medlems- och båtavgifter mellan VÖV och båtklubb/bryggföreningar.

Båtklubb/bryggförening skall årligen på VÖVs hemsida publicera uppgifter om sin verksamhet inkl stadgar och årsmötesprotokoll.

3.6 Miljö

Båtar och deras användning kan ha stor påverkan på miljön. Det är viktigt att alla båtägare är insatta i gällande regler. Varje båtägare har fullt ansvar för miljöaspekter för sin båt och dess användning.

Båtar som läggs vid bryggor i föreningens mark- och vattenområden ska helst inte vara behandlade med onödiga miljöpåverkande ämnen. Biocidfärger bör undvikas. Om båtbotten är behandlad får endast för Östersjön godkända färger finnas, detta gäller även äldre och eventuellt underliggande färglager. Läs gärna mer hos Transportstyrelsen om bottenfärger, regler och sanering.

På föreningens mark eller vatten får inga otillåtna eller miljöfarliga ämnen användas och båtar får ej rengöras.

Läckage och liknande av oljor, bränslen etc. (både på land och i vattnet) måste omgående tas omhand av båtägaren. Större läckage anmäls till Räddningstjänsten alternativt Kustbevakningen.

—————————————-

[1] Med hamnansvarig menas i detta dokument styrelsen för båtklubb/bryggförening .

[2] Men båtplats och bryggplats är inte samma sak även om uttrycken ofta används på det sättet.  Bryggkonstruktionen är en materiell nyttighet och båtplatsen i sjön är en immateriell nyttighet.

Båtplatsreglerna reglerar detta förhållande genom att bestämma att båtplatsinnehavare måste vara medlem i VÖV  och måste också  i övrigt följa gällande generella regler för båtplats.  Att så sker övervakas av hamnansvarig styrelse och hamnkapten som i detta sammanhang samarbetar med VÖV.